با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 3. استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

چکیده
پزوهش حاضر در صدد ارائه چارچوب مفهومی رقابت‌پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه انسانی (مدیران و کارشناسان باشگاه‌های خدماتی، اساتید دانشگاه با تخصص بازاریابی ورزشی) و جامعه اطلاعاتی (منابع علمی، اسنادی و کتابخانه‌ای با موضوع رقابت‌پذیری) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند (17 نفر و 56 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش‌های روایی‌سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی). از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی برای تحلیل یافته‌ها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل 5 حیطه کلی شامل مدیریت بازار، ساختار بازار، قابلیت بازار، اکوسیستم بازار و رقابت‌پذیری بازار می‌باشد. مدل مفهومی برخاسته از چارچوب کُدها به صورت یک سیستم فرایندی از اکوسیستم بازار و مدیریت بازار تا رقابت‌پذیری پایدار خدمات ورزشی شناسایی شد. بنابراین می-توان گفت که غفلت از هر یک از عناصر یا مولفه‌ها می‌توان به برهم خوردن نظم و تعادل نسبی در ساختار رقابتی بازار خدمات ورزشی ایران شود. از این‌رو بازار خدمات ورزشی نیازمند توسعه یافتگی محیط کسب و کار و مدیریت بازار خدمات ورزشی در جهت رقابت‌پذیری پایدار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 • Abbasi, M. R., & Rahimi Kalhouar, H. (2011). “Competitiveness Requirements in the Industries and Commerce”, International Market Monthly, 12, 48-51. (Persian).
 • Abbasi, M. R., & Rahimi Kalhour, H. (2009). “Competitiveness requirements in the sectors of industry and commerce (with emphasis on domestic experiences)”. Journal of Political and Economic Information, 268, 248-255. (Persian).
 • Aghazadeh, H., Esteri, M., & Esanlou, B. (2008). “Investigating the Effective Components on Firm Competitiveness in Iran”. Quarterly Journal of Economic Research, 22, 37-58.
 • Amit, R., & Schoemaker, P. (1993). “Strategic Asset and Organizational Rent”. Strategic Management Journal.
 • Analoui, F., Mohmmad Moghimi, S., & Khanifar, H. (2009). “Public sector managers and entrepreneurship in Islamic Republic of Iran”. Journal of management development, 28(6), 522-532.
 • Askariyan, F., Asgharpour, H., & Sarlab, R. (2016). “Competitive, structural and national changes in the export of sporting goods in Iran”. Research on sports management and motor behavior, 12(23), 15-26. (Persian).
 • Attars, J., Diwandiari, A., & Adinov, H. (2012). “Identification of Factors Affecting Market Consolidation (Achieving Sustainable Competitive Advantage) Banking Services in the Mellat Bank Based on Source-Based Perspectives”. Managing Director of Atlase, 4(12), 91-112. (Persian).
 • Barth, J. R., Yago, G., & Zeidman, B. (2006). “Barriers to entrepreneurship in emerging domestic markets: Analysis and recommendations”. Santa Monica, CA: The Milken Institute.
 • Chan, A. P., & Chan, A. P. (2004). “Key performance indicators for measuring construction success”. Benchmarking: an international journal, 11(2), 203-221.
 • Chew, D. A., Yan, S., & Cheah, C. Y. (2008). “Core capability and competitive strategy for construction SMEs in China”. Chinese Management Studies, 2(3), 203-214.
 • Dansoh, A. (2005). “Strategic planning practice of construction firms in Ghana”. Construction Management and Economics, 23(2), 163-168.
 • De Toni, A., & Tonchia, S. (2003). “Strategic planning and firms' competencies: Traditional approaches and new perspectives”. International Journal of Operations & Production Management, 23(9), 947-976.
 • Dehghan, N., Dehghan, F., & fathi, s. (2012). “Explaining and Testing the Interaction Strategy of Learning Abilities, Innovation and Sustainable Competitive Advantage”. Strategic Management Studies, 9, 128-150. (Persian).
 • Eaton, D. (2000). “A phenomenologically based contingent anatomy of competitive advantage within the construction industry”. University of Salford.
 • Evans, D. M., & CT Smith, A. (2004). “Internet sports marketing and competitive advantage for professional sports clubs: bridging the gap between theory and practice”. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 6(2), 9-21.
 • Farahmand Mehr, A. (2017). “Designing an Exercise Entrepreneurship Ecosystem Model”. Doctoral dissertation Azad University Tehran Center. (Persian).
 • Fortunato, J. A. (2017). “Sports leagues’ game exposure policies: Economic and legal complexities”. Journal of Global Sport Management, 3(1), 1-17.
 • Haghshenas Kashani, F., & Saeedi, N. (2011). “Ranking the Factors Affecting the Competitiveness of the Carpet Industry by Fuzzy Topsis”. Journal of New Marketing Research, 1(1), 154-127. (Persian).
 • Jafari, P., & Tajik, M. (2011). “Competitiveness, Competitiveness and Development: A Look at the Importance of Competitive Policies on Competitiveness in Developing Countries”. Economic Research and Research Center (Persian).
 • Jamshidi, O., Hamidi, M., & Khabiri, M. (2015). “Analysis of Competitive Situation of Iran's Sportswear Industry Using Porter's Competitive Model”. Journal of Applied Research in Sport Management, 4(13), 105-115. (Persian).
 • Kaviani, A., Homayounifar, M., & AhmadiShadmehri, M. T. (2014). “Investigating the Effect of Important Factors of Companies Competitiveness in Iranian Industries”, Economic Conference, Empowerment of Economic Behavior Modification, Shiraz, Pandar Andish Rahpo Co. (Persian).
 • KhodaMuradi, S., Jamali, A., E., A, & Afkhami., A. (2010). “A Model for Investigating Industrial Competitiveness Using Porter's Five-Force Model Based on Fuzzy Logic: Using the Harrisonman Harpindal Monopoly Index”. Quarterly Journal of Business Research, 60, 101-134. (Persian).
 • Ko, E., Taylor, C. R., Sung, H., Lee, J., Wagner, U., Navarro, D. M.-C., & Wang, F. (2012). “Global marketing segmentation usefulness in the sportswear industry”. Journal of Business Research, 65(11), 1565-1575.
 • Koubida, S., Small, M., & Yasin, M. (2017). “An Analysis of the Competitiveness of the Moroccan Tourism Industry: Implications for Policy Development and Implementation”. Journal of Competitiveness Studies, 25(3-4), 231-250.
 • Mand Alizadeh, Z., & & Honry, H. (2010). “Investigating the Factors Affecting Entrepreneurship in Sport as Interdisciplinary Fields”. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 2, 113-136. (Persian).
 • Mariadoss, B. J., Tansuhaj, P. S., & Mouri, N. (2011). “Marketing capabilities and innovation-based strategies for environmental sustainability: An exploratory investigation of B2B firms”. Industrial Marketing Management, 40(8), 1305-1318.
 • Mir Ahsani, M. A.-S. (2013). “Indicators of Competitiveness of Iran and some countries of the world from the perspective of the World Assembly Report, (2013-2014)”. Economics Magazine, 9(10), 128-107. (Persian).
 • Nazari Ghanbari, M., & Sabounchi, R. (2014). “Analysis of the Role of Education and Human Capital in the Economic Competitiveness of Sport in the Provinces of the West”. Organizational Behavioral Management Studies in Sport. 11(2), 93-97. (Persian).
 • Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations, The Free Press: New York.
 • Porter, M. E., & Schwab, K. (2008). Competitiveness, The Free Press: New York.
 • Rahimi, F., & Haji Karimi, A. A. (2011). “The role of human resource investment in gaining competitive advantage (Case study: Iranian pharmaceutical industry)”, Management Research Journal (Management Research), 3(6), 138-157. (Persian).
 • Rashkhi, S., & Zabihi, L. (2009). “Ndustry Competitiveness, Iran's Basic Metals”. Quarterly Journal of Economic Research, 2, 47. (Persian).
 • Reyhani, M. (2015). Designing the Competitive Advantage Model of Sporting Industries, Ph.D., Guilan University. (Persian).
 • Rezaei Dolatabadi, H., Z, Z., & Shokrzizadeh, Z. (2011). “Investigating the Effect of Competitive Intelligence on Creating Competitive Advantage”. Business Management Perspective (Management Outlook), 5(38), 25-29. (Persian).
 • Röglinger, M., Pöppelbuß, J., & Becker, J. (2012). “Maturity models in business process management”. Business process management journal, 18(2), 328-346.
 • Sadeghi, R., Keshkar, S., Ghasemi, H., & Kargar, G. (2013). “Determination and comparison of the causes of customers' willingness to buy foreign sports goods from the point of view of producers, sellers and consumers”. Journal of Applied Research in Sport Management, 2, 21 -32. (Persian).
 • Safari, S., & Ebrahimi, A. (2012). “Measuring Competitive Competency of Banks in Iran's Banking System”. Journal of Business Research, 64, 221-187. (Persian).
 • Salunke, S., Weerawardena, J., & McColl-Kennedy, J. R. (2011). “Towards a model of dynamic capabilities in innovation-based competitive strategy: Insights from project-oriented service firms”. Industrial Marketing Management, 40(8), 1251-1263.
 • Sanei, A., & Alavi Shad, A. (2006). “The Role of Customer Relationships in Achieving Competitive Advantage in Service Markets, Paper presented at the 4th International Management Conference of Iran, Faculty of Economics, Sharif University of Technology”. (Persian).
 • Saremi, M., & Heidari, A. (2010). “A Qualitative Approach for Modeling Competitive Competency of Firm in Advanced Technology-Based Businesses”, Information Technology Management, 2(5), 70-53. (Persian).
 • Sayyadi, M. (2016). “The study of obstacles to the competitiveness of domestic goods compared with foreign samples in the manufacturing sector of the sport industry Second National Conference on Sport and Physical Education in Iran”. (Persian).
 • Sepahvand, R., & Shariat Nejad, A. (2015). “Investigating the effect of competitive intelligence on competitive ability and industrial competitiveness in industrial towns of Lorestan province”. Journal of Research in Industrial Management Studies, 63, 176-142 (Persian).
 • Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012). “Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations”. Industrial Marketing Management, 41(7), 1058-1070.
 • Totifar Tehranpor, M. M., & Zia, B. (2014). “The Influence of Intellectual Capital on the Innovation of Sporting Small Industries in Tehran Province”. Entrepreneurship Development Quarterly, 7(2), 231-245. (Persian).
 • Yoshida, M., & Nakazava, J. J. (2016). “Sport event innovativeness: Conceptualization, measurement, and its impact on consumer behavior”, Sport Management Review, 16(1), 68-84.
 • Yousefi Zarandi, M. H., Sharifian, E., & Ghahreman Tabrizi, K. (2016). “Barriers to the competitiveness of domestic goods with foreign samples in the manufacturing sector of the sports industry in Iran”. Contemporary Studies on Sports Management, 6(11), 73-83. (Persian).