با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف، طراحی مدل تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی بود. این پژوهش کاربردی با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی نمونه شامل اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی (7 نفر)، متن و فیلم مربوط به شرکت دانش بنیان (7 سند) بود. نمونه‏گیری هدفمند بود و با توجه به رویکرد غیر احتمالی آن تا نقطه‏ای ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری رسیدیم. در بخش کمی جامعۀ آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی بود که به صورت هدفمند 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی از استراتژی داده بنیاد با نرم افرار MAXQDA در سه بخش کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی استفاده شد. در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار 2Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که نقطۀ اشباع در نمونۀ کیفی ایجاد 63 کد اولیه، 6 بعد (موانع، پیشران‏ها، ظرفیت‏های صنعت ورزش، بخش‏های کارآفرینی ورزش، کارآفرینی ورزشی دانش بنیان و نتایج) و 1 کد محوری (تأسیس شرکت دانش بنیان ورزشی) متفاوت می‏کند که در مجموع 127 فراوانی کلی و 106 فراوانی مربوط به تفکیک مصاحبه‏ها را دارند. همچنین فرضیه‏های شناسایی شده در بخش کیفی به صورت کمی مورد تأیید قرار گرفتند. مدل این تحقیق جهت استفاده کارآفرینان ورزشی برای ورود به حوزه تأسیس شرکت دانش بنیان راه گشا خواهد بود.      

کلیدواژه‌ها

-      Azimidelarestaghi, A., razavi, S. M. H., & Boroumand, M. r. (2019). "Identifying the Effective Context Conditions of Strategic Entrepreneurship Deployment in Sports Business". Journal Management system, 7(4), 41-50(Persian).
-      Azimzadeh, S. M., Ehsani, M., Kordnaeij, A., Kozechian, H., & Pitts, B. (2014). "A model for small and medium-sized sport enterprises start-up". Sport Management and Development, 1(4), 51-68(Persian).
-      Corbin, J., & Strauss, A. (1990). "Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria". Qualitative  Sociology, 13(1), 3-21.
-      Dettwiler, P., Lindelof, P., & lofsten, H. (2006). "Utility of location: A comparative survey between small new technology-based firms located on and off Science Parks—Implications for facilities management". Technovation, 26(4), 506-517.
-      Fakhari, H. (2015). "Review of Knowledge-based Firms Definition Consistent with the Economic Conditions of Iran". Journal of Science & Technology Policy, 6(4), 69-88(Persian).
-      Garner, J., Humphrey, P., & Simkins, B. (2016). "The business of sport and the sport of business: A review of the compensation literature in finance and sports". International Review of Financial Analysis, 47, 197-204.
-      Ghorbani, M. H., & Vahdani, M. (2016). "Designing a Model of Competences of Entrepreneurs in the Iran’s Sports Industry". Sport Management Studies, 8(39), 205-228(Persian).
-      Javadiansaraf, N., & Shajie, R. (2009). "study of  Physical Education Students Attitudes to Entrepreneurship barriers and business startup problems After graduation". Research in Sport Sciences, 8(22), 81-95(Persian).
-      Lendel, V., & Varmus, M. (2011). "Creation and implementation of the innovation strategy in the enterprise". Economics and management, 16, 819-825.
-      Mansuri, s., vazifeh, z., & tabas, h. y. (2017). "prioritizing the effective factors in the development of knowledge-based companies of Kerman". Journal of Entrepreneurship Development, 10(2), 319-338(Persian).
-      Mirghafoori, s. h., sharifabadi, A. M., & Zahedi, A. E. (2018). "Designing an Integrated Model for Developing the Innovation and Commercialization Level of Iran's Knowledge-based Companies". Innovation and Creativity in Human Sciences, 7(4), 107-142(Persian).
-      Mohamadkazemi, R., Zaffarian, R., khodayari, A., & Javadinia, M. (2014). "Identifying Entrepreneurial Business Opportunities in Sports Industry with an IT Approach". Journal of Entrepreneurship Development, 7(1), 95-112(Persian).
-      Nicolau, J. L. (2011). "The decision to raise firm value through a sports-business exchange: How much are Real Madrid’s goals worth to its president’s company’s goals?" European Journal of Operational Research, 215(1), 281-288.
-      Nobakht, F., Ehsani, M., Kozechian, H., & Amiri, M. (2015). "Background factors affecting  on success of medium and small businesses in the country Sport". Sports and Youth Strategic Studies, 14(28), 1-18(Persian).
-      Ramezanpournargesi, G., Ramezanpournargesi, S., & Ghafari, A. (2015). "Key factors influencing ond development of technological entrepreneurship in knowledge _ based companies based in science and technology parks in Iran". Journal of Entrepreneurship Development, 8(4), 749-766(Persian).
-      Rezaie, S., & Salehipour, M. (2019). "Analytical of Effective Factors  on Development of Iran's Sports Industry". Human Resource Management in Sport Journal, Online publication(Persian).
-      Rostamzadeh, P., Sadeghi, H., Asari, A., & Yavari, K. (2014). "The effect of government investment on Iran's economic growth". Economic Research (Sustainable Growth and Development), 14(4), 177-210(Persian).
-      Stefan, I., & Bengtsson, L. (2017). "Unravelling appropriability mechanisms and openness depth effects on firm performance across stages in the innovation process". Technological Forecasting and Social Change, 120, 252-260.
-      Talebi, K., Sanaiipour, H., & Heidari, N. (2011). "Explaining the Role of Science and Technology Parks in the Growth of Technology-Driven Companies". Journal of Entrepreneurship Development, 4(1), 147-166(persian).
-      Zabihi, h., Shojaei, V., & hami, m. (2018). "Investigating the Relationship between Skill and Academic Literacy and the Success of Sport Business considering the Mediating Role of Entrepreneurial Orientation". Applied Resaearch of Sport Management, 7(27), 69-78(Persian).