با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی، مشهد،ایران

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی شاخص‌های اثرگذار در ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های لیگ برتر هندبال در سال 97 بود. جامعه آماری پژوهش شامل پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان و اعضای هیأت‌علمی صاحب‌نظر در رشته هندبال و اقتصاد ورزش بودند این پژوهش از نوع کاربردی و تحلیلی و به روش پیمایشی اجرا گردید. نمونه‌گیری به‌صورت گلوله برفی بود. ابتدا برای آگاهی از دارایی‌های نامشهود، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته‌ای انجام شد. پس از رسیدن به اشباع نظری و کدگذاری، درنهایت شاخص‌های مهم اثرگذار شناسایی و استخراج شدند. محقق پس از تنظیم پرسش نامه و تأیید روایی محتوایی توسط 17 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد، به توزیع پرسش نامه دلفی در بین پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان باشگاه‌های لیگ برتر هندبال و اعضای هیأت‌علمی صاحب‌نظر در رشته هندبال پرداخت. نتایج حاصل از دورهای دلفی 45 شاخص استخراج‌شده را تأیید کرد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که متغیر ساختاری (5/3)، متغیر سرمایه ارتباطی (48/3)، متغیر سرمایه معنوی (88/1) و سرمایه انسانی (14/1) به ترتیب از اولویت برخوردارند سپس با استفاده از نرم‌افزار میک مک به رسم نمودار و نقشه‌ها و تحلیل، پرداخت و درنهایت به شناسایی و رتبه‌بندی 20 شاخص کلیدی در ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های لیگ برتر دست یافتند، امید است یافته‌های این پژوهش در ارائه الگویی مناسب برای شناخت فاکتورهای اثرگذار در ارزش‌گذاری باشگاه‌های هندبال مؤثر و در شناخت بیشتر حامیان مالی تأثیرگذار باشد و زمینه را برای جذب اسپانسر و ایجاد مزیت رقابتی برای یک باشگاه ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها

-      Adams, A. T., & Armitage, S. (2002). Mutuality for Football Clubs? Lessons from the Financial Sector.
-      Asmild, M., Paradi, J. C., & Pastor, J. T. (2009). "Centralized resource allocation BCC models". Omega, 37(1), 40-49.
-      Bakhsha, A., Afrazeh, A., & Esfahanipour, A. (2018). "Identifying the Variables of Intellectual Capital and Its Dimensions with the Approach of Structural Equations in the Educational Technology of Iran. EURASIA Journal of Mathematics", Science and Technology Education, 14(5), 1663-82.
-      Baldini, M. A., Bronzetti, G., & Sicoli, G. (2017). "A Framework to Measure Intellectual Capital. In Country Experiences in Economic Development", Management and Entrepreneurship (pp. 527-537). Springer, Cham.
-      Bontis, N., & Fitz-Enz, J. (2002). "Intellectual capital ROI: a causal map of human capital antecedents and consequents". Journal of Intellectual capital, 3(3), 223-247.
-      Brooking, A. (1996). IC. "Core Asset for the Third Millennium Enterprise". Journal of Intellectual Capital.
-      Chen, J., Zhu, Z., & Yuan Xie, H. (2004). "Measuring intellectual capital: a new model and empirical study". Journal of Intellectual capital, 5(1), 195-212.
-      Chen, L. (2012). "A mixed methods study investigating intangibles in the banking sector (Doctoral dissertation, University of Glasgow)".
-      Damodaran, A. (2012). "Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset (Vol. 666)". John Wiley & Sons.
-      Dimitropoulos, P. E., & Koumanakos, E. (2015). "Intellectual capital and profitability in European football clubs". International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 11(2), 202-220.
-      Edvinsson, L. & Malone, M.S. (2013). "Summary: Intellectual Capital. Business News Publishing, Primento". Online at www.summaries.com.
-      Godet, A. J. Meunier, M. F. Roubelat, F, (2003). "Structural analysis with the MICMAC method & actors' strategy with MACTOR method, AC/UNU Millennium Project:Futures Research Methodology"-V2.0, AC/UNU, Washington, DC
-      Godet, M. (2006). "Creating Futures: Scenario Planning as a strategic management tool" (pp. 280). Washington, DC: Economica. Economica Brookings diffusion.
-      Gordon, T. J., Rochberg, R., & Enzer, S. (2008). "Research on cross-impact techniques with applications to selected problems in economics, political science, and technology assessment". Na.
-      Gudaityte, G., Jasinskas, E., Balciunas, M., Streimikiene, D. (2016), "Evaluation of the Legacy of a Sporting Event: A Case of Eurobasket 2007-2013", Transformations in Business & Economics, 15(2), 33-45.
-      Hajiani, Ib (2010). "Methodological Evaluation Techniques for Future Studies Techniques", Strategic Quarterly, No. 59, Summer) Persian).
-      Johnson, B. K., & Whitehead, J. C. (2000). "Value of public goods from sports stadiums: The CVM approach". Contemporary economic policy, 18(1), 48-58.
-      Jurczak, J. (2008). "Intellectual capital measurement methods". Economics and organization of enterprise, 1(1), 37-45.
-      Käpylä, J., Kujansivu, P., & Lönnqvist, A. (2012). "National intellectual capital performance: a strategic approach". Journal of Intellectual Capital, 13(3), 343-362..
-      Lardo, A., Dumay, J., Trequattrini, R., & Russo, G. (2017). "Social media networks as drivers for intellectual capital disclosure: Evidence from professional football clubs". Journal of Intellectual Capital, 18(1), 63-80.
-      Lopes, I. T., & Rodrigues, A. M. G. (2007). "Intangible Assets Identification and Valuation--a Theoretical Framework Approach to the Portuguese Airlines Companies". Electronic Journal of Knowledge Management, 5(2).
-      Mačerinskienė, I., & Aleknavičiūtė, R. (2015). "Comparative evaluation of national intellectual capital measurement models". Business: Theory and Practice, 16, 1.
-      Munasinghe, M. (1993). "Environmental economics and sustainable development". The World Bank.
-      Pinar Gurel, S., Dagli Ekmekci, Y. A., & Küçükkaplan, İ. (2013). "Measuring intellectual capital for football clubs: evidence from Turkish first division football league". Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 36-47.
-      Ricci, F., Scafarto, V., Celenza, D., & Gilvari, I. S. (2015). "Intellectual Capital and Business Performance in Professional Football Clubs: Evidence From a Longitudinal Analysis". Journal of Modern Accounting and Auditing, 11(9), 450-465.
-      Sahebkaran, MA, Talebpour, M, Keshtadar, M, Ghorbani, M. Designing an Economic Valuation Model for Iranian Volleyball Clubs, PhD Thesis, Mashhad University of Medical Sciences, 1977, 4-6. (Persian).
-      Sahebkaran, MA. (2013). "Identification, Prioritization and Weighting of Performance Evaluation Indicators for Professional Volleyball Clubs in Iran". Volleyball Federation Research Project. No. 4160/275. (persian)
-      Saidnejad Fahim SR, Eghdami, Is (2010). "The importance of intangible assets as a sustainable competitive advantage". Journal of Official Accounting, 14: 124-120. (persian)
-      Salonius, H., & Lönnqvist, A. (2012). "Exploring the policy relevance of national intellectual capital information". Journal of Intellectual Capital, 13(3), 331-342.
-      Shou, Z. Q., & Liu, P. (2015). "Development and Utilization of Sports Intangible Assets in China under Sustainable Development Perspective". Open Cybernetics & Systemics Journal, 9, 3018-3023.
-      Tilley, F., & Young, W. (2009). "Sustainability Entrepreneurs. Greener Management International", (55).
-      Tomé, E., Naidenova, I., & Oskolkova, M. (2014). "Personal welfare and intellectual capital: the case of football coaches". Journal of Intellectual Capital, 15(1), 189-202.
-      Wicker, P., Hallmann, K., Breuer, C., & Feiler, S. (2012). "The value of Olympic success and the intangible effects of sport events–a contingent valuation approach in Germany". European sport management quarterly, 12(4), 337-355.
-      Zarei, J, Tslebpour, M. A Scientific Look at Handball Day. Tehran: Hatmi Publications. (Persian)
-      Zhang, X. P., Shang, R. H., & Zhang, X. Y. (2013). "Managing Intangible Assets of Sports Celebrities in China. In Proceedings of 20th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management" (pp. 845-855). Springer, Berlin, Heidelberg.