با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

2 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمان با میانجی‏گری مدیریت دانش در اداره­کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی می‌باشد. نمونه آماری برابر با کل جامعه آماری و شامل تمامی مدیران، معاونین و کارکنان اداره­کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بودند (224N=) که در نهایت 213 نفر (95%) در تحقیق شرکت کردند. ابزار تحقیق، سه پرسش­نامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین (1999)، اثربخشی سازمانی هسو (2002)  و مدیریت دانش لاوسن (2003) بودند که روایی صوری آنها با استفاده از نظرات پانزده عضو هیأت علمی مدیریت ورزشی تأیید شد و میانگین پایایی پرسش­نامه‌ها نیز (0.7 >α) به­دست آمد. داده‌های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نرم افزارهای آماری SPSS 18 و مدل­یابی معادلات ساختاری SMART PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی 2.45 و بر مدیریت دانش 15.194، مثبت و معنی­دار است. همچنین مدیریت دانش تأثیر معنی­داری 723.6 بر اثربخشی داشت. در نهایت، تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی با میانجیگری مدیرت دانش 15.194 * 6.723 مثبت و معنی­دار بود. بنابراین فرهنگ سازمانی به­طور مستقیم و از طریق میانجی مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی در ورزش اثر می‌گذارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

-       Abbasi, H. , Sajjadi, S. N. , and Kazemnejad, A. (2013). "Validation of Organizational Culture Assessment Tool (OCAI) Based on Competitive Value Framework Model (CVF) in Iran's Sports Organizations (Federations)", two-part scientific- research on sport management and motor behavir, Vol.3, No. 5, pp 75-97
-  Ebrahim,Ako. ‏(2012). "Presentation of the Organizational Effectiveness Model for he Selected Sport Federations of Iraq based on the Competitive Value Approach". Master's Thesis, University of Guilan.
-        Ali Mardani, M. , Farahani, A. , Ghasemi, S. H. , and Ali Mirdani, A. (2014). "An Investigation of Organizational Culture in General Department of Sports and Youth of Qom Province", North Central Sports Management and Physiology, Vol. 2, No.1, pp. 21-31.
-        Ameri Far, Farshad and Jahani, Jafar (2013). "Relationship between Organizational Culture and School Effectiveness from the Viewpoints of Managers and Secondary School Teachers of Shiraz City", A New Approach to Educational Management,  Vol.4, No.3, pp 155 - 169.
-        Azmerjoo, H. ,  Ghasminejad, Y. , and  Tayyar, Sh. (2014). "The Effect of Organizational Capabilities on Competitive Performance Regarding the Mediating Role of Knowledge Management", Iranian Journal of  Insurance Reserch, Vol. 29, No.2,  pp. 125-151

-        Eydi, H,  Ramezaninejad, R. , Yousefi, B. and Sajjadi, S.  N. (2012). "Investigating the Organizational Effectiveness of Selected Sports Federations of Iran", two-part scientific- research on sport management and motor behavior, Vol.2, No.4, pp119-134.

-       Ghazizadeh Fard, S. Z. and Ataei, S. Sh. (2013). "Knowledge Management the factor of Organizational Effectiveness (An Analysis Based on the Acquisition of Knowledge and Experience in Organizations)". Development of Human Resource Management and Support, Eighth, (27). pp. 137-158.

-       Ghorbani,  M. H.  , Asadi, H. And Sharifi , M. (2009)."The relationship between organizational culture and effectiveness in the physical education organization of the Islamic republic of Iran based on the denison model", Journal of Motion And Exercise Sciences, Vol.7, No.14, pp 107 – 118

-       Goodarzi, M. , ,  Abu Torabi, M. , Dastgerdi, M. and Dastgerdi, K. (2009). "The Relationship of Organizational Culture with Knowledge Management of Chief Executive Officers of Physical Education Organization". Sports Management Journal, No. 2, pp. 214-201.
-       Hamidi, M. (2003). "Relationship between Organizational Structure, Effectiveness and Organizational Commitment in the headquarters of sports organizations of the country", PhD Thesis, Tehran University.
-       Mansouri Borujeni, V. , Mokhtari Dinani, N. , Nazari Madwaniand Abbas, M. (2016). "The Relationship Between Knowledge Management And Organizational Effectiveness In The Staff Of The Ministry Of Sports And Youth", Journal of Contemporary Research In Sport Management, Vol.6, No.11, pp 41-50
-       Mir Yousefi, S. J. (2015). "Designing the Cultural Development Model in Sports Championship, PhD thesis, Ministry of Science, Research, and Technology", University of Guilan, Faculty of Physical Education and Sport Sciences.
-       Mir Yousefi, S. J. (2016). "Designing the Cultural Development Model in Sports Championship, PhD thesis, Ministry of Science, Research, and Technology", University of Guilan, Faculty of Physical Education and Sport Science.

-       Naghavi, S. A. , Mirghafouri, S. H. and Marvoti Sharif Abadi, A. (2016). "Identifying And Prioritizing Key Success Factors In Implementing Knowledge Management In Sports Organizations", Journal of Sport Management Studies, Vol.8, No.36, pp. 93-112.

-       Nazariyan Madvani, A. And Mokhtari Dinani, M. (2016). "Prognosis Of Organizational Performance Through Knowledge Management In Sport Organizations", Journal Of Sports Management Studies, Vol. 8, No. 36, pp 73 – 92

-       Omidi, A. , Tandnavis, F. , and Mozaffari, A. A. (2010). "The Relationship of Organizational Culture with the Effectiveness of Knowledge Management and Organizational Effectiveness in Some Iranian Sports Organizations". Research in Sport Management and Motor Behavior (Mental and Sport Sciences), Vol. 2, NO. 4 (20) , pp 87-103
-        Pakdel ,S. , Ebrahimi, M. , and Arasto, I. (2014). "Recognizing the organizational culture based on the Denison model: The complex of Shiraz and Dudley flour factories (Tina)", Journal of Organizational Culture Managemen, Vol.12, No. 4, pp. 741-761.
-       Rashedi ,V. ,  Foroughan, M. , and Hosseini, M. A. (2012). "Investigating the Relationship between Organizational Culture and Job Burnout among Welfare Employees of Tehran Province", J ournal of the H ealth P romotion M anagement, Vol.1, No.2, pp. 15-22
-       Reissi, M. , Hosseini, E. , Talebpoor, M. , Nazari, V. (2013). "Fit The Regression Equation of Knowledge Management and Organizational Effectiveness In Selected Sports Organizations Of The Country". Sports Management, Vol.5, No. 4, pp. 47-65.
-       Saeidi, P. (2010). "The Recognition of Organizational Culture on the Basis of Quinn and Gareth", Journal of Educational Psychology,  Vol.1, No.2, pp44 -54.
-       Seyyed Ameri, M. H. (2014). "Explaining the Organizational Culture of the Department of Sports and Youth of West Azarbaijan with the Denison Model Theoretical Approach". Sports Management Studies, No.22, pp. 223-242.
-       Sharifzadeh, F. , Ritator, A. , and Tirjo, A. (2013). "The Effect of Organizational Culture and Professional Ethics on Organizational Effectiveness, Tehran", Journal of Management in Governmental Organizations, Vol.2, No. 1, pp 7-28
-       Sheikhalizadeh Haris, M. and Tojari, F. (2013). "The Effect of Transformational Leadership and Organizational Culture on Organizational Effectiveness in Sport Organizations". Sports Management Studies, No.17, pp. 43-58.
-       Shojaei, M. (2005). "Investigating and explaining the organizational culture of faculty members of Pardis College of Technology and Campus of Tehran University". Culture of Management,  Vol.3, No. 11,

-       Shvani, M. H. , Mohammadi, S.  And Noorbakhsh, P. (2014). "The Relationship Of Organizational Culture With Knowledge Management Of The Staff Of The Ministry Of Sports And Youth", Journal of Human Resource Management in Sport , Vol. 2, No. 1, pp. 23-33.

-       Stuck, R. , and Abdolmaleki, J. (1393). "Investigating and explaining the effect of social capital on innovation with an emphasis on the role of mediator of knowledge management", Social Capital Management, 1 (1), pp 1-20
-       Zaki, M. A. , Adibi Sadeh. M. , Yazdkhashti, B. (2006). "A study of the Organizational Effectiveness of Isfahan Schools", Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University, 24 (2), pp. 27-43.
-       Al-Tauqi, M. S. (1998). "Organizational Effectiveness: The Case of Oman Football Association". Master of Art Dissertation, School of Human Kinetics, University of Ottawa.
-       Bosua, R. , & Venkitachalam, K. (2013). "Aligning strategies and processes in knowledge management: a framework". Journal of Knowledge Management, 17 (3), 331-346. DOI 10. 1108/JKM-10-2012-0323
-       Chelladurai P. , & Haggerty, T. R. (1991). "Measures of organizational effectiveness of Canadian national sport organizations". Can J Sport Sci,16(2):126-33.
-       Chelladurai, P.  & Madella, A. (2006)."Human resource management in Olympic sport organisations". Human Kinetics, First Edition.
-       Chelladurai, P. , Szyslo, M.  & Haggerty, T. R.  (1987). "Systems-based dimensions of effectiveness: The case of national sport organizations". Canadian journal of sport sciences, 12 (2), 111-119.
-       Chelladuri, P. (1987). "Multidimensionality and multiple perspectives of organizational effectiveness". Journal of sport management, 1, 37-47.
-       Chidambaranathan, K. , & B. S. S. (2015). " Knowledge Management as a Predictor of Organizational Effectiveness: The Role of Demographic and Employment Factors". The Journal of Academic Librarianship, 41, 758-763. http://dx. doi. org/10. 1016/j. acalib. 2015. 08. 015
-       Chiu, Ch. N. , & Chen, H. H. (2016). "The study of knowledge management capability and organizational effectiveness in Taiwanese public utility: the mediator role of organizational". commitment. SpringerPlus, 5(1): 1-34. doi: 10. 1186/s40064-016-3173-6
-       Choi, Y. S. , & Scott, D. K. (2009). "Dynamics of organizational culture in professional Baseball organizations: A cross-culture comparison". International journal of sport management, 10, 169-187
-       Colyer, S. (2000). "Organizational culture in selected Western Australian sport organizations". Journal of sport management, 14, 321-341
-       Dadzie, Charlene A. , Winston, Evelyn. M. , & Dadzie, Kofi Q. (2012). "Organizational culture, competitive strategy, and performance in ghana Charlene". Journal of African Business, 13(3), 172-182. DOI: 10. 1080/15228916. 2012. 727737.
-       DongJun, Z. (2009). "The Research on the Organizational Culture of Competitive Sport Organization and Its Effect on the Organizational Effectiveness in China". ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management
-       Downes, T. V. (2014). "An evaluation of knowledge management practices in nonprofit community services organizations in Australia". DBA thesis, Southern Cross University, Lismore, NSW.
-       Erhardt, N. , & Martin-Rios, C. (2016). "Knowledge management systems in sports: The role of organizational structure, tacit and explicit knowledge". Journal of Information & Knowledge Management, 15 (2), 1-21. DOI: 10. 1142/S0219649216500234
-       Faerman, L. B. (2009). "The relationship between organizational culture and effectiveness in university residence hall associations: A competing values study". Dissertation, Florida Atlantic University Boca Raton, Florida
-       Frisby, W. (1986). "Measuring the organizational effectiveness of national sport governing bodies". Journal of Applied Sport Science, 11, 94-99.
-       Gaertner, G. H. & Ramnarayan, S. (1983). "Organizational Effectiveness: An Alternative Perspective". The Academy of Management Review, 8 (1), pp. 97-107. DOI: 10. 2307/257172
-       Gold, A. H. , Malhotar, A. , & Segars, A. H. ( 2001). "Knowledge management: An organizational capabilities perspective". Journal of management information systems, 18, 1. ABI/INFORM Global pg. 185.
-       Gregory, B. T. , Harris, S. G. , Armenakis, A. A. , & Shook, C. L. (2009). "Organizational culture and effectiveness: A study of values, attitudes, and organizational outcomes". Journal of Business Research, 62, 673-679.
-       Gupta, B. , Lyer, L. S. , & Aronson, J. E. (2000). "Knowledge Management: Practices and Challenges". Industrial Management and Data Systems, 100(1):17-21. Doi: 10. 1108/02635570010273018.
-       Koski, P. (1995). "Organizational effectiveness of Finnish sporting clubs". Journal of Sport Management, 9, 85-95
-       Ladib, N. B. R. (2015). "Effects of Capacity Knowledge Management and Entrepreneurial Orientation on Organizational Effectiveness in the Best Tunisian Companies: Moderating Role of Social Capital". Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 5 (1). 1-34.
-       Lawson, S. , (2003). "Examining the relationship between organizational culture and knowledge management". Phd thesis, Nova Southeastern University, Florida.
-       Li, B. , Zhang, J. , & Zhang, X. (2013). "knowledge management and organizational culture: An exploratory study". Creative and Knowledge Society/International Scientific Journal, 3 (1). DOI: https://doi. org/10. 2478/v10212-011-0031-3
-       Oghojafor1, B. E. A. , Muo, F. I. , & Aduloju, S. A. (2012). "Organizational Effectiveness: Whom and What Do We Believe?", Advances in Management & Applied Economics, 2 (4), 81-108.
-       O'Reilly N. J. , & Knight, P. (2007). "Knowledge management best practices in national sport organizations. International". Journal of sport management and marketing, 2 (3), 264-280. DOI: 10. 1504/IJSMM. 2007. 012405
-       Paalanen, M. (2014). "Knowledge management in youth sport organizations". Bachelor’s Thesis, Degree program in Sports and Leisure Management, HAAGA-HELIA university of Applied Sciences.
-       Papadimitriou, D. , & Taylor, R. (2000). "Organisational effectiveness of Hellenic national sports organizations: A multiple constituency approach". Sport Management Review, 3, 23-46.
-       Rowley, J. (2001). "Knowledge management in pursuit of learning: the Learning with Knowledge Cycle". Journal of Information Science, 27 (4), 227–237. DOI: 10. 1177/016555150102700406.
-       Salman, Y. W. (2016). "Knowledge Management Practices in Sport Institutions: Prospects". International Journal of Sports Science, 6(3), 96-99. DOI: 10. 5923/j. sports. 20160603. 05
-       Shilbury, D. , & Moore, K. A. (2006). "A study of organizational effectiveness for National Olympic Sporting Organizations". Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 35(1), 5-38.
-       Smith, T. A. , & Mills, A. M. (2010). "Exploring the Impact of Knowledge Management Capabilities on Organizational Effectiveness". CONF-IRM 2010 Proceedings. International Conference on Information Resources Management (CONF-IRM). http://aisel. aisnet. org/confirm2010/35
-       Soliman, F. , & Spooner, K. (2000). "Strategies for implementing knowledge management: role of human resources management". Journal of Knowledge Management, 4 (4), 337-345.
-        Wiig, K. M. (1997). "Knowledge Management: An Introduction and Perspective". Journal of Knowledge Management, 1 (1), pp. 6-14, https://doi. org/10. 1108/13673279710800682.
-       Zheng, W. , Yang, B. , & N. McLean, G. (2010). "Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management". Journal of Business Research, 63, 763–771. doi:10. 1016/j.