با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های سرمایه نمادین و بررسی رابطه این سرمایه با رفتار خرید مصرف‌کننده در فروشگاه‌های لوازم ورزشی است. این پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. در بخش شناسایی مؤلفه‌های سرمایه نمادین جامعه آماری پژوهش 19 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان دانشگاه هستند که اطلاعات گردآوری‌شده با تکنیک دلفی مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحله بعد جهت بررسی رابطه مؤلفه‌های سرمایه نمادین با رفتار خرید مصرف‌کننده، مشتریان فروشگاه‌های لوازم ورزشی در شهر زاهدان به‌عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. نمونه پژوهش به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای و 384 نفر است (آلفای کرونباخ برای پرسش‏نامه‌های سرمایه نمادین براساس تکنیک دلفی و مدل نامدار جویمی و رفتار خرید براساس مدل لن کاستر و ویسی به ترتیب برابر با 82/0 و 89/0 است). داده‏های پژوهش با روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل 9.1 تجزیه‌وتحلیل شده است؛ یافته‌های پژوهش برای سؤال اصلی و همین‌طور رابطه سرمایه نمادین با رفتار قبل، حین و بعد از خرید به ترتیب مقادیر 91/0، 92/0، 91/0، 89/0 را نشان می‌دهد. هر چه افراد سرمایه نمادین بیشتری داشته باشند، قبل از خرید لوازم ورزشی، از رسانه‌ها و افراد دیگر کسب اطلاعات می‏کنند و با افراد بیشتری تعامل نمادین برقرار می‌کنند و لوازم ورزشی را با لوازم ورزشی جایگزین و دربردارنده مفاهیم مشابه نمادین مقایسه کرده، درگیر انتخاب‌های نمادین شده و متناسب با نیازها و خواسته‌های نمادین تجهیزات ورزشی دست به خرید می‌زنند.

کلیدواژه‌ها

-     Abdullahi, M; Moradi, S. (2010), "sociological analysis of consumption patterns among residents of Tehran", Journal of Social Welfare and Development Planning, No. 9, pp. 33-2. (in persian)
-     Babaei, R. (2010), "cultural development and social development in Iran", Journal of Social Welfare, Issue 37, pp. 55-7. (in persian)
-     Bordieu, P. (2005). "Forms of Capital", In Social Capital: Trust, Democracyand Development, Trans: Afshin Khak Baz & Hassan Puyan, Tehran: Shiraz,Pp133-165. (in persian)
-     Bordieu, P. (2005). A plan of a theory of action, Trans: Morteza MardihaT Tehran: Naghsh o Negar publications. (in persian)
-     Bourdieu, p.(RI: http//WWw.iran emroozde/ wored.001207)‏(26/2/ 2002).
-     Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1989). Rerproduction in education, society and cultural, Beverly hills, CA: sage.
-     Bourdieu,p.(1985), ladistingtion( critique social dujudment), les edition mimiut,paris
-     Bourdieu,p.(2002).lesense pratique, paris, minuit,No.88. pp.100-110.
-     Christian Chauviré & Olivier Fontaine, (2006), Bourdieu's words, Trans: Morteza, Katbi, Tehran, Ney Publishing. (in persian)
-    Esgandari Dastgiri,S.; Amirtash,A.M. &Safania, A.M.(2018). "The Relationship between the Components of Performance Evaluation on the Efficiency of Sport Federations", Applied Research in Sport Management,6(4):19-26[Persian].
-     Furaiji, F., Latuszynska, M., Wawzyniak, A, (2012), An Empirical study of the factors influencing consumer behavior in the electric application market, Contemporary Economics.
-     Gavereliuc, D& Gavereliuc, A. (2014). "symbolic capital and cultural dimensions in Romanian educational organizations, Procidia", social and behavior sciences 127, 392- 395.
-     Jenkins, R, (2006). Pierre Bourdieu, political economy and symbolic power, translation Leila Joafshani & Hassan Chavoshian, Tehran: Ney publications. (in persian)
-    Keshavarz, L., Ansari, S.M.(2015). "Regressive analysis of the attitude of managers, teachers and students towards teachers of sports". Applied Research in Sport Management Vol.4, No.1,Summer 2015[Persian].
-    Monazami,A.H.; Sokhte Zari, S.; Hadadi,F. & Rostami Nejad,M.(2013). "Compilation of the criteria for selecting national volleyball coaches", Applied Research in Sport Management,2(2):109-118[Persian].
-     Namdar Joyomi, E. (2014). Exploring the relationship between cultural capital, social capital and symbolic capital with consumer behavior in the cloting industry (Case Study: Isfahan citizens), a master's thesis. (in persian)
-     Righi, A. (2013). "Measuring social capital: official statistics initiative in Italy". Procidia, social and behavior sciense 72, 4-22.
-     Saaty, A., Ansari, A.(2011). "factors critical in marketing strategies of insurance companies in saudi Arabia", Inernational journal of Marketing Studies, vol.3, No.3.
-     Sasoma, K. (2004). "Influence of life style factors on consumer behavior related to clothing and sexuality-The case of college students"- journal of the japan research association for Textile end- uses japan.
-     Seyed Javadein, S. R., Divandari, A & Rahim Asfydany, M. (2013). "the pattern of consumer behavior and online marketing strategies: IranHome Appliances", Journal of Business Research, Issue 69, Winter, pp. 159-182. (in persian)
-     Seyed Javadein, S.R., Asfyidany; M. R. (2012). consumer behavior, publications, Tehran University, Tehran University, second edition. (in persian)
-    Shaji, Reza; Kozeh chian, Hashem; Ehsani, Mohammad & Amiri, Mojtaba(2012). "The impact of Iranian individual, political, legal and economic environment on professional ethics of professional players". Applied Research in Sport Management,1(3):19- 26[Persian].
-     Soares, D. (2002). "political economy and symbolic power, Trans: Shafie Salehi", Journal of political economy, first year, issue 3. (in persian)
-     Sy Moon, J., S. minor, M. (2011). consumer behavior (internal and external factors), Trans: Ardestani, A; Saeidi, M, Third Edition, Etehadpublication-Iylar. (in persian)
-     Wilkie, W.) 1994(. " Consumer Behavior", John Wiley& Sons.