با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند

چکیده

اهمیت‏های پژوهشی زیادی در زمینۀ بررسی میل به انجام فعالیت ورزشی در دانشجویان وجود دارد. پژوهش حاضر نقش رفتارهای مربی را در میل به انجام فعالیت ورزشی دانشجویان را با نقش میانجی‏گر نیازهای اساسی روان‏شناختی، از دیدگاه نظریه خود-تعیین‏گری بررسی کرد. 120 دانشجوی دختر و پسر که واحد تربیت بدنی عمومی را در دانشگاه انتخاب کرده بودند پرسش­نامه‏های رفتار حمایتی و کنترلی مربی (فنتون و همکاران، 2014)، رضایتمندی و ناکامی از نیازهای اساسی روان‏شناختی (چن و همکاران، 2014) و میل به انجام فعالیت ورزشی در آینده (چات‏سی‏سازانتیز و همکاران، 2003) را تکمیل کردند. از روش‏های آماری همبستگی پیرسون و مدل مسیر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام گرفت. نتایج نشان داد که رفتارهای حمایتی ادراک شده به­طور مستقیم بر میل به فعالیت ورزشی تأثیر گذار بود (01/0> p؛ 20/0 = β). رفتارهای حمایتی همچنین به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایتمندی از نیازهای اساسی بر میل به فعالیت ورزشی دانشجویان تأثیر داشت. رفتارهای کنترلی اما تنها بر ناکامی از نیازهای اساسی روان‏شناختی تأثیر گذاشت (05/0> p؛ 30/0- = β)، و تأثیری در میل به انجام فعالیت ورزشی در دانشجویان نداشت. رویکرد نظریۀ خود-تعیین‏گری مورد حمایت قرار گرفت، بدین شکل که، در صورتی که مربیان از نیاز اساسی روان‏شناختی برای خود-تعیینی دانشجویان در تربیت­بدنی حمایت کنند، آنها ارضا نیازهای اساسی را تجربه کرده و میل بیشتری برای انجام فعالیت­بدنی خواهند داشت. ملزومات این پژوهش ‏می‏تواند برای معلمان ورزشی در دانشگاه کاربردی باشد.
 

کلیدواژه‌ها

-       Ahmadi, M., Behzadnia, B., & Amani, J. (2016). "The factorial structure of the Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ-6) in college sport". Applied Research of Sport Management and Biology, 4(16); 85-96.
-       Alvarez, M. S., Balaguer, I., Castillo, I., & Duda, J. L. (2012). "The coach-created motivational climate, young athletes’ well-being, and intentions to continue participation". Journal of Clinical Sport Psychology, 6(2), 166-179.
-       Behzadnia, B., & Deci, E. L. (2017). Teachers’ Autonomy Support and Positive Physical-Education Outcomes Paper presented at the 10th Anniversary Meeting of the Society for the Study of Motivation, Boston, MA.
-       Behzadnia, B., Ahmadi, M., & Amani, J. (2017). "The factorial structure of the self-regulation questionnaire in college physical education classes (SRQ-PE)". Research on Sport Management and Motor Behavior, 7(13), 39-48.
-       Behzadnia, B., Mohammadzadeh, H., & Ahmadi, M. (2017). "Autonomy-supportive behaviors promote autonomous motivation, knowledge structures, motor skills learning and performance in physical education". Current Psychology. doi:10.1007/s12144-017-9727-0
-       Biddle, S., Soos, I., & Chatzisarantis, N. (1999). "Predicting physical activity intentions using goal perspectives and self-determination approaches". European Psychologist, 4, 83–89.
-       Chatzisarantis, N. L. D., Biddle, S. J. H., & Meek, G. A. (1997). "A self‐determination theory approach to the study of intentions and the intention–behaviour relationship in children's physical activity". British Journal of Health Psychology, 2(4), 343-360.
-       Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Van der Kaap-Deeder, J., . . . Verstuyf, J. (2015). "Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures". Motivation and Emotion, 39(2), 216-236.
-       Cheon, S. H., Reeve, J., & Song, Y. G. (2016). "A Teacher-Focused Intervention to Decrease PE Students' Amotivation by Increasing Need Satisfaction and Decreasing Need Frustration". Journal Sport Exerc Psychol, 38(3), 217-235. doi:10.1123/jsep.2015-0236
-       Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.
-       Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). "The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior". Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. doi:Doi 10.1207/S15327965pli1104_01
-       Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press.
-       Haerens, L., Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Van Petegem, S. (2015). "Do perceived autonomy-supportive and controlling teaching relate to physical education students' motivational experiences through unique pathways? Distinguishing between the bright and dark side of motivation". Psychology of Sport and Exercise, 16, 26-36.
-       Haerens, L., Kirk, D., Cardon, G., De Bourdeaudhuij, I., & Vansteenkiste, M. (2010). "Motivational profiles for secondary school physical education and its relationship to the adoption of a physically active lifestyle among university students". European Physical Education Review, 16(2), 117-139.
-       Haerens, L., Vansteenkiste, M., De Meester, A., Delrue, J., Tallir, I., Vande Broek, G., . . . Aelterman, N. (2017). "Different combinations of perceived autonomy support and control: identifying the most optimal motivating style". Physical Education and Sport Pedagogy, 1-21.
-       Hagger, M. S., Chatzisarantis, N. L. D., Culverhouse, T., & Biddle, S. J. H. (2003). "The processes by which perceived autonomy support in physical education promotes leisure-time physical activity intentions and behavior: a trans-contextual model". Journal of Educational Psychology, 95(4), 784.
-       Jang, H., Kim, E. J., & Reeve, J. (2016). "Why students become more engaged or more disengaged during the semester: A self-determination theory dual-process model". Learning and Instruction, 43, 27-38. doi:10.1016/j.learninstruc.2016.01.002
-       Karimi, M., Heydarnejad, S., Shafinia, P., & Nuroozi, A. M., (2015). "The study of relationship between coaches’ leadership behaviors with success and avoid failure motivation in women players of volleyball teams". Applied Research of Sport Management and Biology, 3(12), 21-33.
-       Keshtidar, M., & Behzadnia, B. (2017). "Prediction of intention to continue sport in athlete students: A self-determination theory approach". PloS one, 12(2), e0171673.
-       Ntoumanis, N. (2001). "A self‐determination approach to the understanding of motivation in physical education". British journal of educational psychology, 71(2), 225-242.
-       Ntoumanis, N. (2005). "A prospective study of participation in optional school physical education using a self-determination theory framework". Journal of Educational Psychology, 97(3), 444.
-       Quested, E., Ntoumanis, N., Viladrich, C., Haug, E., Ommundsen, Y., Van Hoye, A., ... & Duda, J. L. (2013). "Intentions to drop-out of youth soccer: A test of the basic needs theory among European youth from five countries". International Journal of Sport and Exercise Psychology, 11(4), 395-407.
-       Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). "Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being". American Psychologists, 55(1), 68-78.
-       Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York: Guilford.
-       Sage G. (1977). Introduction to motor behaviour: A neuropsychological approach (2nd ed). Reading, MA:Addison-Wesley.
-       Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). "On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle". Journal of Psychotherapy Integration, 23(3), 263.
-       Wang, J. C. K., Morin, A. J. S., Ryan, R. M., & Liu, W. C. (2016). "Students’ Motivational Profiles in the Physical Education Context". Journal of Sport and Exercise Psychology, 1-46.