با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

به‌منظور جلوگیری از بدرفتاریِ[1] هواداران فوتبال، سازمان‌های ملی و بین‌المللی قوانین مشخصی را به وجود آورده‌اند که باشگاه‌ها را مستقیماً مسؤول رفتار هوادارانشان می‌نماید. اختیارات انضباطی سازمان‌های ملی و بین‌المللی به آن‌ها اجازه می‌دهد که تنبیهاتی را در صورت تخطی تماشاگران برای باشگاه در نظر بگیرند. در ایران نیز مقنن در همین زمینه بستری فراهم نمود تا در صورت احراز شرایطی، کیفر ناشی از رفتار تماشاگران را به باشگاه‌های فوتبال تسری دهد. با عنایت به نیازهای روز و یافته‌های جدید علم جرم‌شناسی ازجمله نظریه «جرائم یقه‌سفیدی» و همچنین با استعانت از آموزه‌های فقهی ازجمله قاعده «من له الغنم و علیه الغرم» مقنن ذیل بخش چهارم و فصل اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این موضوع (مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر) اختصاص داده است. اجرایی کردن چنین قاعده‌ای باعث‌‌‌‌‌‌‌‌ بحث‌های فراوانی در نظام‌های مختلف با محوریت ِمشروعیت و قانونی بودن چنین قواعدی از حیث شخصی بودن مسئولیت کیفری شد. در تحقیق حاضر ما با روش تحلیلی-توصیفی قائل بر این هستیم که برای ایجاد توازن در منافع فرد و باشگاه‌ها بایستی کفه ترازو را این بار نه در خدمت انقیاد درآوردن منافع فرد بلکه بایستی در به انقیاد درآوردن منافع و قدرت باشگاه‌ها برهم زد؛ بنابراین پذیرش مسئولیت کیفری باشگاه‌های فوتبال در راستای توسعه پایدار ورزش و همچنین ضابطه‌مند کردن هرچه بیشتر رفتارهای انجام‌گرفته از سوی کنشگران ورزشی امری ضروری است.1.Misbehaviour.

کلیدواژه‌ها

-      Bale, john (1994), Landscape of Modern Sport, Leicester University Press.
-      Foster, Ken(2006), Lex Sportiva and Lex Ludica, The court arbitration for sports jurisprudence,in the court arbitration for sport 1984- 2004 ant 421 Asser eds.
-      Murphy,patrcick,Williams,John(1998),The roots of Football Violence:An Historical and sociological Study, Roudtledge and Kegan Paul, London.
-      Carnibella,Giovanni, Anne Fox,Kate Fox(1996),"Football Violence in Europe:A Report to the Amesterdam Group.Oxford,The Social Issues Research Center.London.
-      Dam, C. van, European, Tort Law (2nd edition), Oxford University Press 2013
-      Kerr,John, (1995)."Understanding Soccer Holiganism",Open University Press Philadelphia.
-      Van, Kleef, (2016) Liability of football clubs for supporters’ misconduct. A study into the interaction between disciplinary regulations of sports organisations and civil law (diss. Leiden), Den Haag: Eleven International Publishing/
-      Ian Blackshaw,Robert C.R Siekmann, and Ianwillem Soek(2006),"The court Arbitration For Sport" 1984-2004,Eds.
-      Bastian, Haslinger, (2011), Zuschauerausschreitungen und Verbandssanktionen im Fußball,Sage pub.
-      Jan,Orth,(2009)‘GefährdungshaftungfürAnhängerKritikanCAS/TASEntscheidung Feyenoord Rotterdam N.V. vs. UEFA’, SpuRt..
-      werro, F. and Valentine Palmer, V. (2004), The Boundaries of Strict Liability in European Tort Law, Durham, North Carolina: Carolina Academic Press/Bern: Stämpfli Publishers Ltd./Brussels: Bruylant.
-      Frank,Bahners,(2009),DieRechtmässigkeitvonVerbandsstrafengegenüberFussballvereinen,beiZuschauerausschreitungen,CausaSport.
-      Aghaei nia, Hossein, (2016), Sport law, Tehran, Mizan publication, Fifth (eds) (Persian).
-      Ardebili, Mohamad Ali, (2013), Public Criminal Law,Tehran, Mizan Publication, Fist (ed) (Persian).
-      Ardebili, Mohamad Ali, (1996), Responsibility for others actions In Iran Criminal Law, Legal Studies, Number 16-17 (Persian).
-      Abdi, Mahdi,(2015), Criminal Responsibility Of Natural persons A Comparative study Iran and France Law,Tehran, Majd Publications,(Persian).
-      Pradell, Jean, (2002), History Of Criminal Thinking, Translated by Alihossein Najafi, Tehran, Samt publication, (Persian).
-      Jafari, Mojtaba,(2017), Reconsidering Concept of Accountability for others actions, Criminal Law Studies, Year 6, Number 20,(Persian).
-      Sharifi, Mohsen,(2015), Responsibility Of Legal Entity Comparative study of Iran and England,Tehran, Shahrdanesh Publications (Persian).
-      Vakil, Amir Saed,(2015), International Sport Law, Tehran, Mizan Publication(Persian).
-      Ranjbarian, Hossein,(2016), Vindicate Responsibility, Tehran, Shahrdanesh Publication,Fourth Eds( Persian)
-      Roshani, Mohammad Ali,(2016), Analysing Criminal Responsibility of Legal entitiy, Tehran, Behnami publications (Persian).
-      Mirmohamad Sadeghi, Hossein ,(2014), Crimes Against Humanity, Tehran, Mizan publication(Persian).
-      Qazvini, Seyedali,(2014), Prinicple of Harm, Legal Toughts, New, Number 4(Persian).