با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.

2 دانشجوی دکتری مدییت ورزشی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این تحقیق سنجش میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز است. این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از جنبه روش گردآوری داده‏ها، میدانی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان مسئول اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و ادارات کلِ شهرستان‏های استان با تعداد تقریبی 180 نفر تشکیل می‏دهند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کل‏شمار استفاده شد و 164 پرسش‏نامه صحیح مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان آمادگی سازمانی از پرسش‏نامه محمدعلی و همکاران (1392)، با پایایی کل 85/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها پس از تأیید طبیعی بودن توزیع داده‏ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل فراوانی و میانگین و همچنین آزمون t تک متغیره و آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS و با سطح معناداری 0.05 استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که مجموعاً میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده‏سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز در حد مطلوب می‏باشد و از عوامل آمادگی تنها عامل انسانی در حد مطلوب قرار ندارد. عامل مربوط به فناوری در رتبه‏بندی عوامل آمادگی در رتبه اول و عامل انسانی در رتبه آخر قرار گرفت. در نهایت اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می‏تواند موجب شناسایی حوزه‏های ضعف سازمان در هریک از ابعاد گردیده و قبل از استقرار سیستم، طرح‏های آماده سازی برای پوشش آن نقاط مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

-      Aghajani, H.A., Samadi, H., Khanzadeh, M. & Samadi, H. (2014). "Feasibility Study of Enterprise Resources Planning Systems’ Implementation (Empirical Evidence: National Iranian Oil Petroleum Diffusion Cooperation (NIOPDC))". Journal of Information Technology Management, 6 (2): 161-186.
-      Bagheri dehnavi, malihe. Rezaeinur, jalal. hani, seyd hasan. (2012). Providing a conceptual model for evaluating the electronic readiness of government agencies using the Delphi method, Lahijan Second National Conference on Software Engineering, Islamic Azad University of Lahijan.
-      Bagherinjad, jafar. Sattari, hale. (2012). "Model of Organizational Readiness Evaluation of Organizations in Iran for Deployment of ICT Services Using Hierarchical Analysis Process",  Journal of Information Technology Management Studies, First Year, no 2, p: 1-23.
-      Banijamali, seyd mohamad. Jafarnejad, ahad. Haghparast, mitra. (2005). Providing a framework for evaluating the readiness of Iranian organizations to implement ERP, Third International Conference. Information and Communication Technology
-      Bozorgmehri, alireza. (2007). "Comprehensive ERP Resource Planning System". Ektefa   Monthly, no 3-4, p: 182-184.
-      Business, Management and Social Sciences, 1(1): 65-78.
-      Clyde W. Holsapplea, Mark P. Sena. (2005). "ERP plans and decision-support benefits", Decision Support Systems, 38, 575-590.
-      Darab, behnaz. Montazer, gholamali. (2010). "Evaluation of e-learning readiness in universities", Journal of Educational Technology Research, no 4, p: 11-24.
-      Davenport, T. (1998). "Putting the enterprise into the enterprise system". Harvard Business Review, 76(4), 121-131.
-      Ekane, N.S. & Salman Khan, M. (2009). ERP Implementation: Critical Success
-      factors with focus on change management. Master Thesis in IT Management, School of Sustainable Development and Society, Malardalen University Sweden
-         Ganesh, L. & Mehta, A. (2010). Critical success factors for successful enterprise, International Journal of Business, Management and Social Sciences,  Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 65-78.
-      Ghasabpur, Mahdi. (2010). Prioritizing the Factors Influencing the ERP System Implementation in Saipa Manufacturing Company by Fuzzy Approach,  Industrial Management Master's thesis, Tarbiat Modarres University.
-      Ghasemi rushnavand, javad. Khoshbakhti, jafar. (2014). "the relationship between employee participation, resistance to change, and burnout". Applied Research in Sport Management, no 1, p: 73-84.
-      Hanafizade, payam.zare, ahad. Ruhani, saeid. "Evaluation of organizational readiness for implementation of ERP system based on Mackenzie 7S model", Journal of work and Society, no 136, p: 22-42.
-      http://www.mcconnellinternational.com/ereadiness/EreadinessReport.htm.Implementation: An Explanatory Case Study. IJCSNS International Journal
-      Kumar, V., Maheshwari, B., & Kumar, U. (2003). "An investigation of critical management issues in ERP implementation: Empirical evidence from Canadian organizations". Technovation, 23, 793−807.
-      Mabert، V.A.، Soni A.، Venkataramanan، M.A.، (2000). "Enterprise resource planning survey of us manufactures firms". Production and Inventory Management Journal، vol 41، 52–58
-      Markus، M.L.، Axline، S.، Petrie، D.، Tanis، C.، (2000). "Learning from adopters experiences with ERP: Problems encountered and success achieved". Journal of Information Technology، 15، pp 245–265.
-      Martinsons M.G., P.K.C. Chong,( 1999), "The influence of human factors and specialist involvement on information systems success", Human Relations 52, 123–152.
-      McConnell & WITSA. (2011). Risk E Business: Seizing the Opportunity ofGlobale readiness.
-      Muhebat, mohamad. (2010). Evaluation of Isfahan Steel Company ERP Implementation Based on Key Success Factors, Master of Science Degree in Information and Communication Technology Management. Tehran payam noor University.
-      Nazari, mahyar. Baghaei, saeide. (2010). "Comprehensive overview of key success factors of ERP projects". The Age of Management Journal. No 16-17. P: 98-103.
-         Olson, D., Zhao, F. (2007)," CIOs’ perspectives of critical success factors in ERP upgrade projects”. Enterprise Information Systems, Vol. 1, No. 1, February 2007, 129–138
-      Somers, T., & Nelson, K. (2004). "Taxonomy of players and activities across the ERP project lifecycle". Information & Management, 41(3), 257–278.
-      Tsai, W.-H., Shaw, M. J., Fan, Y.-W., Liu, J.-Y., Lee, K.-C., Chen, H.-C. (2011). "An empirical investigation of the impacts of internal/external facilitators on the project success of ERP: A structural equation model". Decision Support Systems, 50 (2): 480-490.
-      Yaseen, S.G. (2009). Critical Factors Affecting Enterprise Resource Planning implementation; An ex-planatory case study. Internatonal Journal of Computer Science and Network Security ,9(4), 359-363.
-      Ziaeipur, elham. Mohamadian, ayub, khoshalhan, farid. Taghizade, alireza. (2011). "National e-Readiness Framework Based on Systematic Approach". Journal of Information Technology Management, no 8, p: 97-114.