با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
ارائه چارچوب مفهومی رقابت‌پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران

ذبیح اله نقی لو؛ مهرعلی همتی نژاد؛ مهدی نادری نسب

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7093

چکیده
  چکیدهپزوهش حاضر در صدد ارائه چارچوب مفهومی رقابت‌پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه انسانی (مدیران و کارشناسان باشگاه‌های خدماتی، اساتید دانشگاه با تخصص بازاریابی ورزشی) و جامعه اطلاعاتی (منابع علمی، اسنادی و کتابخانه‌ای با موضوع رقابت‌پذیری) ...  بیشتر

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران

حوریه دهقانپوری؛ سید محمد کاشف؛ محمدرسول خدادادی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 25-48

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7094

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی‌های کسب‌وکار در ورزش ایران می‌باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه‌گیری، احتمالی ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

مولود فتحی؛ سید طاهره موسوی راد

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 49-63

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7095

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان تبریت بدنی و علوم ورزشی صورت گرفته است. روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی و از نوع مطالعات پیمایشی است که به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های استان اصفهان بود که از این بین 391 ...  بیشتر

ارائه مدل تشریحی ساختاری (ISM) از مدیریت مصرف انرژی در مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران

مژگان مهدی زاده؛ عباس نظریان مادوانی؛ معصومه شهبازی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 65-72

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7096

چکیده
  با توجه به نقش اساسی مقررات ملی ساختمان مبحث 19 در کاهش مصرف انرژی، شناسایی عوامل مؤثر بر آن می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی مفید باشد. هدف این پژوهش شناخت مقررات ملی ساختمان مبحث 19 و عوامل تعیین کننده آن در مجموعه‌های ورزشی وابسته به آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از مدل معادلات ساختاری تفسیری می‌باشد که به بررسی تعاملات میان عناصر ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی ورزشی در ایران و کشورهای منتخب

ابوالفضل فراهانی؛ مصطفی محمدی رئوف؛ رضا شجیع؛ علی ملکی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 75-96

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7097

چکیده
  توسعه ورزش از دغدغه‌های اصلی هر کشوری از‌ جمله جمهوری اسلامی ایران است. همچنین یکی از رویکردهای نوین در توسعه، الگوی حکمرانی است. در این تئوری تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت‌ها بیان و زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت را در فرایند تصمیم‌گیری فراهم می‌آورد. در این راستا بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورهای ...  بیشتر

آزمون مدل بازاریابی هیجانی در مصرف کنندگان ورزش همگانی

شهرام نظری؛ بهزاد دیوکان؛ فرشاد تجاری

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 97-106

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7098

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آزمون مدل بازاریابی هیجانی در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگانی استفاده کننده از اماکن ورزشی شهرداری شهر تهران با رویکرد تندرستی بود. برای این منظور تعداد 384 ورزشکار مرد و زن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و برآورد حجم نمونه ، جامعه نامحدود کوکران در پژوهش به صورت داوطلبانه شرکت نمودند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه های ...  بیشتر

نقش آفرینی فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم (مطالعه موردی: دانشکده های علوم ورزشی)

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 107-118

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7099

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم، مطالعه موردی دانشکده های علوم ورزشی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشکده های (دولتی) علوم ورزشی کل کشور می باشد. برآورد حجم نمونه به روش نمونه گیری کل شمار انتخاب گردید که پس از ارسال ابزار پژوهش، تعداد 268 پرسشنامه صحیح عودت ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (رویکرد کیفی)

مقصود نجفی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی؛ محسن باقریان فرح آبادی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 119-134

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7138

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش میباشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد تئوری میباشد. روش جمع آوری داده‌ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه وزارت ورزش، اساتید حوزه قضا، و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی می باشد. روش نمونه ...  بیشتر