با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ارتباطات غیرکلامی مدرسین تربیت‌بدنی دانشگاه بر پاسخ‌های هیجانی و رضایت‌مندی دانشجویان بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی بود که داده‌های آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان شرکت‌کننده در کلاس‌های واحد تربیت‌بدنی عمومی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) بود که براساس جدول مورگان 105 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‏نامه اﺳـﺘﺎﻧﺪارد (جانگ و یوون، 2011) استفاده شد. رواﯾـﯽ پرسش‏نامﻪ ﺗﻮﺳـﻂ چند تن از اﺳـﺎﺗﯿﺪ و متخصصان ﺑـﻪ ﺗﺄﯾﯿـﺪ رﺳـﯿﺪ و پایایی پرسش‏نامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برای ارتباطات غیرکلامی، پاسخ‌های هیجانی و رضایت‌مندی 930/0 و  924/0 و 946/0 به‏دست آمد. درنهایت داده‌های جمع‌آوری‌شده در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین ارتباطات غیرکلامی و تمامی مؤلفه‌های آن با رضایت‌مندی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد (822/0=r). همچنین مؤلفه‌های ارتباطات غیرکلامی توانایی پیش‌بینی 46 درصد از پاسخ‌های هیجانی مثبت و 16 درصد از پاسخ‌های هیجانی منفی را دارا بودند و از طرف دیگر نیز 67 درصد از تغییرات رضایت‌مندی مربوط به پاسخ‌های هیجانی مثبت و 32 درصد از تغییرات رضایت‌مندی مربوط به پاسخ‌های هیجانی منفی می‌باشد. در این راستا توجه به این متغیرها و تلاش در جهت بهبود آن می‌تواند گامی مؤثر در راستای ارزیابی بهتر نیروی انسانی در سازمان و هدایت آنان در مسیر مناسب ارائه خدمات مناسب آموزشی و بهبود کیفیت عملکرد این افراد باشد.

کلیدواژه‌ها

-      Amiri, M., Portabian, A (2015). "Investigating the Relationship between the Components of Emotional Intelligence and Students' Creativity (Case Study: Payam Noor University of Southern Fars)", Journal of Innovation and Creativity in the Humanities, Vol. 5, No. 4, Spring, 1395, p. 216-191 (Persian).
-      Bastani, G (2007). "Principles and Techniques for Communicating Effectively with Others", Second Edition, Tehran, Phoenix Publishing (Persian).
 
 
 
-      Bambaeeroo, F., Shokrpour, N. (2017). "The impact of the teachers’ non-verbal communication on success in teaching". J Adv Med Educ Prof. 5 (2): 51–59.
-      Berko, R.M., V.V., A.D., and V.V., D.R. (2010). "Communication Management, Translation by Seyyed Mohammad Arabi and Davoud Izadi", Tehran, Office of Cultural Studies.
-      Bagul, A. and Kueh, SH (2013). "The Effects of Nonverbal Communication of Hotel Employees upon Emotional Responses of Hotel Guests". International Journal of Research in Management & Technology (IJRMT), Vol. 3, No.4, August 2013, 126-135.
-      Chaudhry, N, A. & Arif, M. (2012). "Teachers’ Nonverbal Behavior and Its Impact on Student Achievement". International Education Studies; 5(4): PP:56-64.
-      Chulho, B., Kyongmin, L. (2016). "The relationships among non-verbal communication, emotional response, satisfaction, and participation adherence behavior in sports participants". Journal of Physical Education and Sport Vol.16 No.Suppl. 2 pp.1052-1057 ref.many
-      Deborah A, West and Charles A, Boucher (2012). "Fundamentals of Physical Education, Sport Sciences and Sports (Vol. 1)," translated by Ahmad Azad (2012), published by the Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (position).
-      Daroodi, H., Samadi, A (2013). "The study of the relationship between non-verbal communication and customer satisfaction at Toyota's car dealerships in Tehran", Media Studies, Eighth, No. 23, Autumn 2013, Page 91-101.
-      Eidi, H.,, Abbasi, H., Bakhshichenari, A., Fadaei, M (2013). "Expectant satisfaction of athletes through emotional intelligence and its components", Sports Psychology Studies, No. 6, Winter 2013, p. 48-37.
-      Jung, H. S. and Yoon, H. H. (2011). "The effects of nonverbal communication of employees in the family restaurant upon customer’s emotional responses and customer satisfaction". International Journal of Hospitality Management, 30, 542-550.
-      Jowett, S. & Nezlek, J (2011). "Relationship interdependence and satisfaction with important outcomes in coach–athlete Dyads". Journal of Social and Personal Relationships; 29(3): PP: 287–301.
-      Karimi, M., Dabaghi, A. Tabatabaei, O. (2012). "The Impact of Nonverbal Communication on Iranian Young EFL Learners’Attitudes and Understanding of Lexical Items". BELT Journal Porto Alegre; 3 (2): PP:188-203.
-      Riahi Farsani, L., Farokhi, A, Farahani, A, Shamsipour, P (2012). "Effect of emotional intelligence training on psychological skills of athlete adolescents", Journal of Growth and Motor Learning-Sport, Volume 5, Issue 4, Winter 2013, Page 40-25.
-      Saroukhani, B (1996). "Sociology of Communications", 6th edition, Tehran, Information publication.
-      Lafreniere, M. A. K., Jowett, S., Vallerand, R. J., & Carbonneau, N. (2012). "Passion for coaching and the quality of the coach-athlete relationship: The mediating role of coaching behaviors". Psychology of Sport and Exercise; 12, PP:144-152.
-      Langan, E. Blake, C. & Lonsdale, C. (2013). "Systematic review of the effectiveness of interpersonal coach education interventions on athlete outcomes". Psychology of Sport and Exercise; 14, PP:37-49.
-      Moen, F. (2012). "Subjective Beliefs Among Sport Coaches About Communication During Practice". scandinavian sport studies forum; 3, PP:121–142.
-      Nordbrock, M, J. (2013). " “Can’t We All Just Get Along? " The Impact Of Goal Orientation On The Coach-Athlete Relationship And Coach-Athlete Communication. A Thesis Submitted to University of Tennessee at Chattanooga.
-      Rahmanzadeh, S, A., Najafi Niasar, T (2013). "The Study of the Relationship between Communication Teachers 'Teachers at Teachers' College of Teaching Faculty of Vali Asr with Training Effectiveness", Media Studies, Article 14, Volume 8, Issue 4 (Successive 23), Winter 2013, Page 206-193.
-      Raiola, G., & Tore, D, T. (2012). "Non-Verbal Communication and Volleyball: A New Way to Approach the Phenomenon". Mediterranean Journal of Social Sciences;.3 (2): PP:347-356.
-      Rhind, D. J. A.; Jowett, S.; Yang, S. X. (2012). "A comparison of athletes' perceptions of the coach-athlete relationship in team and individual sports". Journal of Sport Behavior.35 (4): PP:433-452.
Sullivan ,P., Paquette ,K., Holt ,N., & Bloom ,G. (2012). "The Relation of Coaching Context and Coach Education to Coaching Efficacy and Perceived Leadership Behaviors in Youth