با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی همدان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

برنامه‏های راهبردی بازاریابی فوتبال با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین منظور نظرات 52 نفر از مدیران باشگاه‏ها، مسئولین کمیته بازاریابی باشگاه‏های فوتبال و متخصصین بازاریابی ورزشی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند و با توجه به محدود بودن جامعه از نمونه‏گیری تمام شمار استفاده شد و داده‏ها از طریق پاسخگویی به پرسش‏نامه‏های محقق ساخته با 20 گویه جمع‏آوری شدند. روایی صوری پرسش‏نامه توسط متخصصان تأیید و پایایی آنها به خاطر نرخ ناسازگاری پرسش‏نامه‏ها که کمتر از (1/0) بود، تایید گردید.روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است و به منظور تحلیل داده ها از روش AHP  و نرم افزار  Expert Choice  استفاده شد.یافته ها نشان داد که تدوین یک استراتژی بازاریابی برای باشگاه ها مهمترین اولویت است و پوشش و پخش تمامی مسابقات فوتبال لیگ برتر، تدوین نظام جامع باشگاه داری و توسعه فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی اولویت های دوم تا چهارم هستند و تدوین برنامه های تسهیلی( معافیت مالیاتی، عدم رعایت سقف قراردادو...) جهت ورود بازیکنان تراز اول خارجی به لیگ برتر فوتبال از کمترین اولویت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

REFERENCES:
-Angelis, V. & Rigopoulou, I.(2009). "The influence of the brand name  to brand`s success". European Research Studis Journal, 2(6), 123-126.
-Deldar, E.& Shahpar, A & Bagheri, GH(2016). "Investigate the Obstacles of Club Privatizationin Iranian Professional Football League". Sport management Research.Vol.35, Spring 2016.
-  Elahi, A (2006). "Investigate of associate Fotball league Associate and compare with Japan Football League Associate". Journal of Harakat. Vol 37. 2006
- Elahi, A., & Goodarzi,M, & KHabiri M, (2006). "Investigating Iran Professional Soccer League and Comparing with Japan Football League.Harakat Journal.No.27
-  Fairly,Sh. Kellet, P(2013), "Branding and Positioning Australia rules football for participation growth in north America", sport Management Review, 16(2013), pp. 397-406
-  Gallagher, D. (2017). Marketing and Gaelic Football: How Segmentation bases boost strategic direction. Vol 32. Issues:8
-  GHarekhani, H & Ehsani. M (2011). "Review the most important economic barriers Iran Football Clubs". Research in Sport Sciene. No.6. spring 2011
-GHarekhani, H, & Ehsani, M. (2011)."Investigating the Barriers to Privatization Iran Football Clubs". Research in Sport Science. No.6. Spring, 2011
-Ghiamirad,A. & Moharamzade,M (2007). "Investigating Marketing Strategies for the Promotion and Development of Iran Sport". Harakat Journal. No.39
-Hamidi, M (2011). Formating Strategic Universiad national Federation.Unpublished Desertation. Pardis Tehran University
-  Hoseini, M (2008). Sport Marketing Model for  Football Primier League Iran. Unpublished Thesis. Modares university.
 -  Hudson A, Boedj S. Sport and adventure Tourism, Binghaton. NY: the howht press; 2005:2:103-105.
- kHabiri,M.(2004). "to Compare the Status of Professional Soccer Clubs with UEFA Criteria". Sport Sciences Research Institue of Iran
- Lindgreen, A., & Wynstra, F (2005). "value in business Marketing”: What do we know? Where are we going?" Industrial Marketing Management. Vol 34, pp. 732 – 748.                                                                    
-  Marques, M & Martine, H(2002), The new football business: A challenge for elite followers , Unpublished Master degree thesis, Gothenburg University, Graduate Business School
-  Mattos, César. (2015), "Broadcasting Football Rights in Brazil: The Case of Globo and “Club of 13” in the Antitrust Perspective", Est. Econ., São Paulo, vol. 42, n.2, pp. 337-362
-  Morrow, S (2004), "The financial crisis in Scottish football", Scottish Affaires, 47,48-57 
-Naderian, M & Rahbari, S& Ghorbani, M.(2015). "A Comparatative Study of how to Finance the Professional Football Clubs in Iran’s and England Primier League". Applied Research of Sport Management.Vol. 3, no.3, Winter
-  Noshabadi, H. R (2012). Determining of Sport Marketing Model of National Olympic Committee of Iran. Unpublished Thesis.Tehran University
- Nufer, Gerd & Bühler, André (2011): "Relevant factors for successful relationships between professional sporting organizations and their sponsors", journal of Physical education and sport management Vol.2(3),pp26-31
-Rezaei,Sh. & Amiri, M. & Kozehchian. H (2016). "investigating to Barriers Development of Interaction of Sport and Broad Casting in Iran
". Journal on Sport Management. Vol 8. 2016
- Rezaei Soufi, M. & Farahani, A. & shabani, A(2017). "The Environment Analysis of Professional Sport in Iran". Applied Research of Sport Management. Vol.6, No.1, Summer 2017
-     Ruvio,A, Rosenblatt, Z., Lazarowiz, H, R. (2010). "Enterpreneurship leadership vision in nonprofit vs. for profit organizations". The Leadership Quartrly Journal, 21: 144-158
- Sharifian, E & Zarandi, M. & Tabrizi, K (2016). "Comparison Internal- sector Barries for competition with foreign products in Iran sports industry". Applied Research of Sport Management.Vol.1, Summer 2016
-  Scott, M. Hill, brad. Zakus, Dwight H. (2012), "When the home team is not featured: Comparison of two television network commentaries during broadcasts of the 2006 FIFA World Football Cup", Sport Management Review 15 (2012), pp. 23–32
-Theiri, S, Medabesh, A, Ati, A.(2012)."The Effect of Changing Status of Sport Club: From Association to the Company". Journal of finance and Investment,Vol.1,no.1, 127-149
-Tsan lin,Yan & Hsien lin, chen. (2008). "Factors  Influencing Brand Loyalty In Professional Sports Fans".Global Journal of Business Research.                                                                   
-   Vries, Rutger de (2013), "Relationship Marketing in Sports – Retention of Sponsors-  University of Twente Student Theses".Iran.Sport Management Journal. No.8. Spring(2016)
-Williams . S.(2010). "Examining The Role Of Brand Association In Multipurpose Fitness Facilities". International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 22(4), 142-153  
-  Zhaohua, D. , Yaobin L, Kwok K. W. and Jinlong Z. (2010). "Understanding customer satisfaction and loyalty: An empirical study of mobile instant messages in China", International Journal of Information Management, 30( 4), pp:289–300.