با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه.

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی بود.
روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری را تمام مدیران باشگاه های بدنسازی استان اصفهان تشکیل دادند. تعداد مدیران برابر با 220 نفر برآورد گردید. از بین جامعه آماری 140 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری تحقیق به صورت تصادفی خوشه ای از بین شهرستان های استان انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه های خلاقیت، مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری استفاده شد. پس از اینکه روایی صوری و محتوایی مورد تائید متخصصان قرار گرفت. از طریق آزمون مجدد میزان پایایی محاسبه شد برای هر سه پرسشنامه(91/0, 93/0, 89/0=α) بدست آمد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد تحلیل مسیر ارائه الگو رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری حاکی از مناسب بودن مدل است.
نتیجه گیری: از آنجا که نوآوری و خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده‌ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌هاست، لذا مدیران در ارتباط با مشتریان باید راه های نوآورانه را جهت وفاداری هر چه بیشتر مشتریان مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

-       Anabila, P., Vitor, D. (2013). "Customer Relationship Management: A Key to Organisational Survival and Customer Loyalty in Ghana’s Banking Industry", International Journal of Marketing Studies; Vol. 5, No. 1, 107-117.
-       Andam, Reza. Mehdi Zadeh, Rahima. Ali Abadi, Mozhgan (2014). Marketing in private and public clubs Physical fitness and aerobics: The role of service quality, customer satisfaction and loyalty. Two-level management and development of sport. 1 (4). 1-13(Persian)
-       Ansari Mohammad Hussein (2011). Knowledge and Creativity Management at Tehran's Physical Education Department. Sports Management Journal. 8 (3). 67-85. (Persian)
-       Azimzadeh, Morteza. Ehsani, Mohammad Settling, Asadollah. Jasper, Hashim Peters, Brenda (2013). A Model for Starting Small and Medium Business Sports. Two-level management and development of sport. 1 (4). 67-51. (Persian)
-       Babiak, K., & Wolfe, R. (2006). "More than just a game? Corporate social responsibility and Super Bowl XL". Sport Marketing Quarterly, 15(4), 214–222.
-       Farid, Darius (2009). The relationship between creativity and entrepreneurship between athletic and non-athletic women and men (Case study: Yazd University). Sports Management Journal. 2 (1). 97-112. (Persian)
-       Jaberi, Akbar, Sultan Hosseini, Mohammad. Khazaei money, Javad. Nadian, Massoud. (2014). Presentation of a model for developing loyalty to the brand of football teams in Iran by structural equation modeling. Sports Management Journal. 3 (6). 475-492. (Persian)
-       Jalali, Mohammad Mohammadi, Ahmad. Ali friend, Ali. Moradi calm (2012). Comparison of loyalty of private and public sports clubs in Tehran. Sports Management Journal. 3 (17). 95-108. (Persian)
-       Lam, A., Cheung, R., Lau, M. (2013). "The Influence of Internet-Based Customer Relationship Management on Customer Loyalty". Contemporary Management Research, 2013: 9(4).pp: 419-440.
-       Khabiri, Mohammad, Mohammadi, Razgar, Sadeghi, Reza. (2013). Factors Affecting Client Participation in Oral Fitness Club. Journal of Applied Studies in Sport Management. 4. 79-86. (Persian)
-       Khalili, Somayeh. Tahmuret, the cartoon. Sharifian, Ismail. (2014). the Impact of Social Responsibilities of Sports Manufacturers on Distribution Factors. Applied research in sport management. 4 (15). P. 67-87. (Persian)
-       Mohammed, Abdul Alem. Rashid, Basri bin. (2012). "Customer Relationship Management (CRM) in Hotel Industry: A framework Proposal on the Relationship among CRM Dimensions, Marketing Capabilities and Hotel Performance". International Review of Management and Marketing. Vol. 2, No. 4, 2012, pp.220-230.
-       Mohammadi, Ahmad. Sajjadi, Nasrallah, Goodarzi, Mahmoud. (2015). the effect of service quality and satisfaction of customer loyalty in sports clubs (fitness and aerobics). Sports Management Journal. 1) 7 (.31-51. (Persian)
-       Mohammadi, Razagar, Honary, Habib. Shahr, Sarah. (2013). the Relationship between Learning and Knowledge Management Efficiency of Human Resources Subsystems in Selected Sport Federations. Sports Management Quarterly. 6 (1). 57-74. (Persian)
-       Nazemi, Mohammad. Alizad, Akbar, Kosehchian, Hashem. (2012). the Relationship between Organizational Justice and Empowerment of Employees in the General Office of Sports and Youth of Khorasan Razavi Province. Sports Management Studies Journal. 8: 175-188. (Persian)
-       Nazari. Rasool. Ehsani Mohammad, Ashraf Ganjavi Farideh, Ghasemi Hamid. (2012).Structural Equation Modeling the Effect of Communication Skills on Interpersonal Communications and Its Role on Organizational Effectiveness of Iranian Sport Managers. Sports Management Magazine. 5 (4): 82-67. (Persian)
-       Naguyen, L., and Shanks, G. (2009). "A framework for understanding creativity in requirements engineering". Information and software technology.2009 (51):655-662.
-       Rajabi, Hassan Wayne, the messenger. Sometimes, Mehran. (2015). Customer experience and satisfaction with the services of water sports clubs. Applied research in sport management. 3 (10). P. 101-114. (Persian)
-       Saadat, N, Nas, Z. (2013). "Impact of customer relationship on customer loyalty in cellular industry: evidence from KPK, Pakistan". Asian Journal of Management Sciences and Education. Vol. 2 No. 3, p: 20-30.
-       Sheikh Ali Zadeh, the beloved. Commercial, Farshad. Allah, Allah. (2011). Estimation of creativity of organizational culture in managers of sports organizations. Sports Management Journal. 4 (11). 99-117. (Persian)
-       Smith, A. C. T., & Westerbeek, H. M. (2007). "Sport as a vehicle for deploying corporate social responsibility". Journal of Corporate Citizenship, 25, 43–54.
-       Swift, R. S.(2002)."Executive response: CRM is changing our eras, the information we require, and our processes". MIS Quarterly Executive, 1(2), 95-96.
-       Tripon, A. (2015). "Requirements on management practices for the development of entrepreneurial creativity in a global social-ecological system - case study". Procedia Technology 19 (2015) 483 – 489.
-       Yoshida, M., & James, J. (2010). "Customer satisfaction with game and service experience: Antecedents and consequences". Journal of Sport Management, 24, 338–361.