با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف تحقیق حاضر اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز، با تأکید بر جاذبه‏های طبیعی- ورزشی  می‏باشد.
نمونه آماری این تحقیق برابر با جامعه آماری (75N=) و شامل سه گروه از کارشناسان ورزشی )40 (n= ،کارشناسان آژانس‏های مسافرتی (20n=) و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (15n=) استان البرز بود. جهت جمع‏آوری اطلاعات از پرسش‏نامه استاندارد استفاده شد. روایی و پایایی پرسش‏نامه با نظرسنجی از اساتید، تحلیل عاملی و ضریب آلفا کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های کولموگراف- اسمیرنوف، فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دیدگاه سه گروه مورد مطالعه از نظر رتبه‏بندی جاذبه‏های طبیعی-ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز تفاوت معناداری وجود نداشت. از میان جاذبه‏های طبیعی- ورزشی استان البرز برای توسعه گردشگری، جاذبه‏های مرتبط با ورزش‏های زمستانی و جاذبه‏های مرتبط با تپه‏نوردی و طبیعت‏گردی به‏ترتیب در اولویت اول و دوم و جاذبه‏های مربوط بیابان‏گردی در اولویت آخر قرار داشتند. به‏طورکلی استان البرز دارای جاذبه‏های طبیعی زیادی برای جذب گردشگران ورزشی می‏باشد. بنابراین برای توسعه گردشگری ورزشی استان البرز لازم است که با آموزش نیروی انسانی، استخدام نیروی متخصص، مدیریت صحیح و با تصمیمات و اقدامات مناسب در توسعه این صنعت مهم گامی اساسی برداشت.

کلیدواژه‌ها

-        Adabi Firoozjah, J. Koozechiann, H. Ehsani, M. (2010). "The examination of most important sports natural attractive affecting on sports tourism from sports expertise perspective". Journal of sports management. Volume 1. 
-        Chuck Y. Gee. (2004). International tourism; the global perspective. 2th edit. Cultural researches center. Tehran.
-        Eslam, A. (2004). Marketing planning: concepts, patterns, structures, strategies, experiences and documents. Commercial publication and edition Corp. Tehran.   
-        Fallahi, A. Hasani, E. Karroubi, M. (2014). "The examination of natural attractions affecting on sports tourism development of Kordestan Province". The journal of sports management studies. 17, p: 159-174
-        Fyall, A., & Jago, L. (2009). "Sustainability in sport and tourism". Journal of Sport & Tourism, Vol, 1477–81.
-        Gibson, H.J., (1998)."Sport tourism: A critical analysis of research". Sport Management Review, vol. 1issue 1, pages 45-76.
-        Green, C., & Chalip, L. (1998). "Sport tourism as the celebration of subculture". Annals of Tourism Research, 25(2) . 275–291.
-        Higham, J., & Hinch, T. (2002). "Tourism, sport and seasons: The challenge sand potential of overcoming seasonality in the sport and tourism sectors".Tourism Management, Vol. 23175–185.
-        Honarvar, A. (2006). "The affecting factors on tourism in international sports events from sports and tourism managers' prospective. Master of Art thesis". Kharazmi University.
-        Julianna, Priskin. (2001). "Assessment of natural resources for nature-based tourism: the case of the Central Coast Region of Western Australia". Tourism Management, Vol. 22,637–648.
-        Karami, N. (2000). "Iran's ecotourism. Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran". Ecotourism studies group.
-        Maddah, M. (2008). "Tourism industry and regional production with emphasis on the limitations of Semnan province in tourism industry infrastructures".
-        Nogowa, H., Y. Yamguchi, and Y. Hagi. (1996). "An empirical research study on Japanese sport tourism in sport -for-All Events: Case studies of a single -night event and multiple-night event". Journal of Travel research, 35, 46-54.
-        Razavi, MH. Hosseini, E. Khajehpoor, A. (2014). "The examination of affecting attractions on development of sports tourism in Mazandaran province". Journal of sports management of motor behavior. 9(17), p:15-26
-        Razavi, M H. Rajabi, H. Heidarirad, P. Shirvani, A. (2014). "Affecting Factors and Barriers of Development of Sport Tourism in Kish Island". International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 3 (SP) 81-87.
-        Salehi, MH. Farzan, F. (2016). "The examination of development of sports tourism in Iran. Review article". 3th national congress of tourism, geography and stable environment. 
-        Wonyoung Kim, Ho Mun Jun, Matthew Walker, Dan Drane. (2015). "Evaluating the perceived social impacts of hosting large-scale sport tourism events: Scale development and validation". Tourism Management, 48, pp: 21-32.
-        Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). "An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model". Tourism Management, Vol. 26, 45–56.