با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی سازمانهای ورزشی، دانشگاه شمال

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه هنر

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی چالش‌های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین و ارائه راهکارها است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 16 نفر شامل اساتید و خبرگان که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. روش ﺟﻤﻊ‌آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش‌های پیشین و مصاحبه‌های باز بود. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ صوری و محتوایی، یافته‌های ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن‌ها ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن‌ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. در جهت سنجش اعتبار، انتقال و تأییدپذیری، یافته‌های ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ آنها ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دیدگاه‏های آنها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. روش مورد استفاده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 88/0 گزارش شد. بر مبنای یافته‌ها تعداد کدهای باز 43 مورد است که در قالب 14 مفهوم دسته‌بندی شد. مجموع مفاهیم هم در قالب 5 شاخص اصلی جای گرفتند. عوامل  محیطی، مدیریتی و مسائل مرتبط با نظام آمایش سرزمین به عنوان چالش‌های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمینی شناسایی شدند. همچنین برقراری سیستم تحقیق و توسعه و عامل حمایت و پشتیبانی، استراتژی‌های مؤثر برای تقویت ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمینی است. در پایان باید بیان نمود در راستای تحقق توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین باید به شاخص‌های مختلفی توجه نمود و برنامه‌ریزی توسعه ورزش قهرمانی را بر مبنای آمایش سرزمین انجام داد.

کلیدواژه‌ها

-      Andam, R., Aghaee, A., Anbarian, M., Parsajoo, A. (2016). Strategic Analysis of Women's championship sports of Hamedan province with SWOT Technique, 6(12), 1-16. [Persian].
-      Aqatabar Roudbari, J., barimani, k,. Aghamirzaee mahali, T. and Saffarian Hamedani, S.  (2018). "Spatial planning: An strategy for development of health higher education." Journal of Medicine and Cultivation 27(2): 113-123.
-      Asselstine, S. and Edwards, J. R. (2019). "Managing the resource capabilities of provincial Rugby unions in Canada: an understanding of competitive advantage within a sport development system." Managing Sport and Leisure 24(1-3): 78-96.
-      Bagheri, M. and Gadimi, B. (2017). "The Role of Soccer Sport in Acquiring Identity, Lessening Violence and Recreation in Iran." Journal of Iranian Social Development Studies 9(2): 103-116.
-      Corbin, J., Strauss A. and Strauss, A. L. (2015). Basics of qualitative research, sage.
-      Darnell, S. C., Field, R and Kidd, B. (2019). Sport-for-Development and the International Community. The History and Politics of Sport-for-Development, Springer: 183-207.
-      Farahani, A., Keshavarz L and Sadeghi, A (2017). "The Design of strategies in development Iran elite sport." Applied Research of Sport Management 5(19): 127-142. [Persian].
-      Ferkins, L., & Shilbury, D. (2010). "Developing board strategic capability in sport organisations: The national regional governing relationship". Sport management review, 13(3), 235-254.
-      Hosseini, S., Hamidi, M., Ghorbanian Rajabi, A., Sajjadi, S. (2013). "Identification of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats for Talent Identification in Iran Championship Sport and Its Bottlenecks and Challenges". Journal of Sport Management, 5(2), 29-54. [Persian].
-      https://patentoffice.ir/paper/4912/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D9%86%D8%AA
-      Javadipour, M. (2015). "Studying the challenges in Iran athletics competition sport management." Sport Management Studies 7(30): 13-34. [Persian].
-      Kashef, m. m., Syed Ameri, m. h., Ahmadi, m., and Marefat, d.  (2018). "Providing Strategic Model of Athletic Sport Development in East Azerbaijan Province, by Using SWOT and BSC." Applied Research of Sport Management 6(24): 27-38. [Persian].
-      MacIntosh, E. W., Parent M. M., and Culver, D. (2019). "Understanding Young Athletes’ Learning at the Youth Olympic Games: A Sport Development Perspective." Journal of Global Sport Management: 1-20.
-      Mallaei, m., Ramzaninejad, R,. Yasoori, M. and Javadipour, M (2018). "Analysis of Procedure of Competitive Sport Development Inequity in Iran’s Provinces." Sport Management and Development 7(1): 29-49. [Persian].
-      Mozaffari, A.A., Elahi, A.R., Abbasi, S., Ahadpour, H., Rezaei, Z. (2012). Developing Strategies for Athletic Sports in Iran. Sport Management Review, Spring 2012, Volume 4, Number 13; Page(s) 33-48. [Persian].
-      Nazari, R., Yaghmaei, L., & sohrabi, z. (2016). Strategic Plan of Land Logistics of Isfahan Sports Sector. Journal of Sport Management, 8(5), 665-680. [Persian].
-      Nasirzadeh, A., Goudarzi, M. Farahani, A,. and Goudarzi, M. (2012). "Design and codification of development strategy sport in Kerman." Economy and Marketing in sport 1(1): 77-106.
-      Niororail, W. cliffe. W. S., (2010). "Individual and Institutional Challenges Facing Student Athlete on U.S College Compuses". Journal of Physical Education and Sports Management, 1(2). 45-52.
-      Ojaghi, H. (2016). Identification of Alignment of the Land status in Medal sports. Doctoral dissertation on sport management, University of Tehran. [Persian].
-      Phillips, Pamm. & Newland, Brianna. (2014). "Emergent models of sport development and delivery: The case of triathlon in Australia and the US". Sport Management Review. 17: 107–120.
-      Plan, S. D. S. D. (2015). Report of the sixth plan of socio-cultural economic development of sport. M. o. S. a. Youth. tehran, Ministry of Sport and Youth. [Persian].
-      Ramezani nezad, R., Rahmati, M. M., Miryousefi, S. J., and Nejad Sajadi, S. A. (2017). "Identification of Factors and Criteria of Cultural Development in Athletic Sport." Sport Management Studies 8(40): 61-78. [Persian].
-      Ramzaninejad, R. and Hozhabri, k. (2017). "Basic Facts of Sports Development and Their Applications in Sport of Iran." Majlis and Rahbord 24(91): 233-263.
-      Sajjadi, S.A., Rasekh, N., Razavi, S.M.H., and Doosti, M. (2017). Comparative Study of Sport Structure in Iran and European Countries. Strategic Studies on Youth ans Sports, 16(36), 23-42.
-      Sotiriadou, K. P., & Shilbury, D. (2009). “Australian elite athlete development: An organisational perspective”. Sport management review, 12(3), 137-148. [Persian].
-      Seif, J., Goudarzi, M., Hamidi, M., Khatibi, A. (2011). The Design and Codification of the Development
-      Strategy of Championship Sports in Kurdistan Province. Journal of Sport Management, 3(8), 53-73. [Persian].
-      Taghvaee, m., bekmohammadi, h., Zali, N., & Kasaei, M. (2017). Analysis of Barriers & factors affecting the implementation of projects & spatial planning in Tehran province. Town and Country Planning, 9(1), 1-27. [Persian].
-      Tan, T.-C., Zheng, J. and Dickson, G. (2019). "Policy transfer in elite sport development: the case of elite swimming in China." European Sport Management Quarterly: 1-21.