با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران،

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

این پژوهش با هدفموانع و چالش‌های بازاریابی ورزش دانشجویی اداره کل تربیت‏بدنی دانشگاه پیام‏نور انجام شد. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه تحقیق شامل مدیران اداره کل تربیت‏بدنی، معاون، اعضای هیأت علمی رشته تربیت‏بدنی فعال در زمینه تدوین استراتژی و رؤسای ادارات تربیت‏بدنی دانشگاه پیام‏نور  استان‏های سراسر کشور بودند؛ که جمعاً برابر 50 نفر بوده است. ابزار جمع‏آوری اطلاعات پرسش‏نامه محقق ساخته شامل 55 سؤال است که پس از تأیید روایی و پایایی (91/.) توزیع گردید. داده‏های پرسش‏نامه توسط نرم افزاز SPSS نسخه 16 و برای تجزیه و تحلیل داد‏ه‏ها از آزمون رتبه‏بندی فریدمن در سطح معناداری 5./. و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که اداره کل تربیت‏بدنی دانشگاه پیام‏نور در وضعیت کنونی با 10 قوت، 10 ضعف، 10 فرصت و 10 تهدید مواجه است. تشکیل واحد بازاریابی، عدم شناخت کافی از فرایند برنامه‏ریزی بازاریابی دانشگاه در میان کارکنان، توجه به نقش حامیان مالی در برنامه‏ریزی ورزش دانشجویی و عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش دانشجویی بالاترین میزان اهمیت را دارند. نتایج نشان داد برخی از موانع و چالش‌ها همچون، نداشتن سایت‌ها و نشریات تخصصی، عدم پوشش رسانه‏ای، نداشتن برنامه راهبردی بازاریابی، ضعف در جذب حامیان مالی، کمبود جلسات دانشگاه با سازمان‌های فعال بازاریابی از اهم چالش‌هایی است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

-      Asareh dezfouli., Alam, Shahram & Zarghami, Mehdi(1397). "Develop a strategic plan for the development of sport in the National Iranian Oil Company". Contemporary Research in Sport Management, NO.15.
-      Asayesh, L., Karkon, H., (2013), "The Challenges of Athletics in Iran: A Delphi   Study", Europen Journal of Experiment Biology, 3(6) 6672. (Persian)
-      Azari, V, Razavi, S. M. H, Hosseini, S. E, Raissi, M. (1393). "Identification of bottlenecks and obstacles facing Iranian coastal volleyball by using SWAT analysis", sports management research report and motor behavior, pp. 23-34. (Persian)
-      Badri Azin, y. (1385). "Study of sports gymnastics in Iran with the approach of developing a comprehensive human resources development system in the sport of gymnastics of the country, Ph.D"., University of Tehran. (Persian)
-      Daskara, Y. (1394). Codification of Strategic Marketing Plan for Iran Ferry Federation, Master's Thesis, Payame Noor University. (Persian)
-      Eidipour, K, Khazaee, A. A., Arian, E. (1394). Challenges and barriers to the development and development of soccer sports in the provinces of western Iran, No. 5, pp. 51-58. (Persian)
-      Ferkins, Le. David, Sh. (2010). "Developing Board Strategic Capability in Sport organizations: The National- Regional governing relationship". Sport Management Review; 13: 235-254.
-      Freimuth, Uwe (2010). Vietnamese track and field athletes are heroes. Inter views to
vietnam track and field federation.
-      Goodarzi, M, Farahani, A, Goodarzi, M. (1392). "Designing and Developing a Strategy for the Development of Student Sports in the Department of Physical Education of Payame Noor University", Research in Academic Sport, No. 5, pp. 117-134. (Persian)
-      Hamidi, M, Elahi, A; Akbari Yazdi, H; Hamidi, M. (2011). "Student Sports in the Islamic Republic of Iran: Development Perspectives and Strategies", Sport Management Studies, No. 12, pp. 13-26. (Persian)
-      Hosseini, S. Sh, Hamidi, M; Victims of Rajabi, A; Sajjadi, S. N. (1392). "Identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats of talent identification in Iranian championship sport and its challenges and challenges", Sports Management, No. 17, pp. 29-54. (Persian)
-      Khademi, A; Majedi; N; Naderi Nasab. (1397). "Formation of strategies for the organization of the wrestling federation of the Islamic Republic of Iran", Quarterly Journal of Management and Development of Sport, Seventh Year, No. 4, 16.
-      Khosravizadeh, e.s. mehrzad, H. & Yadollahi, j. Khabiri, m (1388). "Iran NOCstrenghs,Weaknesses,Opportunitics,Threats, Issues and Challenges it confront", Journal of sport management, volume 1, 19-35. (Persian)
-      Keykhosrovi, A; Moainfard, M. R; Hamedinia, M. R; shooshinasab, P. (1395). "Obstacles to the development of Sabzevar handball and presentation of the solution". Journal of Management and Developmentof Sports. No. 3.
-      Ramezani, M; Organ, R; Aghaei, A. A. (1393). "Strategic Planning Program of Shahrood University of Educational Sciences", No. 7, pp. 15-40. (Persian) (Persian)
-      Liu, G., Eng, T.Y & Takeda, S (2015). "An Investigation of Marketing Capabilities and Social Enterprise Performance in the UK and Japan", Entrepreneurship Theory and Practice:39(2):267-298.
-      Mahdian, S. (1393). Developing Marketing Strategic Plan for Mazandaran Football League Organization, Master's thesis, Amol University. (Persian)
-      Mihaelia, Po. (2013). "Strategics of optimizing the elements of Romanian university sport: palestrica of the third millennium civilization and sport". Aprill-gune‚ 14(2): 100- 106.
-      Nasir Zadeh, A., Farahani, A; Goodarzi, M; Vatan Doust, M. (1392). "Designing and developing a strategy for general sport development in Kerman province", Sports Management, No. 17, pp. 149-172 . (Persian)
-      Niororail, W. cliffe. W. S., (2010). "Individual and Institutional Challenges Facing Student Athlete on u.s. College Compuses", Journal of Physical Education and Sports Management, 1(2).
-      Safari, M. (1393). Formulation of Sports Marketing Strategies for the Federation of Sports, Master's Degree, Payame Noor University. (Persian)
-      Seif Panahi Shabani, J., Goodarzi, M., Hamidi, M, Khatibi, A. (2011). Design and development of strategy for the development of sports championship in Kurdistan province, No. 8, pp. 57-73. . (Persian)
-      Seyed Ameri, M. H, Mohramzadeh, M, Bashiri, M. (2009). "Investigation of Barriers to Attracting Sponsors in Sports Industry of Khuzestan Province from the Viewpoint of the Educational Administration", Sports Management Studies, No. 12, pp. 61-74. (Persian)
-      Shabani, A. Chafari, F. and Honari, H (1390). "Iran track and field challenges", Sport management review, volume 9, 51-6. (Persian)
-      Shabni Bahar, Gholamreza; Parsajoo, Ali (1391). "Internal and External Strategic Analysis of General Education Department of Hamedan Province", No. 13, pp. 296-281. (Persian)
-      Shabani Bahar, Gh; Eizadi, A; Godarzi; M and Habib, H. (1396). Development of Marketing Strategic Planning for Premier League football clubs with SWOT analysis, Vol. 6, No. 2,pp.21-34. (Persian)
-      Shajie, R. Dehghan Ghahfarokhi, A; Javadian Sarraf, N. (2007). Existing Situation, Challenges and Barriers to Sporting Societies, Fifth Academic Student Contest and Sport Sciences. (Persian)
-      Yousefpour, M. (1391). Designing and developing a strategic plan for student sport development based on SWOT model, Master's thesis, Isfahan University. (Persian)