با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی ورزش در باشگاه‌های ورزشی خصوصی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش آمیخته نوع اول (کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش و به منظور شناسایی موانع، از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز و محوری و در بخش کمّی از تکنیک AHP بهره گرفته شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان و متخصصان رشته تربیت­بدنی است. تعداد اعضای جامعه در بخش کمّی 75 نفر از مدیران باشگاه‌های خصوصی بزرگ بودند. در بخش اول فاز کمی برای ارزیابی پایایی از روش محاسبۀ سازگاری ماتریس‌های مقایسات زوجی فازی استفاده شده است. در بخش دوم فاز کمّی برای ارزیابی پایایی از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) استفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه ‌شده موانع سیستم راهبرد (با وزن 2.356)، آزادی عمل کارکنان (با وزن 1.163)، ساختار انعطاف‌پذیر (با وزن 1.105)، سیستم مالی (با وزن 0.556)، تصمیم­گیری (با وزن 0.125)، سیستم پاداش (با وزن 0.106) و سیستم ارزیابی (با وزن 0.096) به ترتیب مهم‌ترین عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی در ورزش در باشگاه‌های خصوصی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

-       Aghajani, Hasanali, Abasgholi, Mohsen, Fahimirad, Mohadeseh (2014). "Explaining the Methods of Financing Entrepreneurial Plans - A Case Study of Mazandaran Provincial Cooperatives". Journal of Parks and Growth Centers, Vol. 9, No. 36, pp. 36-29.
-       Alimardani, Mehrzad; Ghahramani, Mohammad; Abolghasemi, Mahmoud (2009). "Investigating the Relationship between Organizational Structure and Organizational Entrepreneurship". Journal of New Approach in Educational Management, Volume 2, Issue 3, Pages 144-131.
-       Farahani, Abolfazl; Ali Dost Qahfarokhi, Ibrahim; Rakhshandeh Qahfarokhi, Seyyedeh Tahereh (2015). "Study of the problems and barriers of private sports clubs in Shahrekord". Sports Management Journal, Volume 7, Number 1, Pages: 53-67.
-       Farahani, Abolfazl, Ghasemi, Hamid, Mohammadi, Nasrollah (2015). "Explaining the Structural Equation Factors Affecting the Entrepreneurship of Graduates in Physical Education". Journal of Research in Sport Education, Vol 3, Issue 8, Pages 89-106.
-       Furst  R M . (2005). An  exoloration  Of  Corporate  entrepreurship : Venturing Signatures   and   their  underlying  dynamics  www, Wilkes. Edu/Include / Academics / Gradbulletin - 0304 . pdf
-       Hornsby, Jeffrey S , Kuratko, Donald F , A Zahra, Shaker (2002), "Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale", Journal of Business Venturing, Volume 17, Issue 3.
-       Hamidi, Mehrzad, Farsi Yadollahi, Jahangir; Gholami, Nasser, Kanaani, Ali (2011). "Study of entrepreneurship barriers in country sports". Journal of Entrepreneurship Development, Vol 4, Issue 2, Page 105-124.
-       Kozehchian, Hashem, Ehsani, Mohammad; Seyfi Saldehi; Mohammad Hadi; Soleimani Kashabe; Sajad; Rezaei; Shamsuddin(2010). "The Relationship Between Entrepreneurial Structure and Organizational Responsibility in Physical Education Organization"; Sport Management; Vol 2, No 6; Pages 5-31.
-       Kellet, P., and Russel, R. (2009). "A comparison between mainstream and action sportndustries in Australia: a case study of the skateboarding cluster". Sport Managemen Review, Vol. 12, PP: 66-78  
-       Mohammad Kazemi, Reza, Ghasemi, Hamidreza, Rostamzadeh, Mohammad Reza(2011); "Identifying the Barriers to Behavioral Organizational Entrepreneurship in the Organization of Physical Education in the Country"; Contemporary Research in Sport Management; Vol 1, Issue Winter; page: 100-89.
-       Nick Nahad, Safora, Hosseini, Seyyed Emad, Razavi, Seyyed Mohammad Hossein(2012); "The Relationship between Organizational Structure and Organizational Entrepreneurship among Sports Organizations of Iran", Sport Management Studies No. 30, pp. 152-139
-       Nefertiti, A., Walker, E., & Nicole, M. (2015). "Creating opportunities for social change in women’s sport through academic and industry collaborations: An interview with Kate Fagan". Journal of Intercollegiate Sport. 8(1): 82-95.
-       Ratten, Vanessa (2010). "Sport-based entrepreneurship: towards a new theory, of entrepreneurship and sport management", Int Entrep Manag J. DOI 10.1007/s11365-010-0138-z.
-       Rhema, D., Fuller Justin, M., Evanovich, J. E., Bruening, J., Cassandra J., Vernon, E., Percy, J., & Michael, C. (2015). "The impact of a sport-based service learning course on participants’ attitudes, intentions and actions toward social change". Journal of Intercollegiate Sport. 8(1): 14-36.
-       Shamei Barzaki, Ali; Mohammadi, Mahnaz (2015); "The Study of the Effect of Transformational Leadership on Human Resource Leadership with the Mediating Role of Organizational Entrepreneurship"; Transformation Management Research, No. 12; pp. 28-1.
-       Tatri, Manouchehr; Tatri, Ehsan; Honarvar, Afshar (2018)." Investigating the relationship between leadership styles of managers of private clubs in western provinces of the country and the level of entrepreneurship among the staff of these clubs". Journal of Applied Research of Sport Management. Vol 6, Issue 24, Spring 1397, p. 11-18.
-       Talebi, Kambiz (2009), "Comparing the decision of entrepreneurs and non-entrepreneurs in conditions of uncertainty"; Novin Economics and Business Journal, Nos. 17 & 18, pp. 47-23.
-       Yadollahi Farsi, Jahangir (2009), "Management and Performance Evaluation of Organizational Entrepreneurship", Scientific Journal of Management Culture, Third Year, No:10, Pages 32-21.