با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء (س)

2 دانشگاه تهران

چکیده

به موازات رشد سریع دیدگاه حرفه‌ای، رویکرد فعلی تشکیلات ورزش جهان به آموزش و ارتقای مربیان، رو به توسعه است. آنان از ارکان اصلی در آموزش، رهبری و هدایت تیم‌اند و نقش مهمی در پرورش ورزشکاران ایفا می‌کنند. هدف از انجام این تحقیق مطالعة نظام آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائة الگوی پیشنهادی است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و در جمع‌آوری اطلاعات از منابع موجود در کتابخانه‌ها و مروری بر اسناد موجود و مطالب اینترنت استفاده شده است. در ایران وزارت ورزش تلاش‌های مفیدی درخصوص آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان انجام داده است؛ لیکن عدم رویکرد سیستمی موجب شده تا همگامی آن با سیستم‌های پیشرفتة جهان با اشکال‌های متعددی مواجه گردد. در استرالیا دربارة آموزش مربیان مطالعات گسترده‌ای انجام شده و نوشتار‌هایی در باب چارچوب، سرفصل، محتوی و معیارهای آموزش و ارتقای مربیان نگاشته شده است. در انگلستان ویراست‌های متعددی از نظام آموزش مربیان ارائه شده و محتوای آموزشی جدیدی برای سطوح مختلف مربیگری در حال تدوین است. در ایالات متحده با توجه به سیستم آموزشی حاکم، معیارها و برنامه‌های آموزشی مربیان تدوین و در حال به‌روزرسانی است. در کانادا نیز مطالعات گسترده‌ای انجام شده است، به طوری‌که برنامةپیشرفت مربیان و ورزشکاران هر رشته تدوین و این برنامه‌های آموزشی به سایر کشورها نیز ارائه می‌شود. نتایج مطالعات نشان می‌دهد رویکرد سیستمی و هماهنگی با انجمن‌های قاره‌ای و جهانی مربیان از نیازهای عاجل مربیگری ورزش کشور است و تأسیس بنیاد بین‌المللی مربیان از ضروریات آن است. در این راه بهره‌گیری از تجارب کشورهای منتخب و نظام‌های مربوط مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها