با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، تدوین مناظر و طراحی نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تکنیک ساختاری مقایسات زوجی دیمتل بود.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیخته وبه روش کمی وکیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی ۹۰ نفر از کارشناسان، اعضای مجمع عمومی فدراسیون، بودند که ۷۳ نفر طبق جدول مورگان به‌صورت هدفمند انتخاب گردیدند ودر بخش کیفی از مشارکت12 نفر از اعضای شورای راهبردی بهره گرفته شد. ابزار مورداستفاده، پرسشنامه محقق ساخته تعیین مناظر بود که روایی آن به تائید 5 نفر از اساتید و پایایی ان با آزمون آلفای کرونباخ و ضریب 82/. مورد تابید قرار گرفت. آزمون فرضیه‌ها به‌وسیله آزمون خی دو وspss23 انجام شد و در ترسیم نقشه استراتژیک از تکنیک دیمتل و مدل اصلی نقشه استراتژیک طراحی‌شده توسط کاپلان و نورتون در سازمان‌های غیرانتفاعی بهره گرفته شد.
در این پژوهش مناظر، نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، روابط علی و معلولی مستقیم و غیرمستقیم راهبردها، شدت میزان تأثیرگذاری هرکدام از استراتژی‌ها در دستیابی به برنامه‌های فدراسیون در افق در نظر گرفته‌شده و نیز تقدم و تأخر آن را در دستیابی به هدف ترسیم گردید.
نتیجه‌گیری: نقشه طراحی‌شده تسهیلگر مسیر دستیابی به مأموریت و استراتژی‌های مشخص‌شده برای فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان از مجرای جاری‌سازی و پیاده‌سازی استراتژی‌هاست

کلیدواژه‌ها

-      Andreas k,Athanasios K,Ourania V,Peer-review under responsibility of the International Strategic Management Conference(2014). doi:10.1016/j.sbspro.2014.09.046,Available online at www.sciencedirect.com
-      Charan R, Colvin G, Why CEO s Fail, Fortune, 21, (1999).
-      ebrahimi Sarve 0liya M, Mohseni Sharif M Balanced Scorecard System from Design to Implement, Publishing kalame; (2009). Printing, pp. 60-48.
-      Fairfax County Park Authority Five Year Strategic Plan;2016,http://www.fairfaxcounty.gov.
-      ghafaryan W, Emadzade M, Conceptual Meanings of Strategy, Publications of Industrial Management Organization; (2006).
-      Goodarzi M, Safari H, Ghorbani MH,Identification and formulation of barriers to implementation of strategic plans in the Ministry of Sports and Youth, Sport Management Studies,2015;7 (31) (In Persian)
-      Heimdahl l, Impelimenting a balanced scorecard and strrategy map to enhanced,Master art degree' in management, the college of ST scholastic,Duluth,MN.S;2010.
-      Islamic Consultative Assembly Research Center, Statute of the Amateur Sports Federations of the Islamic Republic of Iran, 1903, 18 May 1999, 261, http://rc.majlis.ir/en.
-      Kaplan R, Norton D, Execution premium, Harvard Business School;2008.
-      Kaplan R, Norton D Converting intangible assets into tangible outcomes; (2004), Translation of Hossein Akbari, Masoud Soltani and Amir Maleki Ariana Research and Industrial Group, 5th edition; (2014), p, 26.
-      Kaplan R, Norton, D,Alignment: Using the balanced scorecard to create corporate synergies.Boston, MA: Harvard Business School; (2006).
-      Kaplan, R, Norton, D, The Balanced Scorecard: measures that drive performance, Harvard Business Review; (1992)70(1), pp. 135-149.
-      keshawarz L, Farahani A, Daneshmandi H,Designing perspectiv and Strategy Map of Iran's Gymnastics Development with Balanced Scorecard Approach. Organizational Behavior Management in Sport Studies(2015), 2(7), p. 115-103.
-      keshawarz L, Hamidi M, Goodarzi M, Sajjadi N Compilation of Strategic perspectiv and Strategic Plan of the National Olympic Committee for the Balanced Scorecard, The Official Journal of the Olympic Games(2011), Year 19, No. 1 (Successive 53), pp, 23-7.
-      Kriemadis T,Kotsovos A, Alexopoulos P Applying the Balanced Scorecard Strategic Evaluation Method to a University Athletic Department. Choregia; (2009), 5 (2), p43-64, http:dx.doi.org/10.4127/ch.2008.0032
-      Lawrence S, Commodification of education and academic using the balanced scorecard in a university setting; (2002). Crit. Perspect. Account. 13,661-677. http://dx.doi.org/10.1006/cpac.2002.0562.
-      Lee Y, Yen T, Tsai C, Using importance performance analysis and decision making trial and evaluation laboratory to enhance order winner criteria: a study of computer industry. Information Technology Journal;2008, 7(1): 396-408.
-      Vincenzo M, Francesco F,Gaspare B,Salvatore M, Giuseppa B, The ICZM Balanced Scorecard:A tool for putting integrated coastal zone management in to action, Marine Policy,44(2014)321–334.
-      Martello M, John GW, Michael J F, Implementing A Balanced Scorecard In A Not-For-Profit Organization, Journal of Business & Economics Research – September 2008, 6(9),pp: 67-80.
-      Ministry of Sports and Youth, Report of the Sixth Program of Economic, Social and Cultural Development (2014). (In Persian)
-      Nasir Zadeh AM, Goodarzi M, Farahani A, Designing and explaining the executive model of the wrestling federation strategy of the Islamic Republic of Iran with a balanced scorecard approach, Journal of Applied Research in Sport Management; 2013, 4, pp, 42-31.
-      Nejad Sajjadi A, Hamidi M, Sajjadi N, Goodarzi m,Developing a Strategy for Strategy Implementation Pattern and Designing a Strategic Plan for Tehran Municipal Sports Organization Using Balanced Scorecard Technique, Physiology and Management Studies in Sport(2011) 8, pp, 20-7.
-      Newon PR. Balanced Assessment, Step by Step Guide to Design and Implementation, translation by Parviz Bakhtiari et al. (2007), Industrial Management Organization Publishing, First Edition.
-      Nils-Goran O, Schusterand A, Balanced Scorecard; (2002), Translation by Soleimani,a, (2005), Publication of the Center for Industrial Research and Training, First Edition.
-      Panagiotis D, Ioannis K, Ioannis D,Implementing the balanced scorecard in a local government sport organization: Evidence from Greece, International Journal of Productivity and Performance Management; 2017,66 (3),362-379,https://doi.org/10.1108/IJPPM-11-2015-0167
-      Vahidani M, Hamidi M, Khabiri M,Ali Doost Qahfarhi e,Compilation of the strategy of physical education and sports activities of the Ministry of Education, Journal of Research in Sport Education, (1394) 5 (12): 36-17.
-      Yeter A, Daglı E,Implementing of Balanced Scorecard: Sample of Turkish Republic Ministry of Youth and Sport, 10th International Strategic Management Conference, Procedia(2014). Social and Behavioral Sciences 150 754 – 761, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0