با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

2 کارشناس ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی(ره).

3 کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی(ره).

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و سهم دستگا‏ه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقاتی ترکیبی (آمیخته) بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. به‌‏منظور جمع‏آوری داده‏های پژوهش، از مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسش‏نامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در ﻣﺮﺣﻠﻪ کیفی شامل ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ‏ﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، و در بخش کمی شامل وزیر یا مدیرکل‏های وزارت ورزش و جوانان، کارشناسان خبره وزارت، مدیران فدراسیونی و مسئولین دستگاه‏های اجرایی بود. نمونه‌گیری در بخش کیفی به روش هدفمند و گلوله برفی (n=11) و در بخش کمی از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد (n=100). نتایج نشان داد که سازمان شهرداری‏های کشور برای توسعه ورزش همگانی 7 وظیفه، سازمان نیروهای مسلح 6 وظیفه، آموزش و پرورش 8 وظیفه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری 13 وظیفه، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‏های ورزشی 7 وظیفه،  سازمان صدا و سیما 11 وظیفه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 8 وظیفه اصلی بر عهده دارد. همچنین نتایج نشان داد که در رابطه با سهم دستگاه‏های اجرایی کشور در توسعه اماکن ورزشی در دسترس و دسترسی آسان، ارزان و فراگیر مردم به فضاها و برنامه‏های ورزشی، شهرداری؛ در بهبود نگرش عمومی نسبت به اهمیت و تأثیرگذاری ورزش و در آموزش ورزش به مردم و ارتقای سواد حرکتی، صدا و سیما و در نهایت در برگزاری جشنواره‏ها و همایش‏های ورزش همگانی در همه نقاط کشور و اشاعه ورزش‏های سنتی و بازی‏های بومی و محلی، وزارت ورزش و جوانان بیشترین سهم را بر عهده دارند. به‏طورکلی می‏توان با نتایج این تحقیق، هر یک از دستگاه‏های اجرایی کشور را از وظایف خود و میزان سهم‏شان در توسعه ورزش همگانی آگاه کرد و همچنین دولت‏ها می‏توانند با نظر به سهم هر یک از دستگاه‏های اجرایی، منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی در اختیار آنان قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

REFERENCES
 -      Asefi AA, Khabiri M, Asadi Dastjerdi H, Goodarzi M. (2015). "Investigating the Organizational Factors Influencing the Institutionalization of Public Sports in Iran". Sport management and Action Behavior.;10(20):63-76. (Text in Persian)
-      Arofzad, Sh. (2004). Study and comparison of sports status of sports fields in Isfahan province with the existing standards in the academic year of 2003-2004, research project, Isfahan Education Organization, Research Council. (Text in Persian)
-      Asefi AA. (2013). Identification and Modeling of Effective Factors in the Institutionalization of Public Sports in Iran. PhD thesis; (Text in Persian)
-      Eslami SA. (2016). Investigating the Role of Economic Factors in the Promotion and Development of General Sports (Case Study: Birjand).  The 2nd National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran; Tehran: Association for the Promotion of Basic Sciences and Technology;. (Text in Persian)

-      Ehsani M, Saffari M, Amiri M, Kozechian H. (2015). "Designing the Model of Sport for all in Iran". Sport Management Studies.; 6(27):87-108. (Text in Persian)

-      Eslami A, Mahmoudi A, Khabiri M, Najafiyan SM. (2014). "The Role of Socioeconomic Conditions In The Citizens' Motivation For Participating In Public Sports". Applied Research of Sport Management.;2(3):89-104. (Text in Persian)
-      Ghareh MA, Gholipour N, Anet Z. (2014). Examine the role of mass media to attitudes to sport for all in students of Alzahra university. "Communication Management in Sport Media".;1(2):40-7. (Text in Persian)

-      Ghasemi siani M,  Razavi MH, Dousti M. (2015). "The Role of Mass Media on People’s Attitude towards General Sports with a Focus on Physical Fitness (a Case Study: Babolsar City)". Applied Research of Sport Management.; 4(13):71-80. (Text in Persian)

-      Ghafouri F, Keshkar S, Chopankare V. (2011). Analysis of the factors affecting the development of universal sport from the viewpoint of Tehran city sports managers.  the National Conference on Sport Recreation, Management and Planning of Sports Recreation; Tehran: Sports Organization and the Department of Cultural and Social Studies of the Municipality of Tehran;. (Text in Persian)
-      Ghafouri F, Rahmansersht H, Kouzehchian H, Ehsani M. (2003). "A Study About Physical Educators Beliefs In The Effects of The Mass Media on Social Trends Towards Sport for All And Elite Sport". Harakat.;0(16): 57-78. (Text in Persian)
-      Javadi Pour M, Samie Nia M. (2013). "Explanation of Strategic Position And Presentation of Development Strategy In Sport For All In Iran". Management of Sport and Movement Sciences.;3(5):15-28. (Text in Persian)
-      Javid. M, Bhattaj. A. (2016). "The study of barriers and strategies for the development of public sport in Ardebil province, the first national conference on the promotion and development of public sports, Ardebil", General Sports Branch of Ardabil Province.. (Text in Persian)
-      Kordi. MR. (2007). "The study of the role of press and media in Iranian sport". Research project, Institute of Physical Education and Sport Sciences. (Text in Persian)
-      khosravizadeh. E, Hamidi. M, Yadollahi. J, Khabiri. M. "Identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran and its challenges and challenges". Harakat. (2010).;0(1):19-35. (Text in Persian)
-      Lam. ET. (2014). "The Roles of Governance in Sport Organizations". Journal of Power.;2(2):19-31.
-      Moradi. M, Honari. H, Ahmadi. A. (2011). "A Survey of Fourfold Role of Sport Media in Development of Sport for All Culture". Journal of Sport Management.;3(9):167-80. (Text in Persian)
-      Mehdi Zadeh. R, Andam. R, Roozbehani. S. (2014). "Obstacles to the development of Sport for All at the university". Research on University Sports.;3(3):109-26. (Text in Persian)
-      Mirnia. SA. (2002). A look at the culture of General. Khorasan. Tehran: Sokhan Gostar. (Text in Persian)
-      Mohammadi. E, Saberi. A. (2016). Investigating the Factors Affecting the Development of Public Sports in Arvand Free area, Second National Conference on Sustainable Development of Sea-Axis, Khorramshahr, Marine Science and Technology University of Khorramshahr. (Text in Persian)
-      Moradi, M. (2009). "Investigation of the role of sports media in the development of public sports culture and heroism". Master's Thesis. Allameh Tabatabaei University. (Text in Persian)
-      Majdara, A . (2013). Exercise for everyone. Tehran: Publication of Avaya Zahoor. (Text in Persian)
-      Papzan. A, Agahi. H, Shahmoradi. M. (2015). "Determining the appropriate strategies for rural sports with an emphasis on indigenous sports Kermanshah township". Sport management.;7(5):731-49. (Text in Persian)
-      Rahnemaie. MT, Aghaei. L. (2010). "The role of municipalities in the development of sports spaces for spending leisure time citizens (Study area 6 of Tehran municipality)". Geography.;7(22):25-46. (Text in Persian)
Salari sker, M. (2015). Challenges and strategies for general sports development in Kahnouj city.