با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ زهرا حکمتی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، صفحه 22-11

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر که به روش همبستگی انجام شد، شناسایی رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی بود. جامعه آماری را کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که تعداد آنها 200 نفر در سال 1390 بود، تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 127 نفر تعیین شد که به روش نمونه-گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های انگیزه ...  بیشتر

تعیین رابطه بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه‌های تهران

علیرضا امیرتاش؛ محمدرضا اسمعیلی؛ فاطمه محمدی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، صفحه 23-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه‌های تهران بود. جامعه آماری پژوهش همه جودوکاران باشگاه‌های تهران (547 نفر) بودند که بر اساس جدول مورگان، 225 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. در جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های قدرت مربیان وایت سید (2000) و تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران ...  بیشتر

تحلیل رابطه بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آینده مصرف‌کننده در خدمات ورزشی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)

محسن بهنام؛ طناز طوسی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، صفحه 47-60

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی مدل پاسخ‌های مصرف‌کنندگان خدمات ورزشی به تبلیغات عاطفی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه تهران بودند که نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 440 نفر انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه‌های نگرش به تبلیغ ولز و همکاران (1971)، انگیختگی ...  بیشتر

بررسی عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی

ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ نصراله محمدی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، صفحه 61-74

چکیده
  پیدایش و ارتقاء رفتار کارآفرینانه به عوامل و شرایط گوناگونی از قبیل ویژگی های روانشناختی و شخصیتی افراد و عوامل محیطی و ساختاری بستگی دارد. این مقاله در نظر دارد عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی را مورد بررسی قراردهد. جامعه ی آماری این مطالعه را کلیه افرادی تشکیل می دهند که طی سال های ...  بیشتر

تعیین رابطه سخت رویی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه¬های ایران و عراق

حامد فرزی؛ همایون عباسی؛ ابوذر سوری؛ فرهاد نظری

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، صفحه 75-88

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط سخت رویی، انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در بین دانشجویان ایرانی و عراقی شرکت کننده در مسابقات بین دانشگاهی کرمانشاه بود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است. حجم جامعه مورد مطالعه 225 نفر بودند که به صورت تصادفی طبقه ای 144 نفر از آن‌ها (84 دانشجوی ایرانی، 60 دانشجوی عراقی) به عنوان نمونه ...  بیشتر

نقش وضعیت اجتماعی - اقتصادی (SES) در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش‌های همگانی – تفریحی

ایوب اسلامی؛ احمد محمودی؛ محمد خبیری؛ سید مهدی نجفیان رضوی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، صفحه 89-104

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش وضعیت اقتصادی اجتماعی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی تفریحی شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر مشهد بودند که در 3 ماهه دوم (تابستان) سال 1392 در بوستان های شهر مشهد به ورزش های همگانی و تفریحی می پرداختند. به دلیل ...  بیشتر

تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر نقش تعدیلگر جنسیت

سیمرا علی آبادی؛ مهناز خاکپور

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، صفحه 105-114

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر جنسیت انجام شد.روش تحقیق بر اساس موضوع توصیفی- همبستگی و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق 774 نفردبیران تربیت بدنی استان البرز در سال تحصیلی 1391-92 بودند که از این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس مقطع آموزشی و جنسیت 252 نفر ...  بیشتر

ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه

سعید اشرفی؛ سید محمد کاشف؛ میر حسن سیدعامری

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، صفحه 115-128

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی ارتباط عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه بود. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه تحقیق 5400 نفر  شامل جانبازان و معلولین شهر ارومیه بود. 359 نفر بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه  های ...  بیشتر

ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ شمس الدین رضایی؛ مریم وطن دوست

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، صفحه 129-144

چکیده
  امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته در حال انتقال از حالت بوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی می­باشند. از این روی شناسایی و پرورش ویژگی­های مربوط به کارآفرینی به خصوص در مدیران از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارآفرینی مدیران ادارات کل تربیت‌بدنی ایران می­باشد.این پژوهش توصیفی- پیمایشی و بصورت میدانی انجام گرفته ...  بیشتر