با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین استراتژی ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی است. برای تجزیه و تحلیل یافته‏ها و تعیین استراتژی مناسب از مدل تحلیلی سوات (SWOT) و برای اولویت‏بندی استراتژی‏ها از فرآیند تحلیل شبکه‏ای (ANP) استفاده شده است. برای گردآوری داده‏ها از مصاحبه، مطالعات کتابخانه‏ای و میدانی، تحقیقات پیشین و نظرات اعضای شورای راهبردی که شامل اعضای هیأت علمی و مسئولین ورزش دانشگاه بودند و از سه پرسش‏نامه محقق ساخته استفاده شده است. در پرسش‏نامه اول ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ تاثیر‏گذار (7 ﻗﻮت، 2 ﺿﻌﻒ، 6 ﻓﺮﺻﺖ‏ و 6 ﺗﻬﺪﯾﺪ) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ شدند، روایی این پرسش‏نامه توسط خبرگان تأیید و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 86/0 تأیید شد. با پرسش‏نامه دوم و در جلسه راهبردی شدت عامل و ضریب اهمیت (وزن) هر گویه تعیین ‏گردید، با توجه به ماتریس هم‏زمان ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استراتژی ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی در وضع رقابتی معطوف به قوت (ST) تعیین شد. در این مراحل با توجه به خاص بودن جامعه، با تعداد 20 نفر از اعضای هیأت علمی و مسئولین ورزش دانشگاه، این پرسش‏نامه‏ها تکمیل گردید. براساس یافته‏های تحقیق و نتایج تحلیل سوپر ماتریس حد محاسبه‌شده اوزان و نظرات اعضای شورای راهبردی، استراتژی‏هایی همچون توسعه و ارتقا کیفی واحدهای عمومی تربیت‏بدنی، توسعه کمی و کیفی رویدادهای ورزشی و توسعه دسترسی آسان دانشجویان به ورزش همگانی و قهرمانی پیشنهاد شدند.

کلیدواژه‌ها

- Allen, M. J., & Yen, W. M. (1979). Introduction to measurement theory. Monterey: Brooks/Cole.
-  Australian Sports Commission, Planning in Sport: A Good Guide for Sporting Organizations, 2004. www.ausport.gov.au.
- Australian Sports Commission. (2008). Athletics Northern Territory Incorporated. ATHLETICS NORTHERN TERRITORY Strategic Plan . 2008 to 2011. www.ntathletics.org.au.
- Australian University Sport, Objects and Executive Report, 2003. www.unisport.com.au.
- Bowls England Strategic Plan 2013-2009 Approved at EGM on Saturday 22nd November 2008. www.bowlsengland.com.
- Chien, C., & Chen, L. (2008). "Data Mining to Improve Personnel Selection and Enhance Human Capital: A Case Study in High-Technology Industry". Expert Systems with Applications, 34(1), 290 - 280.
- Darbani, H., Tagi Biglou, N., Ghasemi, H., SareeshDari, M. (2013). "Designing and developing strategies for general sport development in Zanjan province". Journal of Research in Sport Management. Volume 2. No, 6. pp. 106-89.
- Department of Physical Education of Mazandaran Province. (2010). The program of development of the physical education and sport sector of the province in the fifth program of economic, social and cultural development of the country in 2014-2010.
- Deputy of sport of Islamic Azad University. (2015). Strategic Plan of Sports Deputy of Islamic Azad University (Sixth Development Plan). Tehran: Islamic Azad University Publications.
-  Esfahani, N., Goudarzi, M., & Assadi, H. (2009). "The Analysis of the factors affecting the development of Iran sport tourism and the presentation of a strategic model". World Journal of sport Sciences, 2(2), 144-136.
- Ghafarian, V., Kiani, Gh. (2013). Effective strategy. Seventh print Tehran: Faraz Publications.
-  Ghodsipoor, H. (2013). Analytical Hierarchy Process AHP. Eleventh Edition. Tehran: Amirkabir University of Technology (Polytechnic).
-  Godarzi, M. (2013). "Explain the current status of Payam Noor University's Educational Institution using SWOT analysis". Journal of Applied Research in Sport Management. Volume 2. No. 5. pp. 74-61.
- Hamidi, M., Khabiri, M. Sajadi, N. (2014). "SWOT Identification and Strategic Situation Determination of the National Federation of Academic Athletics". Journal of Physiology and Sport Research. Volume 6. Number 2. P. 48-35.
-  Hosseini, G., Hamidi, M., Tojari, F. (2012). "Developing a Strategic Plan for Student Sports in Islamic Azad University". Sports Management Magazine, No. 15, pp. 33-15.
-  Javadipour, M; Samiania, M. (2013). "Public Sports in Iran and Developing a Perspective, Strategy and Future Plans", Applied Research in Sport Management, No. 4, pp. 30-21.
-  Kajanus, M., Kangas, J., & Kurttila, M. (2004). "The use of value focused thinking and the A’WOT hybrid method in tourism management". Tourism Management, 25, 506 - 499.
-  Karsak, E.E. (2002). "Distance-based fuzzy MCDM approach for evaluating flexible manufacturing system alternatives". International Journal of production Research, 40(13), 3181- 3167.
-  Kangas, J., Kurtila, M., Kangas, A., & Kajanus, M. (2003). "Evaluating the management strategies of a forestland estate-the S-O-S approach". Journal of Environmental Management, 69, 349 - 358.
- Karadakis, K., Kaplanidou, K. & Karlis, G. (2010). "Event leveraging of mega sport events: a SWOT analysis approach". International Journal of Event and Festival Management 1 (3), 185-170.
- Karlis, G. (2006). "The Future of Leisure, Recreation and Sport in Canada: A SWOT for Small Sized Enterprise". The Sport Journal, 9(2), 17-1.
-  Khosravizadeh, E., Yadolahi, J., Hamidi, M., Khabiri, M. (2009). "Identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran and its bottlenecks and challenges". Journal of Movement (Sport Management). No. 1. pp. 35-19.
- Leskinen, L. A., Leskinen, P., Kurttila, M., Kangas, J., & Kajanus, M. (2006). "Adapting modern strategic decision support tools in the participatory strategy process-a case study of a forest research station". Forest Policy and Economics, 8, 278 - 267.
- Loyola University New Orleans, http://www.loyno.edu/ help/about.html.
- Magnusen, K. A. (2011). "The Need for an Interdisciplinary Strategic Plan: How a Strategic Plan Grounded in Sport Marketing Public Relations Can Improve the Success of the Cal Poly Football Team". Unpublished Bachelor's Thesis. California Polytechnic State University - San Luis Obispo.
- Masozera, M. K., Alavalapati, J. R. R., Jacobson, S. K., & Shresta, R. K. (2006). "Assessing the suitability of community-based management for the Nyungwe Forest Reserve". Forest Policy and Economics, 8, 216 - 206.
- Mehmet Kabak, M. D., and Serhat Burmaoğlu. (2016). "A hybrid SWOT-FANP model for energy policy making in Turkey". Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 11(6), 495-487.
-  Mosavi, M. (2010). "Explain the strategy of public sport development in Lorestan province based on SWOT model". Boroujerd: Boroujerd Islamic Azad University Master's thesis of Sport Management.
-   Nasirzadeh, A. (2011). "Developing a Strategic Sports Plan for Kerman Province. Tehran: Payame Noor University". Master's thesis for Physical Education and Sport Sciences.
- Nazari, R., Ehsani, M., Hamidi, M., Salari, M. (2014). "Developing and introducing the Strategic Perspectives of the Sports and Youth Department of Isfahan Province through David Model". Sports Management Magazine. Volume 6. No. 1. pp. 172-157.
- Pahlevanian, H. (2012). "A successful experience of applying strategic management. fourth edition". Yazd: Nikourush Publications.
-  RAM, K., Shrestha, J. R., & R, A. (2004). Exploring the potential for silvopasture adoption in south-central Florida: an application of SWOT–AHP method. Agricultural Systems, 81, 1105 - 1120.
- Razavi, M., Niazi, M., Boromand, M. (2014). "Designing and developing a strategy for the development of public sport in Mashhad using a scientific perspective". Journal of Applied Research in Sport Management. third year. Number 1 (9). pp. 60-49.
- Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill. New York.
- Saaty, T.L. (1996).  Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process. RWS Publications, Pittsburgh.
-  Sehat, S., Parizadi, E. (2009). "Applying the Technique of Network Analysis Process in Analyzing Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Case Study of Iran Insurance Company)". Industrial Management Magazine. Volume 1. No. 2. pp. 120-105.
- Seungbum Lee & Patrick Walsh. (2011). "SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport". Sport Management Review, In Press, Corrected Proof, Available online 20 January 2011.
- Stewart, R., Moamed, S., & Daet, R. (2002). "strategic implementation of IT/IS projects in construction: a case study". Automation in Construction, 11, 681 - 694.
- The Framework for Sport in England, Making England an Active and Successful Sporting Nation: A Vision for 2020, Sport England, 2004. www.sportengland.org
- Trever, S., & Milena, M. (2007). Understanding Sport Organizations: The Application of Organization Theory (2 ed.): Human Kinetics.
- Ulgen, H., & Mirze, S. K. (2004). Strategic Management: Istanbul: Literatur Publication.
- Weihrich, H. (1982). "The Tows Matrix: A Tool for Situational Analysis". Long Range Planning, 15(2), 54 - 66.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (1995). Strategic Management and Business Policy. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Yu¨ksel, I., & Dagdeviren, M. (2007). "Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis-A case study for a textile firm". Information Sciences. Vol, 177, Issue 16, 15 August 2007, Pages 3364-3382