با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران، ایران،

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه قم

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی هیئت‌های ورزشی استان قم بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته‌نگر است که اطلاعات به‌صورت میدانی جمع‌آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 41 هیئت‌ ورزشی استان قم بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده گردید. داده‌های مربوط به سال 1392 هیئت‌ها جمع‌آوری گردید. به‌منظور ارزیابی عملکرد هیئت‌ها از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) استفاده شد. برای تهیه چک لیست مورد استفاده در پژوهش جهت تعیین مناسب‌ترین شاخص‌های ورودی و خروجی از مبانی نظری، پیشینه‌های پژوهشی، فرم ارزیابی عملکرد هیئت‌های ورزشی و نظرات 10 تن از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. ورزشکاران، بودجه، مربیان و داوران به‌عنوان شاخص‌های ورودی و ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، رویدادهای ورزشی و فعالیت‌های آموزشی به‌عنوان شاخص‌های خروجی معرفی شدند. اطلاعات مربوط به مؤلفه‌های ورودی‌ و خروجی در قالب چک لیست جمع‌آوری گردید. جهت ارزش‌گذاری برخی شاخص‌ها از طیف‌های سه‌مقیاسی و چهار‌مقیاسی لیکرت استفاده شد. به‌منظور بررسی کارآیی هیئت‌ها از دو روش CCR و BCC خروجی محور، الگوی رتبه‌بندی اندرسون ـ پیترسون و آزمون تحلیل حساسیت استفاده شد. همچنین از نرم‌افزارDEA Solver برای تجزیه و تحلیل کارآیی هیئت‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد، 18 هیئت در هر دو الگوی CCR و BCC، کارآ بودند و 10 هیئت اگرچه در الگوی BCC کارآ بودند ولی در الگوی CCR کارآ نبودند. همچنین نتایج مربوط به رتبه‌بندی هیئت‌ها نشان داد، در الگوی CCR، هیئت‌ سه‌گانه و در الگوی BCC، هیئت‌ نجات غریق کارآترین هیئت بودند.

کلیدواژه‌ها

   
   Adabi Firouzjah, J. (2012). Determining the Efficiency of Iran’s Youth & Sports State Departments by Using Data Envelopment Analysis. Treatise Ph.D,  Management and planning in  physical education. Tehran: Kharazmi University. (In Persian)
-     Adabi Firouzjah J. Mozafari S. A. A.. Hadavi F. (2013). “Measuring the efficiency of provincial administrations of the ministry of sport and youth by using data envelopment analysis”. Research in Sport Management & Motor Behavior. No 11. 61-78. (Persian)
-     Alavi, K. Adabi Firouzjah, J.  & Alimohammadi, H. (2015), “Measuring efficiency of provincial offices of Iran's Ministry of Youth Affairs and Sports”., Advances in Applied Science Research, 6 (2),  65-73.
-     Barros, C. P., Assaf, A., Sa-Erap, F. (2010). “Brazilian Football League Technical Efficiency: A Simar and Wilson Approach”., Journal of Sport Economics, 11(6): 641-651.
-     Cooper, V. Ciford, L. Ton, C (2010). Data Envelopment Analysis, Models and Applications. (Translation: Mirhasani, S.A). second edition. Amir Kabir of University Publishers. (Persian)
-     Daneshvar, M. (2006). Designing and explaining the performance evaluation model of Dana Insurance Branches using data envelopment analysis technique. Master's Thesis. Tarbiat Modares University. (Persian)
-     Escuer, M., Isabel, Cebrian, L. (2010). “Measurement of Efficiency of Football Teams in the Champions League”., Managerial and Decision Economics, 31, 373-386.
- Ghareh, M.A; Kalhor, R. (2015). “Determining strategies of skiing in iran with SWOT analysis method”. Applied Research of Sport Management. No 14. Pp 117-127. (In Persian)
-     Grote, D. (2002). The Performance Appraisal, Question and Answer Book, American Management Association.
-     Guzman, I. (2006). “Measuring Efficiency and Sustainable Growth in Spanish Football Teams”., European Sport Management Quarterly, Vol.6, No.3, 267-287.
-     Haas, Dieter J. (2004). “Measuring Efficiency of German Football Teams by Data Envelopment Analysis”, CEJOR, 12:251-268
-     Halkos, G., Tzeremes, N. (2011). “A non-parametric analysis of the efficiency of the top European football clubs”., Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 1-20.
-     Hersi, P. Belanchard, K (2004). Organizational Behavior Management. (Translation: Ghasem Khabiri). Eighth edition. Islamic Azad university Press. (In Persian)
-     Heydari Nejad . S (2003). Explain and determine the productivity indicators in the faculties and departments of physical education and sports sciences of public universities and design a pattern of performance improvement, Thesis of Ph.D in Sports Management. Kharazmi University of Tehran. (In Persian)
-     Hoda, M.J. Safania, A.M. Hoseini, S.E. Mohammad Alipour, Gh. (2015). Evaluating the performance of team sports teams by the Federation of Sports Associations using DEA. 4th National Conference on Student Sports Sciences (Shahid Beheshti University of Tehran, 2015). (In Persian)
-     Hwang, S., Kao, T. (2006).  “Measuring Managerial Efficiency in Non-Life Insurance Companies: An Application of Two-Stage Data Envelopment Analysis”., International Journal of Management, Vol.23, No.3, 699-720.
-     Jardin, M. (2009). “Efficiency of French football clubs and its dynamics.”, Munich Personal RePEe Archive (MPRA), 19828, 1-18.
-     Khodayari, A. Amirtash, A.M. Mozaffari, A.A (2009). “The Application of Data Envelopment Analysis Method to Determine Productivity and to Rank Faculties and Departments of Physical Education and Sport Sciences”. Journal of Sport Management. No 2. Pp 117-248. (In Persian)
-     Lim, Doing  Jim. (2007). A Comparative Study of Performance Measurement in Korean Local Governments Using Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis, dissertation, unpublished data, University of Texas at Arlington.
-     Mathieu, J. (2009). “Efficiency of French football clubs and its dynamics”, Munich Personal RePEe Archive (MPRA), 19828, 1-18.
-     Motameni, A (2002). Designing a dynamic productivity model with Approach DEA. Treatise Ph.D in management. Tarbiat Modares  University. (Persian)
-     Rafee Zadeh, A. Effati Dariyani, M.A. Ronagh, M (2010). Performance Management (Looking at the performance appraisal of executive bodies). Third Edition. First Print. Farmanesh Publications. (In Persian)
-     Rezania, k.; Mokhatab Rafiei, F.; Shirouyehzad, H. (2013). “Performance Evaluation of sport association board of Isfahan Province through DEA and a championship approach”, International Journal of Data Envelopment Analysis,Vol. 1, No. 4, pp: 227-246.
-     Sanchez, I. M. (2007). “Efficiency and effectiveness of Spanish football teams: a three- stage- DEA approach”, CEJOR, 15, 21-45.
-     Soleimani- Damaneh, J., Hamidi, M., Sajadi, N. (2011). “Evaluating the Performance of Iranian Football Teams Utilizing Linear Programming”, American Journal of Operations Research, 1, 65-72.
-     Sotudeh, F (2001). Productivity of the Physical Education Organization. Science and Sports Publications. (In Persian)
-     Staub, R., Souza, G., Tabak, B. (2010). “Evolution of Bank  Efficiency in Brazil: A DEA Approach”, European Journal of Operational Research, 202, 204-213.
-     Wilson, C. L. (2006). Evaluation and Comparison of Management Strategies by Data Envelopment Analysis with an Application to Mutual Funds, unpublished data, dissertation, University of Texas at Austin.