با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریمان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش وضعیت اقتصادی اجتماعی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی تفریحی شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر مشهد بودند که در 3 ماهه دوم (تابستان) سال 1392 در بوستان های شهر مشهد به ورزش های همگانی و تفریحی می پرداختند. به دلیل نامحدود بودن جامعه با استفاده از نمونه‌گیری خوشه ای، 4 منطقه از بین مناطق 13 گانه شهر مشهد انتخاب شدند. با استفاده از جدول مورگان (384=n) به عنوان نمونه انتخاب شدند که در پژوهش حاضر از این تعداد 359 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بود. برای گردآوری داده ها وضعیت اقتصادی-اجتماعی از پرسشنامه (قدرت نما، 1392) و برای متغیر انگیزه مشارکت از پرسشنامه هونگ (2010) که پس از ترجمه و بومی سازی با فرهنگ کشور، روایی صوری و محتوایی آن توسط 12 تن از متخصصین ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی هر دو پرسشنامه به ترتیب (83/0=α) و (79/0=α) به‌دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کالموگروف اسمیرنوف (K-S)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره همزمان در سطح آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین وضعیت اقتصادی اجتماعی با انگیزه مشارکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از بین مولفه های اقتصادی اجتماعی به ترتیب طبقه اقتصادی، میزان درآمد و تحصیلات والدین پیش بین کننده قویتری برای انگیزه مشارکت ورزشی در بین شهروندان شهر مشهد بود.

کلیدواژه‌ها