با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.

2 استادگروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.

چکیده

هدف از این پژوهش تدوین الگوی عوامل مؤثر برگردشگری ورزشی و ارائه الگوی توسعه آن بود. با توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضراز لحاظ هدف کاربردی می باشد و از نظر روش تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را خبرگانی از دو حوزه گردشگری که تحصیلات گردشگری داشتند و در حوزه  ورزش که دارای تحصیلات مدیریت ورزشی بودند و لزوماً حداقل دو مقاله معتبر در حوزه گردشگری ورزشی به چاپ رسانده باشند تشکیل می داد. افراد جامعه دارای یا مدرک دکترا در این رشته یا هیأت علمی دانشگاه بوده و یا حداقل10 سال سابقه مدیریت میانی داشته‏اند (189=N). به‏دلیل محدود بودن جامعه آماری تحقیق، عیناً جامعه برابر نمونه است  ونمونه‏گیری به صورت کل شمار انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسش‏نامه تغییر یافته گردشگری ورزشی قیامی راد و محرم زاده (1378) بود. روایی صوری و محتوایی پرسش‏نامه به تأیید 12 نفر از خبرگان مربوطه رسیده و روایی سازه آن با آزمون تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، پایایی پرسش‏نامه در یک تحقیق اولیه که بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق صورت گرفت، مورد تأیید قرار گرفت و تمامی ضرایب آلفای کرونباخ بیش از 70/0 به دست آمد که نشان از پایایی مناسب پرسش‏نامه تحقیق داشت.  نتایج نشان داد که بین اولویت عوامل سوق دهنده، جذب کننده و بازدارنده تفاوت معناداری وجود دارد. در نهایت مدل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران تدوین و ترسیم شد و برازش آن با استفاده از شاخص‏های مختلف برازش همچون شاخص برازش مطلق، تطبیقی، مقتصد هنجار شده، توکر- لویس و بنتلر-بونت به تأیید رسید

کلیدواژه‌ها

-      Andueza &Miranda.(2005)."The role of sport tourism destination chosen by tourist visiting Spain". Journal of sport tourism.
-      blali, Maryam and Moeen fard, Mohammad Reza and Hamedinia, Mohammad Reza and Amir Ahmadi, Abolghasem (2012). "Reviewing the views of managers and experts on the development of sport tourism industry in Khorasan Razavi province". Sports Manager Season. Summer.
-      Cho, kwang-Min (2004). "Developing Taekwondo as a tourist commodity". IJASS, 13(2), 53-62.
-      Cho.Kwang- Min (2004). "Developing Teakwando as a tourist commodity". IJASS,13(2),53-62.
-      De Knop, P. (2004), "Total quality, a new issue in sport tourism policy", Journal of Sport Tourism, Vol. 9(4), 303-314.
-      Evangelia Kasimati A,B. Peter Dawson. (2009)."Assessing the impact of the2004 Olampic Games on the Greek economy: A small macroeconometic modle”.Economic modelling 26.139-146. Congress: Future of Sport Management Proceeding, Firenze: Italy : EAS.
-      Farahani, Abolfazl et al. (1393). "The role of intentions in the development of the sports tourism industry in a five-year period in Amarty Abu Dhabi", Sports Management Journal, Volume 6, Issue 2.
-      Homayoun, Mohammad Hadi (2005). "Tourism and Intercultural Communication". Proceedings of the first tourism conference and the Islamic Republic of Iran, Vol. 1, Kish   - Hadavi, Farideh and Ehsani, Mohammad and Ghasemi, Hamid (1383). Marketing and Tourism in Sport, Sports Economy (Hammshahri Magazine)
-      Hetro , Afshar, Musharraf Javadi, Batol and Farzad Ghafouri. (1384). "The factors that drive tourists to international sporting events in the country", the Olympic-based journal.
-      Hetro , Afshar (1386). The role of sport tourism in the development of sport. Master's Degree, Tarbiat Modarres University.
-      Hetro , Afshar (2005). "Factors influencing the development of tourism due to the organization of international sporting events in the country from the point of view of managers and sports managers and tourism managers." Master's thesis, Tarbiat Moallem University, Tehran -"Investigating factors influencing the motivation of tourists participating in sports events". Seventh International Conference on Physical Education and Sport Sciences. March‏ 1388.-Khatib zadeh,
 
-       Ko sasi, V(2005). "sports tourism, in Inndia", Journal of sports tourism
-      Kozak M (2005). Comparative analaysis of tourist motoivations by nationality and destinations , tourism Management .
-      L.D.; H.A. Bosetti, K.C. Teed (2001). “Motivation to attend the 1996 summer Olympic Games”. Journal of Travel Research; Boulder; Feb a multiple – night even".Journalof Travel Research35(2) ,46-54.
-      Mirzaei Kalar, Akbar, Madani, Seyed Mahdi, Hematinejad, Mehrali and Farhad Rahmaninia.(1394). "Barriers and obstacles to sport tourism", Journal of Management and Development of Sport,
-      Mehdi, Honarvar, Afshar (1395). Demographic Features and Priority of Sports Tourists of Iran, Proceedings of Sporting Entertainment Conference, Tehran.
-       Moradian, Roshanak (1389). "Sports Tourism Potential". Monthly Tourism Management. Rasht. Twenty Twenty Pages 26 to 30.
-       th, Chuck Wai (1382). "Tourism in Comprehensive Perspective". Translated by Ali Parsaeiyan, Seyed Mohammad Arabi, Second Edition, Tehran, Office of Cultural Studies.
-Mirzai, Akbar (1388).
-       Naseri, Seyed Masoud (1375). "Identifying the Barriers Effective in the Development of the Iranian Tourism Industry and Designing an Exploratory Model for the Development of Tourists' Attraction", Graduate Diploma, Tarbiat Modarres University.
-       Nogawa, H., Yamaguchi, Y., Hagi, Y. (1996). "An empirical research study on japanese Sport Tourism in sport-for-all events case studies of a single – night event and6. Neirotti,   ‏
-      World Tourism Organiazation (WTO), "Sport and Tourism Shaping Global Culture". On www at http: www.World- Tourism.Org, 2001