با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام  تحقیق شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک است. جامعه آماری را کلیه صاحب نظران بازی‏های المپیک، رؤسا و نائب رئیس فدراسیون‏های منتخب، مدیران و کارشناسان منتخب وزارت ورزش و جوانان، مدیران و کارشناسان کمیته ملی المپیک و ورزشکارانی که امتیاز شرکت در بازی‏های المپیک را داشته‏اند، تشکیل می‌داد (875=N) که با استفاده از جدول مورگان، 374 نفر با روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش­نامه محقق ساخته شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‏های المپیک بود و آلفای کرونباخ آن 89/0 محاسبه گردید و از  آزمون­های آماری تحلیل عاملی تأییدی واکتشافی و فریدمن و از نرم افزارهای Spss وLisrel  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد 10 عامل "انگیزه‌های مالی برای ورزشکاران، توجه به ورزش بانوان، استفاده از مربیان توانمند، ارزیابی صحیح، اردوهای منظم، توجه به رشته‌های پرمدال، مدیریت استعدادیابی، توجه به آموزش ورزشکاران، توجه به آموزش مربیان و عوامل مدیریتی" به عنوان عوامل موفقیت ایران در بازی‏های المپیک شناسایی شدند" و در اولویت­بندی عوامل «توجه به رشته‌های پرمدال» بالاترین رتبه و «ارزیابی صحیح» پایین‏ترین رتبه را به خود اختصاص داده‏اند. لذا با ارائه جوایز مناسب، سرمایه­گذاری در بخش ورزش بانوان، استفاده ازمربیان درجه یک و موفق و باتجربه، اردوهای منظم ورزشی و روش اصولی و علمی فرایند استعدادیابی گامی مؤثر در موفقیت ایران در بازی‌های المپیک می ­توان برداشت.

کلیدواژه‌ها

-      Askarian, Fariba, Dukht Bagher, Nasser (2015). "Identifying the reasons for Success and Failure of Countries in the Olympics". Organizational Behavior Management in Sport Studies,Volume 2, n 2 - issue 6, Summer 2015, Page 11-18
-      Carlos Martins Rodrigues Pinho, J., & Soares, A. M. (2012). "Examining the technology acceptance model in the adoption of social networks". Journal of research in Interactive Marketing, 5(2/3), 116-129. 9- Chang, C.
-      Churilov, L., and A. M. Flitman. (2006). "Towards Fair Ranking of Olympics achievements: The Case of Sydney 2000". Computers & Operations Research 33:2057-82.
-      Colin, J (2006). Sport in Iraq: Steps Towards Reconstruction, http://e-comlaw.com.
-      De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., & Shibli, S. (2006). "A conceptual Framework for Analysing Sports Policy Factors Leading to international Sporting Success". European Sport Management Quarterly, 6(2), 185-215.
-      De Bosscher, V., De Knop, P., van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J., 2010. "Developing a Method for Comparing the Elite Sport Systems and policies of Nations: A Mixed Research Methods Approach", Journal of Sport management, Vol. 24 P.567-600.
-      Eidy, Hossein, Abbasi, Homayoun, Farhad Nazari, Eidipour, Kamran, syrian, Abu Zarr (2014). "Evaluation and Analysis of Iranian Athletes performance in Summer Olympics (1948 London 2012)", Applied Research in Sport Management, Course 2, No. 4 (8 successive), pp. 91-101
-      Forrest, D; Sanz, I .Tena,J.(2010). "Forecasting national team medal totals at the Summer Olympic Games". International Journal of Forecasting ,Vol 26,No.1 pp: 576–588.
-      Ghasemi, Mohammad Hadi (2005). Comparison of Athletes, Coaches and Experts' Viewpoints on Strategies for Improving Gymnastics in Iran. Mmaster's Degree, Tarbin Moallem University.
-      Hoffmann, R. Ging, l. Ramasamy, B. (2002). "The Socio-Economic determinants of International Soccer Performance". Journal of Applied economics 5, no. 2: 253.
-      Hyde, K. & Pritchard, A., 2009. "Twenty cricket: An examination of the critical success factors- Sotiriadou. K, and Shilbury, D., 2009". Australian Elite athlete Development: An - Sponsorship, p. 113–136.
-      Irani, Vahid-Loghmani, Mohsen-Rouhani, Meysam-Bonar, Noushin (2013), "Designing a Model of Athletic Student Commitment: The Role of motivational Structures and Satisfaction". Research in Academic Sports, no. 3,. Pp. 48-29.
-      Jackson, Richard, Palmer (2001). Sports Management Guide. translated by Khabiri et al, Tehran National Olympic Committee Publications.
-      Jalali Farahani, Majid-Ghahfarkhi, Alidoust (2012). Managing sport events and camps. University of Tehran Publications. First Edition.
-      Jie, W., Liang, L., & Feng, Y. (2009). "Achievement and benchmarking of countries at the summer Olympic using cross efficiency evaluation method". european Journal of Operational Research. 197; PP: 722-730.
-      Kashf, Mir Mohammed. (1391). History of physical education. Payam noor University Press, Tehran.
-      Keshavarz Loghman, Farahani, Abolfazl, Sufi, Morteza, Zokai, hussein (2015); "Includes strong points, highlights, and highlights of major events in Iran". Fourth Shelf of 2015, No. 1, 11-24 pp.,
-      Kozhian, Hashem; Asgari Bahman; Ziaei, Ali; Alizadeh, Musa, Pirjmadi, nahid (2015). "Identification and ranking of the factors affecting the performance of the Iranian wrestling at the Olympics". Journal of Sport management and Development, No. 1 (6th consecutive), pp. 17-1.
-      Lui, H.K. Suen, W.C. (2008). "Men, money, and medals: An econometric analysis of the Olympic Games". Pacific Economic Review, 13 (1), pp. 1-16.
-      Luiz, J. & Fadal, R. (2010). "An economic analysis of sports performance in Africa". International Journal of Social Evonomics, vol. 38 Iss: 10, pp: 869-883.
-      Mushtaqian, Soheil-Ettari, Akbar-Namazizadeh, Mehdi-Afkhami,  mehrdad (2009), Investigating the Effective Factors of Human Resources on Iran Sport Failure at the 2008 Beijing Olympics from the Experiences of Managers, Experts and Athletes. Khorasgan Azad University conference.
-      Neville V, Gleeson M, Folland JP. (2008); "Salivary IgA as a risk factor for upper respiratory infections in elite professional athletes". Med Sci Sports Exerc. 40:1228–1236.
-      Ramazani Nejad, Rahim (2000). "Olympics and Summer Olympics". Olympic Quarterly, No. 18, pp. 55 - 47
-      Saboonchi, Reza; Foroughi Pour, Hamid; Johari, Mojtaba (2010). "The relationship between Human Development and the Olympic Medal of sport Science Research". First Year, No. 1, pp: 87-80.
-      Sajjadi, Sayed Nasrallah; Safari, Hamid Reza, Saeed Chian, Vahid; rasouli, Seyyed Mahdi (2013). "Prioritizing the Factors Affecting the success of the Iranian Sports Car in the 2010 Asian Games in Guangzhou". Sport Management and Motion Sciences Research, Third year, No. 5, pp: 14-1.
-      Sajjadi, Seyed Nasrollah; Mahmoudi, Ahmad; Saatchian, Vahid; Haji akhundzadeh, Masoud (2011). "A Review of Experts' Priorities and strategies for Improving the Judo Championship in Iran". Second National conference on Sport Management, Shahroud University of Technology.
-      Shabani Bahar, Gholamreza, Arefi, Goodarzi, Mahmood, Erfani, n, Ali, mansef (2014). "Application of Path Analysis Model to determine effective Indicators of Sport Performance of Iranian Teams". in international Events in Applied Research in Sport Management, Volume 3, Issue 1 Page 113-117
-      Sotiriadou. K, and Shilbury, D., 2009. "Australian Elite Athlete Development: An Organizational Perspective", Sport Management Review. Vol: 12. P. 137–148.
-      Toohey, K., & Veal, A. J (2007). The Olympic Games: A Social Science perspective, London, 2nd Edition.
-      Torgler. B. (2004). "The Determinants of womens international soccer performance". International Journal of Sport Management and Marketing; 3(4): 305 -318.
-      Toupchi, M.R., Kohandel, M., & Khodayari, A (2014). "The Evaluation of factors affected the Success of Iranian Wrestling Team in the 2012 London olympic Games (Perspectives of Professionals and Athletes)", International journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(2): 1-6
-      Zareian, Hossein, Elahi, Alireza, Mir Hassan, Pedram, Sajjadi, nasrollah (2016). "Components predicting the success of countries participating in the Olympics". Sport Management Studies, No. 13, April and May 2016.