با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی

لیلا مرتضایی؛ رضا اندام

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، صفحه 11-22

چکیده
  این پژوهش با هدف ساخت پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزشهای تفریحی آبی و تأیید روایی و پایایی آن انجام شده است. در این تحقیق تعداد 283 نفر از زنان استان خراسان رضوی از بین 4000 نفر که در ورزشهای تفریحی آبی شرکت داشتند به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوا جهت بررسی روایی سازه از ...  بیشتر

بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT

عباس مهدی زاده؛ مهدی طالب پور؛ مهرداد فتحی

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، صفحه 23-36

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT بود. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 105 نفر از اساتید دانشگاه، کارشناسان تربیت‌بدنی، کارشناسان گردشگری و راهنماهای تورهای گردشگری بودد که همه افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 49 سؤالی ...  بیشتر

تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

گلاله حسینی؛ مهرزاد حمیدی؛ فرشاد تجاری

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، صفحه 37-54

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی است. نمونه آماری پژوهش شامل 94 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشکده های منتخب مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی آگاه به فعالیت های اداره کل تربیت بدنی دانشگاه ...  بیشتر

مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ محسن لقمانی؛ حسین پورسلطانی زرندی

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، صفحه 55-66

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران با استفاده از نظریه مدل ویژگی‌های شغل بود که طی چند دهه اخیر در مرکز ثقل مطالعات قرار گرفته است. کلیه داوران و کمک‌داوران لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال ایران (157 نفر) به پرسشنامه ویژگی‌های شغلی جاکو (2004) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های اندازهگیری مکرر، بونفرونی ...  بیشتر

تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، صفحه 67-78

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران عالی، میانی و پایه، کارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان وزارت ورزش بود(850=N)  که از بین آن‌ها 265 نفر به طور تصادفی طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند.  برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامهی ...  بیشتر

تفاوت آگاهی های حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویداهای ورزشی

عباس بنیان؛ مجید کاشف

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، صفحه 79-90

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تفاوت دیدگاه‌های حقوقی مربیان ورزش زن ومرد در رویدادهای ورزشی بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات زمینه ای – پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. بدین منظور 175 نفر از مربیان ورزش کانون ها و باشگاه‌های ورزشی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ...  بیشتر

ارزیابی و تحلیل عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های المپیک تابستانی (1948 لندن-2012 لندن)

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ فرهاد نظری؛ کامران عیدی پور؛ ابوذر سوری

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، صفحه 91-102

چکیده
  بازی های المپیک به مثابه بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان، از جایگاه بالایی نزد دولت ها برخوردار است.  هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل وضعیت ورزشکاران ایران در بازی های المپیک تابستانی(1948 لندن-2012 لندن) بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع مطالعات گذشته نگر بود. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران ایرانی حاضر در 15 دوره بازی‌های المپیک تابستانی ...  بیشتر

ارتباط رضایت‌مندی و کیفیت ارائه خدمات عوامل برگزاری با میزان رضایت‌مندی شرکت‌کنندگان در المپیاد ورزش دانشجویی

علی ناصریان؛ حسین کردلو؛ حسین اکبری یزدی

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، صفحه 103-114

چکیده
  هدف این تحقیق، تعیین ارتباط بین رضایتمندی کارکنان با کیفیت ارائه خدمات آنان و رضایتمندی شرکت-کنندکان در المپیاد دانشجویی بود. به این منظور، کلیه شرکتکنندگان در المپیاد دانشجویی که در ارومیه برگزار شد به عنوان جامعه آماری مد نظر قرار گرفت و نمونه آماری (180 شرکتکننده) با استفاده از روش تصادفی خوشهای انتخاب شد. برای جمعآوری دادهها، ...  بیشتر

ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

محسن طیبی؛ فاطمه ایوبی؛ میر حسن سید عامری

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، صفحه 113-128

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی سبک مدیریت مشارکتی در باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و تعیین رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفههای آن می باشد. روش انجام تحقیق پیمایشی (توصیفی، تحلیلی) می باشد.که ابزار های مورد استفاده در آن، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی با پایایی (91/0=r) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی بل و منگوک با پایایی (87/0=r) ...  بیشتر

بخش‌بندی بازار خدمات مجموعه‌های ورزشی بخش خصوصی مبتنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان

ژاله معماری؛ محمد اصغری جعفر آبادی؛ عالیه مسکین

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، صفحه 128-144

چکیده
  مراکز خدمات دهی در حوزه ورزش زمانی می‌توانند بهره‌وری بالایی داشته باشند که ارائه خدمات آنان ضمن انطباق با نیازهای مشتریان، از بهره‌وری سازمانی مناسبی نیز برخوردار باشد. هدف از انجام این تحقیق بخش‌بندی بازار خدمات مجموعه‌های ورزشی بخش خصوصی، مبتنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان بوده است. تحقیق حاضر به‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. ...  بیشتر