با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

3 استادیار، مدیریت ورزشی ، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعۀ بالندگی حرفه‌ای، سازمانی و فردی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد که به شکل میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور (205N=) و نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بالندگی استفاده شد، که محقق فهرستی از 22 مؤلفه بالندگی هیأت علمی را شناسایی کرد که پس از مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران این حوزه، 3 بعد (بالندگی حرفه‌ای، سازمانی و فردی) و 17 مؤلفه شناسایی‌شده، به گویه‌های پرسشنامه تبدیل شدند تا بر مبنای آن وضعیت موجود بالندگی ترسیم شود. روایی هر سه پرسشنامه به تأیید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعۀ‌ مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 85/0 و 86/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده، از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت و برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها، از دو نرم افزار LISREL و SPSS استفاده شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد تحلیل‌های مدل‌یابی معادلات ساختاری، برازندگی مدل را با داد‌ه‌ها مورد حمایت قرار دادند، همچنین یافته‌ها بیانگر این امر بودند که ابعاد بالندگی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور در حد مطلوب قرار دارد. در ارتباط بین بالندگی و ابعاد آن، بعد حرفه‌ای با بار عاملی 80/0، بعد فردی با بار عاملی 74/0 و بعد سازمانی با بار عاملی 71/0 بیشترین تأثیر را داشتند.

کلیدواژه‌ها

 • Aleamoni, L .M (1999). “Issues in linking Instructional Improvement Research to Faculty Development in Higher Education”. Journal of Personal Evaluation in Education, pp: 31-37.
 • Altany, A. (2011). “Professional Faculty Development: The Necessary Forth Leg”. The Teaching Professor. Vol. 11, No. 4, pp: 221-242.
 • Andresen, L. (1996). “The work of Academic Development Occupational identity standards of practice and the virtues of association”. International of Academic Development, Vol. 1, No. 1, pp: 38-49.
 • Baasandorj, D. (2010). “Faculty development program needs at Mongolian State University: Content and Strategies”. Vol. 13, No. 2, pp: 141-156.
 • Bagherian, F. (2004). “The role of the faculty in the development of higher education. Collection of articles on higher education and sustainable development”. Tehran Institute of Research and Planning in Higher Education. Vol. 1, pp: 68-80.
 • Baldwin, R.G & Blackbun, R.T (1981). “The Academic Career as a Developmental Process”. Journal of Higher Education, 52, PP: 598-614.
 • Bazargan, A. (2007). “Higher Education in Iran; International Handbook of Higher Education; Dordercht, the Netherlands: Springer”, pp: 781-792.
 • Benveniste, G. (1987). Professionalizing the Organization. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Bergquist, W, H, & Philips, S, R, (1975). “A Handbook for Faculty development”. New York. Dansville Press pp: 544-560.
 • Boice, R. (1988). “Faculty Development Programs Based Around Scholarly Writing. Stillwater: New Forums Press”.
 • Boswell, W.R & Boudreau, J.W (2002). “Separating the development and evaluation performance appraisal usage”. Journal of Business and Psychology. No.16 (3), p: 391- 411.
 • Bradley A. B, Chyka .P. A, Fitzgerald. W. L, Hak. L. J, Miller. D, Parker. R. B, Phelps.S. J, Wood. G. C. & Gourley. D. R. (2006). “A Comprehensive Approach to Faculty Development”. American Journal of Pharmaceutical Education. Vol. 70, No. 2, pp: 1-6.
 • Braskamp, L. A. (1994). “Defining Faculty Work. In enhancing individual and institutional performance. San Francisco: Jossey-Bass”. Delineates. , pp: 33-51.
 • Caffarella, R. S, & Zinn, L. F. (1999). “Proffessional Development for faculty: A conceptual framework of barriers and supports”. Innovative Higher Education, Vol 23, No 4, pp: 241-254.
 • Carden, N. (2006). “Professional Development Opportunities”. S.A: Western Carolina University, pp: 73-90.
 • Centra, J. A. (1978). “Types of Faculty Development Programs”. The Journal of Higher Education, Vol. 49, No. 2, pp: 151-162.
 • Chism, N. (2004). “Faculty Development in the use of Information Technologies: A framework for judging whenand how to use specific strategies”. Education Quarterly, Vol. 27, No. 2, pp: 39-45.
 • Creswell, J.W & Brown, M.L (1992), “how chairpersons Enhance Faculty Research: A Grounded Theory Study”. Review of Higher Education, 16(1), pp: 41 – 62.
 • Davidson-Shivers, G.V. (2002). “Instructional Technology in Higher Education. Trends and Issues in Instructional Design and Technology”.Columbus.Prentice- Hall.pp:163-181.
 • Dee, J.R., & Daly, Ch. J. (2009). “Innovative models for organizing faculty development programs pedagogical Reflexivity, student learning empathy and faculty agency, Human Resource Management”. Journal of the Sociology of Self-Knowledge, 6(1), pp: 1-22.
 • Diaz, V., Garrett, P.B., Kinkily, E. R., Moore, J.F., Schwartz, C. M., Kohrman, P. (2009). “Faculty development for the 21ST century”, EDUCAUSE Reviews, pp: 47-55.
 • Dickson, J. (2006). “Faculty Development in the University Setting: Perspectives and Practices. A Dissertation of Doctor of Philosophy”, University of Missouri.Education, Vol. 49, No. 2. PP: 151-162.
 • Froyd, J., Layne, J., Fowler, D. & Simpson, N. (2007). “Design Patterns for Faculty Development. Frontiers in Education Conference”, Milwaukee, October: pp: 10-13.
 • Gaff, S.S, Festa, C., & Gaff, J. G. (1998). Professional Development: “A Guide to Resources in USA: Change Magazine Press”. Brien، Danny O’ Event business. , pp: 308-329.
 • Gholi Ghorchian, N. Ejtehadi, M. Jahfari, P. Shafizadeh, H. (2011). “Investigating the situation of improving the faculty members of Islamic Azad University, District 8”. Islamic Azad University of Garmsar Leadership and Educational Management Quarterly, Fifth Year, Spring No. 90, pp: 95-114.
 • Grant, M. R., & Keim, M. C. (2010). “Faculty development in public supported two – year colleges, Community College”, Journal of Research and Practice, 26, pp: 793-807.
 • Hosseini Nasab, D. (1996). “Center for the Development of the Efficiency of Faculty Members in Universities”. Tehran, Higher Education Research and Planning Institute.
 • Iravani, H. Faizipour, M.M. (2006). “Analysis of factors affecting the improvement of study opportunities of faculty members of the University of Tehran”, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 12 (3). Tehran. pp: 1-6.
 • Jamshidi, L. (2009). “Investigating the maturity of faculty members at Shahid Beheshti University, Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences”, Shahid Beheshti University.
 • Kabakci, I. & Odabasi, F. (2008). “The Organization of the Faculty Development Programs for Research Assistants: The Case of Education Faculties in Turkey”. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol. 7, Issue 3, No 6. , pp: 66-84.
 • Kanuka, H. & et al. (2008). “The factor structure of teaching development needs for distance-delivered e-learning”. International Journal for Academic Development, Vol. 13, No 2, pp: 129-139.
 • Lawler, P. A., & King, K. P. (2000). “Planning for effective faculty development: Using adult learning strategies”. Krieger Publishing Company, United States, pp 3-6.
 • Marsh, H.W, Overall, J.v & Kesler, S.P (2000). “Validity of Instructional Effectiveness: A comparison of faculty self evaluation and evaluation by their students”. Journal of Educational Psychology. Vol.71, No.2, pp: 194-216.
 • Morris, L. V. (2008). “Faculty Engagement in the Academy”. Innovation Higher Education, Vol. 33, pp: 67–69.
 • Pourkarimi, J. (2010). “The pattern of professional development of faculty members of research organizations”. Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University. Second year, No. 2, pp: 141-155.
 • Reybold, L. E. (2008). “The Social and Political Structuring of Faculty Ethicality in Education”. Innovation in High Education, Vol. 32, pp: 279–295.
 • Sayyahpour, M. (2002). “Investigating the attitude of faculty members of Shahid Beheshti University towards in-service training during the years 1995 to 2000, M.Sc”. Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University.
 • Seldin, P. (2006); “Evaluating Faculty Performance”; Anker Publishing Company. Vol. 16, pp: 331–350.
 • D. (1998). “Faculty Development through Workshops/ Seminars. Models that Work: The Nuts and Bolts of Faculty Development for General Internal Medicine conference”, pp: 44-48.
 • Toombs Williams (1975). “A Three- Dimensional View of Faculty Development”. The Journal of Higher Education, Vol. 46, No. 6. PP: 701-717.
 • Watson, C. E. (2007). “Self-efficacy, the innovation-decision process, and Faculty in Higher Education: Implication for Faculty Development”. Dissertation of Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction. Virginia polytechnic Institud and state University.
 • Wu, H. C. (2001). “The Research of the Strategies for Constructing the Learning School”. Unpublished master's thesis, National Taiwan University.