با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران

چکیده

گردشگری ورزشی مهمترین بخش توسعه یافته‌ی صنعت گردشگری است. هدف از این تحقیق طراحی مدل توسعه‌ی گردشگری ورزشی مناطق پنهان است که با روش تحقیق کیفی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از رویکرد ظاهرشونده(گلیزری)، در روش شناسی نظریه داده بنیاد، با 16 نفر خبره و متخصص در زمینه مدیریت ورزشی و گردشگری ورزشی، مصاحبه‌ی عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها و کدگذاری نشان داد که نقش فرهنگی-اجتماعی جامعه‌ی محلی و منطقه، نقش سیاست‌های دولتی، ویژگی‌های جغرافیایی منطقه، ویژگی‌های گردشگران، ویژگی-های عمومی و ورزشی مناطق پنهان و نقش سازمان‌های مسئول مناطق پنهان در توسعه‌ گردشگری ورزشی مناطق پنهان تاثیر فراوانی دارد و درآمدزایی، اشتغال‌زایی، رفاه اجتماعی و ترویج فرهنگ به عنوان پیامدهای توسعه معرفی شد. در حال حاضر کشور ما در زمینه‌ی گردشگری ورزشی بالاخص مناطق پنهان، عملکرد خوبی ندارد؛ همچنین برنامه‌ی مدونی در زمینه‌ی گردشگری ورزشی نداریم. بنابراین اگر در این زمینه توسعه پیدا کنیم از منظر سیاسی، ارتباطات تقویت می‌شوند. همچنین تبادلات فرهنگی مثبت و ترویج فرهنگ و آداب سنتی مناطق پنهان و معرفی برند کشور در حوزه‌های مختلف اثرات اجتماعی مثبت بسیاری برای کشور ما به ارمغان خواهد آورد. در انتها پیشنهاداتی برای توسعه گردشگری ورزشی مناطق پنهان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

 • - A, Farahani. S, Eslami & H, Poursoltan Zarandi (2017), “Prioritizing the contribution of sports tourism industry development factors to job creation from the viewpoint of experts and researchers”, Journal of Applied Research in Sport Management, 2(6): 107-113.

  - A, Khanzadi. A, Falahati & Z, Heirani (2018), “Investigating and analyzing the role and effect of tourism development on income distribution in Iran's provinces”, Journal of Tourism and Development, 1(7): 84-100.

  - A, Zeitounali. H, Honari & A, Farahani (2011), “Identification of Sports Tourism Capabilities in Golestan Province”, Sport Management Research and Science of motion, 1(1): 71-83.

  - Alam, M, S & Paramati,S.R (2016). “The impact of tourism on income inequality in developing economies: Does Kuznets curve hypothesis exist?”. Annals of tourism research 61,111-126.

  - Amelung.B, Nicholls (2014). “Implications of climate change for tourism in Australia”. Tourism Management, No.41, pp.228-244.

  -Bausch, T., and Unseld, C. (2017). “Winter tourism in Germany is much more than skiing! Consumer motives and implications to Alpine destination marketing”, journal of Vacation Marketing. Vol (1): 1-15.

  - Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). “Determining Validity in Qualitative Inquiry”, Theory into Practice, 39 (3): 124-130.

  - Dayour, F. & Atanga., A, Ch. (2015). “Why They Go There: International Tourists' Motivations and Revisit Intention to Northern Ghana”. American Journal of Tourism Management. 4(1): 7-17.

  - E, Aliakbari. A, Pourahmad & L, Jalalabadi (2018), “Identifying Predictors Effective on the Future Tourism Status of Kerman City with Futuristic Approach”, Journal of Tourism and Development, 1(7): 156-178.

  - F.S, Afsah Hosseini (2006), Sports, City, Tourism, Presented at the First National Conference of the City and Sports.

  - Flint, D. (1998). Change in customers' desired value: A grounded theory study of its nature and process based on customers' lived experiences in the U.S. automobile industry, (Doctoral dissertation), The University of Tennessee, Tennessee, US.

  - Gibson, H. (Ed). (2006). "Sport tourism": Concepts and theories. Oxon: Routledge. 19(2),118-134.

  - Glaser, B. G., (1978), “Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory”, Vol. , Sociology Press Mill Valley, CA.

  - Glaser, B. G., , Hon., (2005 ), “Staying open: the use of theoretical codes in GT”, the Grounded Theory Review, 5(1), 1- 20.

  - Glaser, B. G., & Holton, J., (2007), “Remodeling grounded theory”, Historical Social Research/Historische Sozialforschung. Supplement 19(32), 47-68.

  - Glaser, B. G., (2008 ), “Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory”, International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 23-38.

  -  H, Khosravi Mehr. M, Qadiri Masoum & M, Rezvani (2016), “Showing Sports Tourism Development Strategies (Case Study: Minoodasht Town)”, Journal of Applied Research in Sport Management, 3(5): 103-113.

  - J, Adabi Firouzjah. H, Kouzechian & M, Ehsani (2009), “Investigation of the most important natural sport Attractions affecting the development of sport tourism in the country from the perspective of sports and tourism experts”, Journal of Sport Management, 1(1): 67-81.

  • Kim, W., Jun, H., Walker M., Drane D (2015) “Evaluating the perceived social impacts of hosting large-scale sport tourism events: Scale development and validation”, Tourism Management, 48, pp12-32.

  - KH, Lotfi Yamchi. F, Farzan & M.R, Khodadadi (2017), “Analysis of the drivers and inhibitors of sport tourism (Case study: Ski resort of Sahand Tabriz and Payam Marand)”, Journal of Tourism and Development, 4(6): 1-18.

  - M, Moein Fard. P, Shoshi Nasab & A, Kazem nejad (2014), “Strategies for the development of recreational sports tourism in Iran”, 3(2): 1-17.

  - N, Parvini. K, Shabani Moqadam & A, Ashraf Khazaei (2017), “The role of the third Bistoon Rock Climbing Festival in the development of tourism in Kermanshah province”, 2(9): 301-313.

  - S, Karimi. H, Qazanfarpour & A, Hesampour (2018), “The zoning of tourism climate in the context of urban tourism development (Case study: Kerman province)”, Journal of Tourism and Development, 1(7): 101-117.

  - SH, Mohammad Pour(2012), Investigating the Factors Affecting the Development of Sport Tourism with Emphasis on Sport Attractions, Master's Thesis, Islamic Azad University of Tehran.

  - V, Heidari Sareban (2017), “Factors Affecting the Development of Rural Tourism from the View of the Local Population, Case Study: Ardabil city, Sardabe rural”, Journal of Tourism and Development, 3(6): 177-198.