با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی،دانشگاه علوم و تحقیقات

2 مدیریت ورزشی،دبیر آموزش و پرورش استان البرز

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر جنسیت انجام شد.روش تحقیق بر اساس موضوع توصیفی- همبستگی و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق 774 نفردبیران تربیت بدنی استان البرز در سال تحصیلی 1391-92 بودند که از این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس مقطع آموزشی و جنسیت 252 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق تلفیقی از پرسشنامه منابع تعارض میشن و گلینو(2003) و پرسشنامه تضاد شغل دوبرین(1985) بود که جهت اعتباریابی این پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق 81/0 به دست آمد که مورد قبول است. نتایج تحقیق نشان داد که منابع تعارض در دبیران تربیت بدنی به ترتیب بار عاملی شامل: نقص در صمیمیت اطلاعات سازمان(71/0)، فشارهای روانی محیطی(67/0)، قوانین مبهم(61/0)، رقابت برای پاداش(50/0) و تضادهای وظیفه ای و تضاد اختیارات(43/0) بودند. همچنین نتایج نشان داد که جنسیت به عنوان یک متغییر تعدیلگر بار عاملی منابع تعارض سازمانی را در مدل کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها