با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران،ایران.

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل محیطی و سازمانی مؤثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال باشگاهی در ایران بود. جامعه آماری مسئولان برگزاری مسابقات و کادر فنی تیم‏های والیبال لیگ برتر و دسته یک مردان باشگاه‏های ایران در سال‏های 95 و 96، در مجموع 149 نفر بودند که تعداد نمونه‏ها برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای دست‏یابی به اهداف پژوهش از پرسش‏نامه 46 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش‏نامه به تأیید 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و روایی سازه با تحلیل عامل تأییدی تأیید شد. پایایی پرسش‏نامه در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0.88 محاسبه شد. برای تحلیل داده‏ها از روش‏های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون بارتلت، KMO ، تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس توسط نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد.  با توجه به نتیجه آزمون فریدمن، مقدار خی دو 005/17 با درجه آزادی 3 و سطح معناداری 001/0 با 95 درصد اطمینان می‏توان بیان کرد که بین اولویت عوامل مؤثر بر رفتارهای نابهنجار تماشاچیان والیبال تفاوت معناداری وجود دارد و در بین عوامل محیطی به ترتیب اولویت سه عامل شرایط جایگاه ها، ایمنی و کنترل و خدمات رفاهی و در بین عوامل سازمانی به ترتیب سه عامل حساسیت مسابقه، فرهنگ و برنامه‏ریزی و اجرای مسابقه به عنوان مؤلفه‏های مؤثر بر پرخاشگری و خشونت تماشاچیان والیبال در ایران نقش دارند و لزوم مدیریت صحیح برگزاری مسابقات را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها

- Abdoli, Behrouz. (2005). Psychosocial Website of Physical Education and Sport, Tehran, Bamdad Book .
- Ahmadi, Rahim (2012). “Investigation of Factors Influencing Violence and Aggression of Tabriz Tractor Football Team Spectators from the Viewers' Viewpoint”, M.Sc., University of Tabriz.
- Ali Doust Ghahfarkhi, Ebrahim, Ahmadi, Ali (2012). “Investigating the Relationship between Service Quality Criteria and Audience Satisfaction at the AFC Champions Stadium in Iran”, 6th National Conference of Iranian Students of Physical Education and Sport Sciences, December 2012, Tehran.
- Amini, Hossein; Amini, Hassan (2016). “Investigating the causes of spectator violence and aggression in stadiums in South Khorasan”, 2nd National Conference on Modern Management Science and Sustainable Planning, Tehran.
- Aminuddin,Y.,Lee, H.S.(2008). “Spectator perceptions of physical facilities and team quality:A study of Malasia super league soccer match”. Research Journal of Inretnational Studies, 8, 132-140.
- Anbari, Musa (2007). “Investigation of Group and Subcultural Factors Affecting Soccer Spectator Violence”, Quarterly Iranian Association of Cultural Studies and Communication, 3(9), 44 - 17.
- Andam, Reza, Salimi, Mitra (2016). “Presenting Model of Factors Affecting Positive Behavior of Iranian Handball Premier League Fans”, Sport Management Studies, 8(38), 68-51.
- Block, S ., Lesneskie, E. (2018). “A thematic analysis of spectator violence at sporting events in north america”, Deviant Behavior, Rovtledge, 39(9), 1-13.
- Coakley,Jay J.(2009). “Sport in society: Issues and controversies”, McGraw-Hill Inc
- Davis,Paul.(2018). “The purist/partisan spectator discourse: Some examination and discrimination.” Sport, Ethics and Philosophy, 10,1-18.
- Emrey, Paul R.,Kerr, Anthony K., Crabtree, Ruth M.(2013). “Critical incidents, emotions and moments: The London 2012 Olympics spectator experience”, La Trobe University, Melbourne, Australia, www. p.emery@latrobe.edu.au
- Hosseinpour, Eskandar; Niyazipour, Morad Ali, Kashef, Seyed Mohammad, Bagheri, Ghodratollah, Mangeshi Juni, Yousef (2014). “The Role of Social Media in Developing the Threats of Football Spectators' Mobilization”, Communication Management in Sport Media, 2(1), 17-10.
- Ghasemi, Vahid و Zulaktaf, Vahid and Nour Ali Vand, Ali. (1388). “Sociological Description of Factors Affecting Vandalism and Hooliganism in Football Sport”, Olympic, 17 (1), 69 - 76.
- Gholami Turkslouyeh, Sajjad, Heidarinejad, Sedigheh (2015). “Investigating the Viewpoints of Ahwaz Football Teams Fans on the Factors Affecting Aggression”, Sport Management Studies, 7(28), 121-134.
- Gholami Turkslouyeh, Sajjad, Heidarinejad, Sedigheh Saemi, Ismail (2011). “Identifying Factors Influencing Aggression among Football Spectators”, 6th National Conference of Iranian Students of Physical Education and Sport Sciences, Institute of Physical Education and Sport Sciences, Tehran.
- Greenwell, Bussell; Laith Ann-Denzi (2014). “Sports Events Management”, (Kouzheian, Hashem, Norouzi Seyed Hosseini, Rasool and Azadan, Mehdi Translator). Tehran: Inevitable (Original Work Publication 2014).
- Jalali, Omid (2013). “Investigating Violence in Football Spectators in Tehran and Providing Solutions to Reduce It”, Journal of Crime Prevention Studies, 8( 27), 54-37.
- Jewell, R.T. (ed.), Violence and Aggression in Sporting Contests: Economics, History and Policy, Sports Economics, Management and Policy 4, Chapter 2: A Brief History of Violence and Aggression in Spectator Sports.
- Kamkari, k., Mirzapour, A.,  Rajabzadeh, R., Ghajarian Mahforouzi, R.(2013). “Study of the Main Factor of Volleyball Spectator’s Presence and Aggression In Premier League”, Advances in Environmental Biology, 7(9), 2175-2180
- Kiefle, (2014). “The cause and effects of unethical behavior and violence of fans the cause of football premier league clubs of Addis Ababa”, A thesis submitted to the school of graduate studies of Addis Ababa university.
- Madensen, T. D., Eck, J. E.( 2008). “Spectator Violence in Stadiums”. U.S. Department of Justice. Office of Community Oriented Police Services. www.cops.usdoj.gov .Problem-Oriented Guides for Police Problem-Specific Guides Series 54, 1-84.
- Mansourzadeh, Alireza. (1387). Investigating the Factors Influencing Aggression in Spectators, Players and Coaches of Sepahan and Zob Ahan Football Teams, Isfahan University of Medical Sciences (MSc), Isfahan University of Medical Sciences.
- Nadi, Akram (1391). “Sociological Study of Factors Influencing Abnormal Behaviors among Football Spectators in Hamadan”, M.Sc., University of Bu Ali Sina, Hamadan.
- Nicholson, M., Hoye, R. (2005). “Contextual factors associated with poor sport spectator behavior”, Managing Leisure, 15(2), 94-105.
- Vaez Mousavi, Seyyed Mohammad Kazem, Mosayebi, Fathullah (2011). “sport psychology”. Tehran: Aram Publications.
- Rahmati, Mohammad Mehdi (2011). Sociology of Sport Violence, Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company.
- Ramazani Nejad, Rahim, Rahmati, Mohammad Mehdi, Hemmati Nejad, Mehr Ali, Azadan, Malik (2012). “Factor Analysis of Aggression Variables in Spectators from the Perspective of Iranian Football Referees”, Sports Management Studies,4(13), 201-214.
- Ramazanoglu, F. (2012). “Spectators̓ behaviour from the view of security forces in sport competition”. Science of Martial Arts , 8(2) , 59-63.
- Rudd, A. (2017). “ Sport spectator behavior as a moral issue in college sport”, Journal of Amateur Sport , 3(1) , 96-114.
- Sadat al-Husseini, Mehdi. (1389). Football spectators' perceptions of security management at Azadi Stadium, MA, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Tehran.
- Sahaj, T.(2009). “Pseudo-Fans-Analysis of the phenomenon of polish Football hooliganism”, Human Movement, 10(1), 64-66.
- Sultan Hosseini, Mohammad, Nasr Esfahani, Davood, Salimi, Mehdi, Pour Farahmand, Behzad, Salimi, Mansoureh (2010). “Investigating the Factors of Violence in Football Spectators of East Azarbaijan Province”, Third Conference on Sport Science, Khorasgan Azad University.
- Vosoughi, Mansour; Seyed Mohsen Khosravi Nejad (2009). “Investigating the Socio-Cultural Factors of Emotional Behavior in Football Spectators”, Social Science Research Journal, 3(1), 149 - 125