با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بررسی وضعیت موجود بالندگی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های تربیت بدنی

میرحسن سیدعامری؛ محمد امرایی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6439

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود بالندگی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های تربیت‏بدنی و علوم‏ورزشی سراسر کشور است. این تحقیق از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و به روش توصیفی- پیمایشی می‏باشد. جامعۀ آماری تحقیق، کلیۀ اعضای هیأت علمی تمامی گروه‏های دانشکده‏های تربیت‏بدنی و علوم‏ورزشی سراسر کشور در سال تحصیلی 96-95 بود. حجم نمونۀ آماری ...  بیشتر

شناسایی ابعاد سرمایه نمادین و رابطه آن با رفتار خرید مصرف‌کننده در فروشگاه‌های لوازم ورزشی (مشتریان تجهیزات ورزشی در شهر زاهدان)

ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 25-35

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.38088.2624

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های سرمایه نمادین و بررسی رابطه این سرمایه با رفتار خرید مصرف‌کننده در فروشگاه‌های لوازم ورزشی است. این پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. در بخش شناسایی مؤلفه‌های سرمایه نمادین جامعه آماری پژوهش 19 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان دانشگاه هستند که اطلاعات گردآوری‌شده با تکنیک دلفی مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحله ...  بیشتر

نقش میانجی‏گری مهارت‏های کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی در تأثیر جهت‌گیری کارآفرینانه بر قصد و خود کامیابی راه‏اندازی کسب‏ وکار ورزشی

محمدرسول خدادادی؛ حکیمه متفکری؛ باقر سلیمانی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 37-47

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6433

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهت‏گیری کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه وخود‏کامیابی راه‏اندازی کسب‏وکار ورزشیبا در نظر گرفتن نقش میانجی مهارت‏های کارآفرینانهاست. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی‌ارشد علوم ورزشی دانشگاه‏های کشور می‏باشند. با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 364  نفر از دانشجویان انتخاب ...  بیشتر

مسئولیت کیفری باشگاه‌های فوتبال در قبال تخلفات هواداران؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران با قانون و رویه برخی کشورها

محسن حمیدی پور

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 49-58

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6438

چکیده
  به‌منظور جلوگیری از بدرفتاریِ[1] هواداران فوتبال، سازمان‌های ملی و بین‌المللی قوانین مشخصی را به وجود آورده‌اند که باشگاه‌ها را مستقیماً مسؤول رفتار هوادارانشان می‌نماید. اختیارات انضباطی سازمان‌های ملی و بین‌المللی به آن‌ها اجازه می‌دهد که تنبیهاتی را در صورت تخطی تماشاگران برای باشگاه در نظر بگیرند. در ایران نیز مقنن در ...  بیشتر

نقش ارتباطات غیرکلامی مدرسین واحد تربیت‌بدنی دانشگاه بر پاسخ‌های هیجانی و رضایت‏مندی دانشجویان

فرزانه صالحی مقدم؛ وحید ساعت چیان؛ مهدی اصفهانی؛ بهادر عزیزی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 59-70

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6434

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ارتباطات غیرکلامی مدرسین تربیت‌بدنی دانشگاه بر پاسخ‌های هیجانی و رضایت‌مندی دانشجویان بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی بود که داده‌های آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان شرکت‌کننده در کلاس‌های واحد تربیت‌بدنی عمومی دانشگاه بین‌المللی ...  بیشتر

بررسی چالش های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین و ارائه راهکارها

رضا شیرزادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصراله محمدی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 71-79

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6437

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی چالش‌های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین و ارائه راهکارها است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 16 نفر شامل اساتید و خبرگان که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. روش ﺟﻤﻊ‌آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش‌های پیشین و مصاحبه‌های ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی همبستگی و قرابت ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی، محلی ایران و چند کشور منتخب جهان

فرزاد غفوری؛ محسن اسمعیلی؛ پوریا سهرابی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 81-88

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6431

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی کیفی است که با روش تطبیقی و الگوی بردی[1]، همبستگی و قرابت ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی، محلی ایران و چند کشور دیگر را مطالعه کرده است. جامعه آماری، شامل ورزش‌ها و بازی‌های سنتی چین، هند، یونان و ایران است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق سایت‌ها، مقالات علمی، کتب و مصاحبه با کارشناسان خبره ورزش‌های سنتی صورت گرفت. ...  بیشتر

طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در انواع رسانه‌های جمعی

زهرا اسدی؛ حمید قاسمی؛ رضا صابونچی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6429

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در رسانه‏های جمعی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع ترکیبی و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان ورزش همگانی و قهرمانی و متخصصان گردشگری تشکیل دادند که در بخش کیفی و با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی نیز با توجه به ...  بیشتر

تأثیر جو سازمانی بر اشتیاق و سکوت سازمانی با نقش میانجی‌گری صخره شیشه‌ای کارکنان زن ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور

منوچهر ططری؛ شهاب بهرامی؛ سیدموسی خادمی؛ امیرحمزه سبزی؛ فاطمه موسوی نسب

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 103-112

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6436

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر جوسازمانی بر اشتیاق و سکوت سازمانی با نقش میانجی‌گری صخره شیشه‌ای کارکنان زن بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری شامل 110 نفر از کارکنان زن بود. برای سنجش جوسازمانی از پرسش‏نامه جوسازمانی (سوسمان)، سکوت سازمانی با پرسش‏نامه هارلوز (2001) و اشتیاق سالون (2001) مورد سنجش قرار گرفت. ...  بیشتر

تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی: مدلی با رویکرد آمیخته

سعید خانمرادی؛ سید نصرالله سجادی؛ شیرین زردشتیان

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 113-128

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6435

چکیده
  هدف، طراحی مدل تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی بود. این پژوهش کاربردی با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی نمونه شامل اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی (7 نفر)، متن و فیلم مربوط به شرکت دانش بنیان (7 سند) بود. نمونه‏گیری هدفمند بود و با توجه به رویکرد غیر احتمالی آن تا نقطه‏ای ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری رسیدیم. در بخش ...  بیشتر

تبیین فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول)

رضا محمد کاظمی؛ مهناز پوریز؛ بتول درویش زاده

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، صفحه 129-146

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6457

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، شناسایی فرصت‏های کارآفرینانۀ گردشگری ورزشی شهرستان دزفول است. تحقیق حاضر از منظر هدف، کاربردی و از منظر شیوه جمع‏آوری داده‏ها از نوع آمیخته است و از طرح‌‌ تـحقیق‌ آمیخته بهم تنیده در این پژوهش استفاده شد.  برای دستیابی به این هدف در ابتدا با استفاده از رویکرد مدل موریسون (شناسایی وضعیت موجود و روندهای در حال ...  بیشتر