با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

دانشجویان اولین گروهی‌اند که می‌توانند در مورد آموزش‌ها و مهارت‌های خود اظهارنظر کنند. نظرهای این گروه در رابطه با سیاستگزاری دولت دربارة اشتغال اهمیت ویژه‌ای دارد. لذا، هدف از این پژوهش بررسی مدیریت و سیاستگزاری دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان با تحلیل نظرهای دانشجویان کارشناسی‌ارشد این رشته بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و شیوة اجرا میدانی بود. جامعة آماری تحقیق تمامی دانشجویان کارشناسی‌ارشد تربیت‌بدنی در سال تحصیلی 91-1390 بودند که با بهره‌گیری از جدول مورگان 330 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای نمونه‌گیری شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق‌ساخته‌ بود که پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرارگرفت (84/0=α). از آمار توصیفی و آزمون t تک‌متغیره برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، از نظر دانشجویان کارشناسی‌ارشد تربیت‌بدنی، نقش سیاستگزاری دولتی بر انتظارهای شغلی دانشجویان در حد «زیاد»، نقش سیاستگزاری دولتی بر رضایت شغلی دانشجویان بین «متوسط» تا «زیاد»، نقش آموزش نظری در آیندة شغلی دانشجویان بین «متوسط» تا «زیاد»، نقش آموزش عملی و مهارتی در آیندة شغلی دانشجویان در حد «زیاد»، نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر انتظارات شغلی دانشجویان بین «متوسط» تا «زیاد» و نقش عوامل اقتصادی و معیشتی مؤثر بر انتظارات شغلی دانشجویان در حد «زیاد» ارزیابی می‌شود؛ همچنین، اختلاف میانگین تمامی گویه‌های تحقیق با میانگین فرضی سه، معنادار بود (05/0>P). به‌طور کلی، نقش مدیریت و سیاستگزاری دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان بسیار مهم و حیاتی است. در پایان، با عنایت به یافته‌های پژوهش، راهبرد پیشنهادی محققان به مدیریت و سیاستگزاری دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی عبارت است از تقسیم مسئولیت در دانشکده‌ها و گروه‌ها با سه رویکرد آموزش‌محور، پژوهش‌محور و کارآفرین، به ترتیب در راستای دستیابی به مرزهای علوم ورزشی در جهان، حرفه‌ای کردن علوم از طریق افزایش کیفیت آموزش عالی در رشتة تربیت‌بدنی، و کارآفرینی و حل بحران بیکاری با اختصاص تسهیلات خوداشتغالی به دانشگاهیان کارآفرین حوزة ورزش. سیاست‌هایی نیز برای دستیابی به راهبرد پیشنهادی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها