با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی

مجید جلالی فراهانی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 11-20

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان مرکز موج‌های آبی بودند که تعداد 262 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های قیمت، تصویر مرکز خدماتی، تبلیغات و ترویج فروش یو، دانتو و لی (2000) و ارزش ویژه ...  بیشتر

تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان

رضا صادقی؛ سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ غلامعلی کارگر

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 21-32

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان کالاهای ورزشی خارجی در رابطه با دلایل گرایش به خرید و مصرف کالاهای ورزشی خارجی و سپس رتبه بندی مهمترین دلایل از دیدگاه این سه گروه است. تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نوع مقایسه ای و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات ...  بیشتر

بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور

مرتضی رضایی صوفی؛ عباس شعبانی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 33-42

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب بود. روش پژوهش در این تحقیق از نوع توصیفی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه کارکنان 22 فدراسیون ورزشی بودند که از بین آنها 136 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه تحقیق ...  بیشتر

ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران

عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 43-56

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری، شامل تمامی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی(81 نفر)  و آزاد(16نفر)  شهر تهران  بود که در سال تحصیلی92- 1391 در این دانشگاه ها، مشغول به فعالیت بودند. روش تحقیق، توصیفی و از ...  بیشتر

بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند

جعفر قهرمانی؛ مهرداد محرم زاده؛ شیدا سعیدی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 57-66

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زن مقطع سه گانه تحصیلی در فعالیت‌های ورزشی شهر مرند به منظور ارائه راهکارهای مناسب می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی- توصیفی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن مقاطع سه گانه تحصیلی شهر مرند در سال 1391 به تعداد 491 نفر می‌باشد. ...  بیشتر

بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان ورزش همگانی

مهرزاد حمیدی؛ رضا اندام؛ زهرا تسلیمی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 67-78

چکیده
  نیروهای داوطلب یکی از ارکان اصلی خدمت رسانی در سازمانهای ورزشی خصوصاً سازمان های ورزش های تفریحی محسوب می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد مدیریت داوطلبان در ورزش همگانی کشور بود. روش تحقیق توصیفی – مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق را مدیران فدراسیون ، هئیت ها و انجمن های ورزش همگانی،کارشناسان ورزش همگانی ادارات کل ورزش و جوانان ...  بیشتر

طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران

مهدی طالب پور؛ محسن لقمانی؛ میثم روحانی؛ وحید ایرانی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 79-90

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفه ای فوتبال ایران بر اساس جدیدترین مدل ویژگی-های شغل (JCM) است. تعداد 122 نفر از مربیان لیگ برتر و دسته اول فوتبال به پرسشنامه 7- ارزشی لیکرت ویژگی های شغلی جاکو (2004) پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که به ترتیب ویژگی های شغلی تنوع مهارت (66/0)، بازخورد از شغل (63/0)، استقلال ...  بیشتر

بررسی تعامل بین محیط آکادمیک و صنعت ورزش ایران براساس تحلیل اسناد و ساختار

صلاح دستوم؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار؛ رحیم رسولی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 91-109

چکیده
  هدف از این پژوهش تحلیل تعامل و همکاری بین محیط آکادمیک و بخش های اجرایی ورزش کشور براساس تحلیل اسناد مربوط به همکاری این دو محیط بود. این پژوهش از نوع مطالعات تحلیل اسناد و به صورت گذشته نگر است. در این پژوهش به صورت هدفمند و دردسترس اسناد، آئین نامه ها  چارت های سازمانی، مصاحبه ها، منابع آرشیو  و گزارش عملکرد سازمان های ورزشی و ...  بیشتر

تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور

امیر حسین منظمی؛ سعید سوخته زاری؛ فرح حدادی؛ مظهر رستمی نژاد؛ محمود گودرزی؛ اصغر اشرفی حافظ

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 109-118

چکیده
  سابقه و هدف: در ورزش یکی از عوامل مهم در موفقیت تیمهای ورزشی، نقش مربی آن تیم می باشد. یک مربی کارآمد با استفاده از دانش و تجربه خود می تواند موجب توسعه عملکرد ورزشکاران و در نهایت تیم خود شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور بود. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- پیمایشی اطلاعات مربوط به معیارهای ...  بیشتر

طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور

معصومه حسینی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمدعلی قره

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، صفحه 119-135

چکیده
  دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از زیر مجموعه های نظام آموزش عالی و بزرگترین مرکز آموزش از راه دور ایران با بیش از یک میلیون دانشجو، به دنبال کسب رضایت ذی نفعان و دستیابی به بالاترین درجه کیفیت در ارائه خدمات آموزشی و تخصصی است. این مقاله با هدف ارائه الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی، به ارزیابی عملکرد و شناسایی مولفه های موثر در بهبود ...  بیشتر