با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

4 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سازمان‏ها به‏منظور بهبود مزیت رقابتی خود و فعالیت در بازارهای جهانی، ناگزیرند تا با نیازهای در حال تغییر با سرعت بیشتر پاسخ دهند. این پاسخگویی از طریق مدیریت تولید درکلاس جهانی امکان‏پذیر است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید در کلاس جهانی بود. نمونه‏های برگزیده در پژوهش حاضر، متخصصان، اقتصاد دانان و اعضاء هیأت علمی (بازاریابی ورزشی و مدیریت صنعتی)  بودند، که به شیوة هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام بیش از 15 ساعت مصاحبة عمیق با 15 نفر از نمونه‏های منتخب، اشباع نظری به‏دست آمد و مصاحبه‏ها پیاده سازی شدند. با استناد به نتایج تحلیل مصاحبه‏هایی میدانی در محیط Nvivo 10؛ مدل کیفی مذکور با 85 مفهوم و 17 کد محوری و 4 کد گزینشی به‏دست آمد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‏دهد بین توسعه اقتصادی صنعت ورزش و عوامل آن (توسعه نهادی، ساختار و مالکیت، توسعه رسانه‏ای، توسعه علمی- پژوهشی، توسعه هواداران ودرآمد حاصل از آن، توسعه نیروی انسانی، توسعه امکانات و زیرساخت، توسعه حقوقی و قانونی، توسعه بنگاه‏های صادرات، توسعه و گسترش شبکه‏های اجتماعی) با عوامل تولید در کلاس جهانی (کیفیت، نوآوری، هزینه، زمان، انعطاف پذیری) و عوامل خدمت در کلاس جهانی (فروش و پس از فروش) رابطه علی و اثرگذار وجود دارد که می‏تواند باعث توسعه صنعت ورزش در کلاس جهانی شود.

کلیدواژه‌ها

REFERENCES
-        Azeem, Md & Salfi, N. A.(2012). "Usage of NVivo Software for Qualitative Data Analysis", Academic Research International., 1(2), 262-266.
-        Androf, Vladimir and Francois, Jean (2001). "Economics and Culture; Translation of AllahWeridi Jazayeri"; Organization of Physical Education of the Islamic Republic of Iran.
-        Afshari, Mustafa (2015). Analysis of the Effect of Effective Management of Enthusiasm, Resistance Economics and Exercise Development in Economic Development of Iran's Sports Industry, Ph.D, Urmia University.
-        Askari, Fariba (2004). Investigating the economic situation of Iran's sports industry in 1998 and 2001 based on GDP estimate; Doctoral dissertation, Tehran University of Physical Education and Sport Sciences
-        Baldwin, B.(2017) Think world class: shift your thinking–maximize your results. Motivational press  Publisher.
-        Chappelet, J.-L. (2005) Sport and Economic Development – input paper for the 2 nd Magglingen Conference.   
-        Creswell, J. W., & Miller, D. L. Determining (2000). Validity in Qualitative Inquiry, Theory into Practice.
-         Chiarini, A & Vagnoni, E. (2015). "World-class manufacturing by Fiat. Comparison with Toyota Production System from a Strategic Management, Management Accounting, Operations Management and Performance Measurement dimension", Journal International Journal of Production Research , 53(2) , 590-606.
-        Danaee Fard, Hassan; Alwani, Seyyed Mehdi; Azar, Adel (2009). Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach, Third Quarter, Tehran: Saffar-Eshraghi, p. 131.
-        Flick, Eve (2008). An Introduction to Qualitative Research, Translated by Hadi Jalili, Tehran: Nashr-e-Ni, p. 143.
-        Farsijani, H. Keshavarz, S. (2016).   "The Principle 0f Word Class", Management Elmegostar, edition 5, 5-12 (In Persian).
-        Glaser, B. G. (2001). "The grounded theory perspective:Conceptualization contrasted with description", ociology Press. 145-148.
-        Gholami, Ali Noghi, Zare, Alireza, Ghalavand, Akbar, Shirali, Rezvand (2017). "Investigating the Factors Affecting the Formation of Small and Medium Enterprises in the Sports Industry of the Country", Applied Research of Sport Management, Year 6, Number 2, Serial (22), Autumn, 1396, pp. 57-66
-        Khodadad Kashi, Farhad, Karimnia, Elham (2017). "Examining the Impact of Economic and Social Factors on the Success of the Countries in Olympic Games (1996-1992)", Economic Modeling Research Quarterly, No. 25, Autumn 95, pp. 43-67.
-        Memari, Jaleh (2007). Analysis and modeling of marketing mix of sport industry in the country with decision-centered approach, Doctoral dissertation, Tehran University- Physical Education Faculty.
-        Morteza Rezaei Soufi, Abbas Shabani (2013). Investigating the Impact of Mass Media on Financing the Sport in Sports Communication Management in Sports Media, First Year, No. 3, Winter 99-93.
-        Mohammadi Moghani, Hojjat, Kashif, Seyyed Mohammad, Henry, Habib, Garakhani, Hassan (2016). "Factor Analysis of Governmental Political Role in the Implementation of the Privatization of the Sports Industry", New Approaches to Sport Management, Volume 4, Number 13, pp. 61-72.
-        Negin Taji, Vahid, Javanshir, Hassan and Chagar, Maryam (2017). Identification Identification and Prioritization, The Key Factors of the Success of Small and Medium Business Enterprises in Achieving the Global Classroom Approach: CFA / FUZZY AHP Case Study: Small and Medium Enterprises of Shiraz, International Congress on the Perspectives of World Class Management, March 2009, Tehran.
-        Pitts. B. G. & Fielding, L. W. & M iller, L. K. (1994). "Industry Segmentation theory and the Sport Industry: Developing a Sport Industry Segmentation Model", Sport Marketing Quarterly, 3(1), 15-24.
-        Pitts, B. G. & Statler, P.K. (1996). Fundamental of Sport Marketing Morgantown; Fitness Information Technology.
-         Potts, J,  Thomas, S. (2018). "Toward a new (evolutionary) economics of sports", Sport, Business and Management: An International Journal, 8 (1), 82-96.
-        Perez-Perez  , M,  Serrano Bedia, A.M. , Concepcion Lopez-Fernandez , M ,  García-Piqueres,  G. (2018). "Research opportunities on manufacturing flexibility domain: A review and theory-based research agenda",  Journal of Manufacturing Systems, 48(1), 9–20.
-         Petrillo, A, De Felice, F, Zomparelli, F. (2018). "Performance measurement for world-class manufacturing: a model for the Italian automotive industry", Total Quality Management & Business Excellence , Published Online: 22 Jan 2018.
-        Qalibaf, Mohammad Bagher (2010). Strategic look to the sports system in the country. Hamed Negarestan Publishing House, Tehran.
-        Richards, L. & Morse, J.M. (2012). Readme First for a User’s Guide toQualitative Methods (3rd edition), Thousand Oaks, CA: Sage.
-        Rostamzadeh, Parviz, Sadeghi, Hossein, Assari, Abbas, Yavari, Kazem (2014). "The Effect of Government Investment on the Economic Growth in Iran", Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Development and Development), Fourteenth, No. 4, pp. 177-210.
-        Seyyed Hosseini, Seyed Mohammad and Alireza Selukdar (2007). Review of different perspectives and factors about the world-class dynamic production model, Fifth International Management Conference, Tehran, Ariana Research Group, https://www.civilica.com/Paper-IRIMC05-IRIMC05_034.html.
-        Sharifian, Ismail, Yousefi Zarandi, Mohammad Hussein, Tabriz Hero, Cyrus (2015). "The Barriers to the Exercise Industry in Competition with Outdoor Sport Goods", Applied Research of Sport Management, Year 5, Number 1, Successive (17), Summer, pp. 67-75.
-        Sanderson, K.; Harris, F.; Russel, S.& Chase, S. (2000). "The economic benefit of sport: A Review", Business and Economic Research Ltd ( BERL).
-        Strauss, Anselm and Corbin, Juliet (2012). Principles of qualitative research: Techniques and stages of ground theory. Translation: Ibrahim Afshar (2012). Tehran: Publishing Ney.
-        Sandeep, Rajesh Kumar and Nitin.  (2016). "Identification of Barriers in Implementation of World Class Manufacturing (WCM)Practices: A Literature analysis", International Research Journal of Engineering and Technology, 3( 5), 2363- 2366.
-        Wikner, J & Backstrand, J. (2018). "Triadic perspective on customization and supplier interaction in customer-driven manufacturing", Production & Manufacturing Research, 6(1 ), 3-25.
-        Zhang, J. J, Brandon Mastromartino, E. K, Qian,  T, Y. Nauright, J. (2018). "The sport industry in growing economies: critical issues and challenges", International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 19 (2), 110-126.