با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا کارآفرینی پردیس کیش دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشدکارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، شناسایی فرصت‏های کارآفرینانۀ گردشگری ورزشی شهرستان دزفول است. تحقیق حاضر از منظر هدف، کاربردی و از منظر شیوه جمع‏آوری داده‏ها از نوع آمیخته است و از طرح‌‌ تـحقیق‌ آمیخته بهم تنیده در این پژوهش استفاده شد.  برای دستیابی به این هدف در ابتدا با استفاده از رویکرد مدل موریسون (شناسایی وضعیت موجود و روندهای در حال ظهور در صنعت مربوطه و ابعاد محیطی مرتبط) فرصت‏های گردشگری ورزشی در شهرستان دزفول شناسایی گردیده، سپس با تنظیم و ارائه پرسش‏نامه مبتنی بر الگوی اولویک، اهمیت هر یک از فرصت‌ها و رضایت موجود از سطح عرضه آنان در جامعه‏ای از خبرگان، کارشناسان و متولیان کسب و کارهای حوزۀ گردشگری ارزش‏دهی شده و اولویت هر کدام از فرصت‏ها براساس آزمون تحلیل واریانس فریدمن محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان دهندۀ آن بودند که فرصت‏های گردشگری ورزشی شهرستان دزفول به ترتیب اولویت در گروه های زیر قرار می‏گیرند: فرصت‏های گروه اقامت، فرصت‏های گروه تفریح و ماجراجویی، فرصت‏های گروه جاذبه‏های گردشگری، فرصت‏های گروه رویدادهای خاص و همایش‏ها، فرصت‏های گروه غذا و نوشیدنی، فرصت‏های گروه خدمات گردشگری، فرصت‏های گروه حمل و نقل و فرصت‏های گروه ورزش‏های آبی. در هر گروه ذکر شده نیز فرصت‏هایی شناسایی شده و اولویت‏بندی گردیدند

کلیدواژه‌ها

-        Abbasi, Salim, Bagheri,  GhodratAllah, Asgari, Ruhallah. (2018). Formulation of winter sport tourism development strategy in Chaharmahal Bakhtiari province. Sport Management Studies, 10 (49), 115-138 (in Persian).
-        Ali Abadi, Samira, Hesami, Shima. (2014). Feasibility Study of Ecotourism and Sport Tourism Functional Linkage in Iran (Case Study: Kurdistan Province). Applied Research in Sport Management, 3 (11), 43-50 (in Persian).
-        Annual Report of Tourism and Tourism Organization, Country Management and Planning Organization (1997-1998), (in Persian).
-        Biddiscombe, R. (2004). The Business of Sport Tourism. SportBusiness Group.
-        Delaware, Ali (2010), Qualitative Methodology, Strategy, Volume 19, Number 54, 329-307 (in Persian).
-        Esfahani, Nooshin., Goodarzi, Mahmood., Asadi, Hassan., Sajjadi Nasrallah, and Smith, Stephen (2009). Analysis of Factors Affecting the Development of Sport Tourism in Iran, Journal of Sport Management, Volume 1, Number 1, 159-155, (in Persian).
-        Farahani, Abolfazl, Esfahani, Noushin, Zarei, Mohsen, Khalegi Arani, Hossein Khalegi Arani. (2014). The role of intentions in the development of the sports tourism industry over a five-year period in Abu Dhabi. Journal of Sport Management, 6 (2), 215-230 (in Persian).
-        Fourie, J., & Santana-Gallego, M. (2011). The impact of mega-events on tourist arrivals. Tourism Management, 32(6), 1364–1370.
-        Heetae Cho, Dongoh Joo, Christina G. Chi, (2019), Examining nostalgia in sport tourism: The case of US college football fans, Tourism Management Perspectives, Volume 29, Pages 97-104, ISSN 2211-9736.
-        Highlights, T. (2007). Facts and Figures, 2007 Edition.
-        Hosseini, Seyed Sirvan, Kashaf, Seyed Mohammad Kashaf, Seyed Ameri, Mir Hassan (2013). Locating sports sites using Geographic Information System (GIS); Case Study of Saqez City, Journal of Scientific Research Applied Research in Sport Management, 2 (5), 25-34 (in Persian).
-        Hosseinpour, Hamed, Fahim Devin, Hassan, Adial Baf Moghaddam, Reyhaneh (2014). Investigating the Barriers of Sport Tourist Boat Tourists to Natural Sports and Tourism Attractions in Esfarayen, Sport Management Studies, 6 (23), 67-78 (in Persian).
-        Jaberi, Akbar, Khazaei Poul, Javad, Asadi, Hassan (2018). Impact of perceived quality of sport tourism destinations on satisfaction and willingness to visit again, Journal of Sport Management, 10 (1), 17-32 (in Persian).
-        Jamali, Behruz. Mohammmadkazemi, Reza. Yadollahi farsi, Jahangir. Mobini, Ali (2018). “Theories of opportunity creation and effective entrepreneurial actions in opportunity creation context”.   Journal of Decision Science Letters. Vol. 7, No 1. pp: 443 -454.
-        Jianwei Qian, Rob Law, Xinjian Li,  (2019), Education research in tourism: A longitudinal study of 77 articles between 2008 and 2017, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, Volume 24, Pages 120-129, ISSN 1473-8376,
-        Lorgnier, N., & Su, C. (2016). Considering coopetition strategies in sport tourism networks : a look at the nonprofit nautical sports clubs on the northern coast of France M10, 4742(February).
-        Kim, W., Jun, H. M., Walker, M., & Drane, D. (2015). Evaluating the perceived social impacts of hosting large-scale sport tourism events: SCALE development and validation. Tourism Management, 48(2015), 21–32.
-        Lundberg, Donald E. The hotel and restaurant business. No. Ed. 5. Van Nostrand Reinhold, 1989.
-        Mahmoudi, Ahmad, Honari, Habib, Younesi, Jalil, Habibi Rad, Atefeh. (2018). Modeling Structural Equations The Impact of Constraints on Sport Tourist Satisfaction: The Mediating Role of Sport Tourist Motivations. Journal of Sport Management, 10 (2), 294-273 (in Persian).
-        Mamiz, Ayatollah, Roshandel Arbatani, Taher, Abbasi Mehdi (2011), Identifying Entrepreneurial Opportunities in the Field of Tourism (Case Study: Jolfa), Master's Degree in Entrepreneurship, University of Tehran (in Persian).
-        Mandali Zadeh, Zainab, Honary, Habib. (1390). Investigating the Factors Affecting Entrepreneurship in Sport as an Interdisciplinary Area. Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 2 (2). 113-136 (in Persian).
-        Mohammadkazemi, Reza. (2015). Sports Marketing and Social Media; Handbook of Research on Integrating Social Media into Strategic Marketing, Publisher: IGI Global; PP 340-370 (2015).
-        Mohammmadkazemi, Reza. Rasekh, N.  Esmaeili, F. (2017).  “Assessment of Entrepreneurial Attitude among Managers of Women’s Sports Clubs in Tehran”. Journal of Sport Management Studies. Vol 9 .No 41. P.P 112-127.
-        MohammadKazemi, Reza, Jahangir Yadollahi Farsi, and fahimeh javadi. "RECOGNIZING BUSINESS OPPORTUNITIES IN SPORTS TOURISM IN IRAN (TEHRAN PROVINCE)." Faculty of Business Economics and Entrepreneurship-International review 0, no. 3-4 (2012): 49.
-        Morrison, J. L. (1984). Futures Research and the Strategic Planning Process: Implications for Higher Education. ASHE-ERIC Higher Education Research Report No. 9, 1984. Association for the Study of Higher Education, One Dupont Circle, Suite 630, Department PR-9, Washington, DC 20036.
-        Mousavi Gilani, Seyed Reza, Asadi, Hassan, Sajjadi, Seyed Nasrollah. (2011). Segmentation of Iranian Tourism Tourism Market for Foreign Tourists and Presentation of Target Market Model, Journal of Sport Management, No. 12, Spring 2013, 37-37 (in Persian).
-        Moss, S., Prosser, H., Costello, H., Simpson, N., Patel, P., Rowe, S., & Hatton, C. (1998). Reliability and validity of the PAS‐ADD Checklist for detecting psychiatric disorders in adults with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 42(2), 173-183.
-        Ranjbar, Hadi; Haghdost, Ali Akbar; Salsali, Mahvash; Khoshdel, Alireza; Mohammad Ali, Soleimani; Bahrami, Nasim (2012). Sampling in Qualitative Research: A Guide to Getting Started, Journal of Army Medical Sciences University of Medical Sciences, Year 10, No. 3, pages 238 to 250 (in Persian).
-        Sarmad, Zohreh, Bazargan, Abbas, Hejazi, Elaheh (2008), Research Methodology in Behavioral Sciences, Tehran, Agha Publishing (in Persian).
-        Singh, S., Dash, T. R., & Vashko, I. (2016). Tourism, ecotourism and sport tourism: the framework for certification. Marketing Intelligence & Planning, 34(2), 236–255.
-        Solberg, H. A., & Preuss, H. (2007). Major sport events and long-term tourism impacts. Journal of sport Management, 21(2), 213.
-        Trends, Tourism Market. (2006). World Overview & Tourism Topics, 2006. Edition, ISBN-13, 978-992.
-        Ulwick, A. W. (2000). U.S. Patent No. 6,115,691. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
-        Ulwick, A. W. (2005). What customers want: using outcome-driven innovation to create breakthrough products and services (Vol. 71408673). New York: McGraw-Hill.
-        Youell, R. (1998). Tourism: an introduction. Addison Wesley Longman Ltd.