با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

3 استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

در این پژوهش هدف آزمون مدل رهبری معنوی بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری با میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشهای انفرادی و تیمی بود. جامعه آماری پژوهش 409 نفر ورزشکار بودند. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها آزمونهای آماری ضریب آلفای کرونباخ (برای تعیین پایایی مؤلفه های پرسش نامه)، KMO و کرویت بارتلت (برای تعیین کفایت نمونه گیری)، تحلیل عاملی اجزای اصلی (برای تعیین روایی سازه) و معادلات ساختاری (برای آزمون مدل) استفاده شد.. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه 40 سؤالی رهبری معنوی فرای (2016)، 56 سوالی رضایت ورزشی چلادورای (1998) و 58 سوالی تعهد ورزشی اسکانلان (2015) بود.
براساس نتایج، رهبری معنوی درهر دو ورزشهای انفرادی و تیمی رابطۀ مثبت و معنی‌داری با تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری دارد. همچنین در هر دو الگوی ورزشهای انفرادی و تیمی وجود متغیرهای میانجی، برازش بهتری را به دست می‌دهد و دو متغیر حس عضویت و خودشکوفایی به عنوان میانجی اثر رهبری معنوی بر این سه متغیر معرفی شده‌اند. رهبری معنوی باعث افزایش تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره‌وری در ورزش‌های تیمی و انفرادی می شود.

کلیدواژه‌ها

 • Alvani, Seyyed Mehdi; Memarzadeh , Gholamreza; Alborzi, Mahmoud; Kazemi, Hossein (2013). “Presentation of Spiritual Leadership Model in the Iranian Administrative System”, Journal of Public Administration, Vol. 5, No. 1, pp. 40-21.[Persian]
 • Alvani, Seyyed Mehdi; Memarzadeh T., Gholamreza Kazemi, Hossein (2013). “Explaining Spiritual Leadership Components Using Fuzzy Adaptive Neural Systems”, Journal of Organizational Culture Management, Vol. 11, No. 3, Pages 120-95. [ Persian]
 • Baharavar, Frank Sadat, (1393). “State dissertation - Ministry of Science, Research and Technology - Tabriz University - Institute of Physical Education and Sport”. [ Persian]
 • Chelladurai, P., 1999. “Human Resource Management in Sport & Recreation, USA, Human Kinetics”.
 • Chen, C. Y., and C. I. Li. 2013. “Assessing the Spiritual Leadership Effectiveness: The Contribution of Follower’s Self-concept and Preliminary Tests for Moderation of Culture and Managerial Position.” The Leadership Quarterly 24: 240–255.
 • Chen, C. Y., and C. F. Yang. 2012. “The Impact of Spiritual Leadership on Organizational Citizenship Behavior: A Multi-sample Analysis.” Journal of Business Ethics 105 (1): 107–114.
 • Chen, C. Y., C. Y. Yang, and C. I. Li. 2012. “Spiritual Leadership, Follower Mediators, and Organizational Outcomes: Evidence from Three Industries across Two Major Chinese Societies.” Journal of Applied Social Psychology 42 (4): 890–938.
 • Freeman, G. T. (2011). “Spirituality and Servant Leadership: A Conceptual Model and Research Proposal, Emerging Leadership Journeys”.4 (1), PP:120- 140.
 • ‏Fry, L., and M. Nisiewicz. (2013). “Maximizing the Triple Bottom Line through Spiritual Leadership. Palo Alto, CA: Stanford University Press”.
 • Fry, L. W., and J. W. Slocum Jr. (2008). “Maximizing the Triple Bottom Line through Spiritual Leadership.” Organizational Dynamics 37 (1): 86–96.
 • Fry, L. W., S. Vitucci, and M. Cedillo. (2005). “Spiritual Leadership and Army Transformation: Theory,Measurement, and Establishing a Baseline.” The Leadership Quarterly 16 (5): 835–862.
 • Fry, L. W. (2003). “Toward a Theory of Spiritual Leadership.” The Leadership Quarterly 14: 693–727.
 • Jeon, K., D. Passmore, C. Lee, and W. Hunsaker. 2013. “Spiritual Leadership: A Validation Study in a Korean Context.” Journal of Management, Spirituality & Religion, 10 (4): 342–357.
 • Joaquin, Dosil, J. (2006). "The Sport Psychologist’s Handbook, A Guid for Sport-Specific Performance Enhancement , John Wiley & Sons Ltd,the Atrium, Southern Gate, chichester, West Sussex, England”.
 • Juan C. Espinosa (2017), Françoise Contreras  , Gustavo A. Esguerra  , Isidro Fierro;  Preliminary validarion of Fry's Spiritual Leadership Model in Colombian and Ecuadorian workers. Colom.Psicol. vol.20 no.1 Bogotá Jan.
 • Riemer&Chelladorai,(1998), “Role ambiguity and athletes satisfaction” , journal of sport science.
 • Scanlan, T.K., Carpenter, P.J., Schmidt, G.W., Simons, J.P., & Keeler, B. (1993). “An introduction to the Sport Commitment Model”. Journal of Sport & Exercise Psychology, 15(1), 1–15.
 • Scanlan, T.K., Simons, J.P., Carpenter, P.J., Schmidt, G.W., & Keeler, B. (1993).”The sport commitment model: Measurement development for the youth-sport domain”. Journal of Sport & Exercise Psychology, 15,16-38.
 • Scanlan, T., Russel, D. G., Wilson, N. C., and Scanlan, L. A. (2003).“Project on elite athltete commitment (PEAK)”. Journal of sport and exercise psychology, 25, PP:360-376.
 • 20- Scanlan, T. K., Russell, D. G., Scanlan, L. A., Klunchoo, T. J., & Chow, G. M. (2013). “Project on Elite Athlete Commitment (PEAK): IV. Identification of new candidate commitment sources for the Sport Commitment Model”. Journal of Sport and Exercise Psychology, 35, 525e535.