با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود که داده‌های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال 95 می‌باشد که به تعداد 890 نفر (569 مرد،321 زن) هستند. به ازای هر پارامتر آزاد 5 نفر منظور شد که به این ترتیب حجم نمونه 350 نفر معین گردید. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار اندازه‌گیری برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه آمادگی سازمانی و مدیریت دانش می‌باشد که روایی صوری پرسشنامه‌ها مورد تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی همچنین پایانی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آمادگی سازمانی و مدیریت دانش به ترتیب 0/78 α= و 0/75 α= مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون دوجمله‌ای و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار Smart-PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آمادگی سازمانی بر مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان اثر مثبت و معنی‌دار داشته است (t= 3/221 p

کلیدواژه‌ها

Abdollahi, H. (2015), Design of the Model of the Effect of Social Capital and Knowledge Management on the Growth of Faculty Members of Departments and Schools of Physical Education and Sport Sciences of Iran. Ph.D. Department of Sport Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan.
-     Afkhami Rouhani, H. Doaee, H. (2012), Relationship between human resource practices and the implementation of knowledge management at Ferdowsi University of Mashhad. Library Research and Information Research, 2 (1), pp. 55-70.
-   Alas, R., Vadi, M, Demirer, H, & Bilgin, N. (2012), Readiness to change at Turkish hotel industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 615-619.‏
-   Anuradha Chawla, E., Kevin K. (2004), "Predicting openness and commitment to change", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 25 Issue: 6, pp.485-498.
-  Burgeron, B. (2007), The basics of knowledge management. Translation by Mohammad Qarbani and Seyyed
 Mohammad Bagheri, Karaj, Management Research and Training Institute, First Edition .
-     Chih-Hsing L., Tingko L. (2015), Promoting entrepreneurial orientation through the accumulation of social capital, and knowledge management. International Journal of Hospitality Management 46 (2015) 138–150.
-     Chang, M.Y., Hung, Y.C., Yen, D.C. ND Tseng, P.T. (2009), "The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government", Expert Systems with Applications, 9(12), pp. 5376-5386.
-     Gandhi, S. (2004), 'Knowledge management and reference services', the journal of academic librarianship, vol. 30, no. 5, pp. 368-81.
-     Haeri Yazdi, M. R., Afshar Jalili, Y. (2009), Case Study: Designing and Deploying a Strategic Knowledge Management Model with the Approach of Learning Organizations in Megafa Co. Seventh International Management Conference.
-     Holt, D.T., Bartczak, S.E., Clark, S.W., and Trent, M.R. (2004), “The Development of Instrument to Measure Readiness for Knowledge Management”, Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Science, pp: 6-17.
-     Khoudaee Matin, I. (2011), Investigating the readiness of knowledge management implementation in
 Islamic Azad University of Mashhad. Permanent Master's Letter, Islamic Azad University, Neyshabour Branch.
-     Legisan, M., Malekzadeh, Gh. (2010), Study of the relationship between readiness to change the dimensions of the learning organization. Governmental Perspective, (4), 118-110.
-     Legisan, M. Malekzadeh, Gh. Hosseini, Z. (2013), Designing and Testing the Organizational
 Readiness Preparedness Model for Strategic Development of Information Systems. Quarterly
 Journal of Information Processing and Management, No. 1, Volume 29, pp. 61-93.
-     Lucas, L. Rivera.p. (2006), ‘‘Effective Leadership and Management in Universities and Higher Education Institutions’’, California Management Review, Vol. 41, No. 3, pp. 125-145.
-     Lucier, C. (2003), "When knowledge adds up to nothing: Why knowledge management fails and what you can do about it", Development and Learning in Organizations, 17(1), pp. 32-35.
-     Mousavi, S. J., Safajani, A.M., Shirvani, S. (2014), The Effect of Knowledge Management
and Psychological Empowerment on Personnel Creativity. Contemporary Research in Sport
Management, 4 (7), pp. 81-95.
-     Nasimi, M., Masoumi, H., Fazelifar, S. (2015), The Relationship between Knowledge Management
Components and Strategic Thinking from the Viewpoint of Managers and Employees of Sports
 and Youth Departments of Mazandaran Province. Quarterly Journal of New Research on Sport Sciences.
-     Sha'bani-Bahar, Gh., Bagheri, Y., Honry, H. (2015), Designing a Knowledge Management and Performance Management Model and Studying Their Relationships in Iranian Sports Federations. Quarterly Journal of Sports Management, Volume 7, Number 1, pp. 145-158.
-     Radaie, A.., Tahari Mehrjerdi, M.H., Shakeri, F. (2013), Investigating the relationship
between organizational readiness for deploying knowledge management and organizational
performance with the approach of organizational excellence model, Quarterly journal of the
 Institute of Science and Technology of Iran, 28 (3), pp. 643,658 .
-     Skyrme, D. (2012), KM basics, knowledge connection, David Skyrme Associates.
-     Taghizadeh, H., Soltani, Gh., Mehdi Loy, R. (2010), A Survey of the Knowledge Management Process in a Service Organization, Quarterly Journal of Management Beyond. 2 (12) pp. 33-48.
-     Tourkzadeh, J., Abd shareefi, F. (2015),The prediction of readiness for organizational change based on the perception of the bank's employees is the type of organizational structure with the role of intermediary organizational cohesion .Journal of Management Studies, 24 (78), pp. 33-64.
-     Wong, K.Y. and Aspin wall, E. (2003),"Is knowledge management equivalent to information technology?", Proceedings of the Fourth European Conference on Knowledge Management, Oxford University, Oxford, pp. 989-97.
-     Ziaee, M. S., Monavarian, A., Kazemi Kfranani, I. (2011), Investigating the relationship between social capital and the degree of organizational readiness for the establishment of knowledge management (study of steel company). Public Administration Publication No. 8, Volume 3, pp. 179-198.