با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، پیش‌بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور بر اساس نقش رهبری خدمتگزار است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور (300 نفر) بودند. نمونة آماری بر اساس جدول مورگان (200 نفر)، به صورت تصادفی- خوشه‌ای تعیین شده است. ابزار مورد استفادة تحقیق، دو پرسشنامة استاندارد رهبری خدمتگزار قلی‌پور و رضایت شغلی مینه سوتا بود، که پایایی آن‌ها به ترتیب 90/0 و 89/0 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و گام‌به‌گام) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین رهبری خدمتگزار و رضایت شغلی ارتباط مثبت وجود دارد (49/0=r، 01/0 P

کلیدواژه‌ها