با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، مدرس دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تحلیل تأثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی و ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 335 نفر بودند که براساس جدول مورگان تعداد 180 نفر به‏عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع‏آوری اطلاعات سه پرسش‏نامه استاندارد تناسب فرد- شغل وگل و فلدمن (2009)، تناسب فرد- سازمان اسکروگینس (2008) و پرسش‏نامه رفتار کاری نوآورانه دی‏جونگ و دن هارتوگ (2008) می‏باشد. پایایی پرسش‏نامه‏ها توسط محقق و با آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 89/0 و 91/0 تعیین شد و روایی محتوایی آنها نیز توسط 8 تن از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت.. به‏منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS22 و LISREL8/7 استفاده شد. از آمار استنباطی از قبیل: آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی بودن داده‏ها و در تعیین ارتباط‏ها از روش‏های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که، تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با ضریب تأثیر 55/0 تأثیر مثبتی دارد. تناسب فرد- سازمان بر رفتار کاری نوآورانه با ضریب تأثیر 49/0 تأثیر مثبتی دارد. همچنین، می‏توان ادعا کرد که تناسب فرد- سازمان نقش میانجی را با ضریب اثر 31/0 برای تأثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه ایفا می‏کند. در نتیجه مدیران وزارت ورزش و جوانان جهت بالا بردن رفتار کاری نوآورانه کارکنان خود باید هم بر تناسب فرد- شغل و هم تناسب فرد- سازمان تأکید کنند.

کلیدواژه‌ها

-      Afsar, B. Badir, Y. MuddassarKhan, M (2015). "Person–job fit, person–organization fit and innovative work behavior: The mediating role of innovation trust". The Journal of High Technology Management Research. Volume 26, Issue 2, p 105-116.
-      Deniza. N, Aral. N, Öznur. G, Ertosunc. B (2016). "Linking person-job fit to job stress: The mediating effect of perceived person-organization fit". Procedia - Social and Behavioral Sciences.   (207). 369 – 376.
-      Duverger,P.,(2011)."Usingdissatisfiedcustomersasasourceforinnovativeserviceideas".Journal of Hospi- tality & Tourism Research, 1096348011413591.
-      Eshaghian, Zahra; Kazemi, Ali; Shaemi, Ali (2016). "Analysis of the effect of individual-organization fit and individual-job fit on psychological empowerment". Public Management Research. 9(33). 167- 189. (in Persian).
-      Hon, A. (2012). "When competency-based pay relates to creative performance: The moderating role of employee psychological need". International Journal of Hospitality Management. 31 ( 1 ). 130–138.
-      Jiménez-Jiménez, D. (2011). "Innovation, organizational learning, and performance". Journal of Business Research. 2 (5).
-      Joo, B, and J. shim. (2010). "psychological empowerment and organizational commitment: the moderating effect of organizational learning culture)". Human resource development international. 13 (4). 425-441.
-      Kelly, A.P., & Derek, S.C. (2006). "Subjective person-organization fit: Bridging the gap between conceptualization and measurement". Journal of Vocational Behavior. 69 (1). 202-221.
-      Lu, C.Q., Wang, H.J., Lu, J.J., Du, D.Y., & Bakker, A.B. (2014). "Does work engagement increase person-job fit? The role of job crafting and job insecurity". Journal of Vocational Behavior. 84 (1): 142-152.
-      Lanivich, S.E., Brees, J.R., Ochwarter, W.A., & Ferris, G.R. (2010). "P-E fit as moderator of the accountability-employee reactions relationships: Convergent results across two samples". Journal of Vocational Behavior. 77 (1). 425-436.
-      Lee, Y. (2010). "How do newcomers fit in? The dynamics between person-environment fit and Social capital across cultures". International Journal of Cross Cultural Management. 10 ( 2 ), 153–174.
-      Li, W. (2010). "Virtual knowledge sharing in a cross-cultural context". Journal of Knowledge Management. 2 (4).
-      Mura,M.,Lettieri,E.,Radaelli,G.&Spiller,N., (2013). "Promoting professionals› in novative behaviour through knowledge sharing: the moderating role of social capital". Journal of Knowledge Management, Vol- ume 17, pp. 527-544.
-      Ren, F. & Zhang, J., (2015). "Job Stressors, Organizational Innovation Climate, and Employees’ Innovative Behavior". Creativity Research Journal, Volume 27, pp. 16-23.
-      -Raja, S., Jawad, M., Tabassum, T., & Abraiz, A. (2013). "Study on work place behavior: Role of person-organization fit, person-job fit & empowerment, evidence from Pakistan". Journal of Business and Management Sciences. 1(4). 47-54.
-      Rezaei Sufi, Morteza (2014). "The relationship between organizational culture and the creativity and productivity of faculty of physical education PNU country". Journal of Applied Research in Sport Management. 3(11). 84- 95. (in Persian).
-      Simmons, J. (2014). Person - organizational fit and perceived organizational support effects on job outcomes. dissertation in walden university.
-      Shiri, Ardashir; Dehghani Soltani, Mehdi, Nesari, Tahereh; Farsizadeh, Hossein (2016). "The Role of Trust in Innovation in the Relationship between Individual and Organization Adjustment and Innovative Working Behavior in Knowledge-Based Companies (Case Study: University of Tehran Science and Technology Park)". Journal of Technology Development Management. 3(4). 43- 76. (in Persian).
-      Tsai, C.-H. (2011). "Innovative behaviors between employment modes in knowledge intensive organizations". International Journal of Humanities and Social Science, Volume 1.
-      -Vilela, B.B., Gonzalez, J.A., & Ferrin P.F. (2008). "Person Organization fit, OCB and performance appraisal: evidence from matched supervisor-salesperson data set in a Spanish context". Industrial Marketing Management. 37 (1): 1005-1019.
-      -Vogel, R.M., & Feldman, D.C. (2009). "Integrated the level of personenvironment fit: The roles of vocational fit and group fit". Journal of Vocation Behavior. 75 (1). 68-81.
-      Wang, X. H. F., Fang, Y., Qureshi, I. & Janssen, O., (2015). "Understanding employee innovative behavior: Integrating the social network and leader–member exchange perspectives". Journal of Organizational Behav- ior, Volume 36, pp. 403-420.