با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم، مطالعه موردی دانشکده های علوم ورزشی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشکده های (دولتی) علوم ورزشی کل کشور می باشد. برآورد حجم نمونه به روش نمونه گیری کل شمار انتخاب گردید که پس از ارسال ابزار پژوهش، تعداد 268 پرسشنامه صحیح عودت داده شد. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 24 سؤال استفاده گردید که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (92/0) و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE ) و روایی تشخیصی تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار SPSS23 وLISREL8.5 استفاده شد. نتایج نشان داد که تأثیر فرهنگ دانش بنیان بر مدیریت دانش مثبت و معنادار است و منجر به پیشبرد کارکردهای آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دانشکده های علوم ورزشی می شود. هم چنین، تأثیر مدیریت دانش بر پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم در دانشکده های علوم ورزشی مثبت و معنادار است. به علاوه نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فرهنگ دانش بنیان و کارکردهای دانشگاه نسل سوم در دانشکده های علوم ورزشی تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها

 • -        Alavi, M. & Leidner, D. E. (2001). “Review: knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues”. MIS Quarterly, 25(1), 107-136.

  • Audretsch, D. B. (2014). “From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society”. Journal of Technology Transfer, 39(3), 313-321.
  • Barajas, A., Huergo, E., and Moreno, L. (2012). “Measuring the Economic Impact of Research Joint Ventures Supported by the EU Framework Programme”. Journal of Technology Transfer, 37(6), 917-942.
  • Calvo, N., Rodeiro-Pazos, D., Rodríguez-Gulías, M. J., & Fernández-López, S. (2019). “What knowledge management approach do entrepreneurial universities need”?. Information Systems, 85, 21-29.

  -        Cardoso, L., Meireles, A. & Peralta, C.F. (2012). “Knowledge management and its critical factors in social economy organizations”. Journal of Knowledge Management, 16(2), 267-284.

  -        Darabi, H. (2013). “The Investigation of the Factors Influencing the Performance of Knowledge Management in Iran Physical Education Faculties”. New Trends in Sport Management, 1(2),53-67.

  • Etzkowitz, H. (2004). “The evolution of the entrepreneurial university”. International Journal of Technology and Globalization, 1(1), 64-77.
  • Halperin, I., Vigotsky, A. D., Foster, C., & Pyne, D. B. (2018). “Strengthening the Practice of Exercise and Sport Science Research”. International Journal of Sports Physiology and Performance, 13(2), 127-134. 
  • Hurley, R., & Hult, T. (1998). “Innovation, market orientation, and organizational learning: An integration and empirical examination”. Journal of Marketing, 62(3), 42-54.
  • Ibrahimi, S. A., Mohammadi Fateh, A., & Hajipour, I. (2012). “A study of the role of confidence in occupational knowledge sharing (A case study of Tarbiat Modares University)”.  A Research Quarterly in Military Management, 12(47), 135-161.
  • Intezari, A., Taskin, N., & Pauleen, D. J. (2017). “Looking beyond knowledge sharing: an integrative approach to knowledge management culture. Journal of Knowledge Management, 21, 492-515.
  • keshavarz, L., farahani, A., alizadehgolrizi, A. (2018). “The pattern design of research commercialization in sport management”. Sport Management and Development, 7(2), 1-18.

  -        Kuhn, M. & Prettner, K. (2016). “Growth and welfare effects of health care in knowledge-based economies”. Journal of Health Economics, 46, 100 -119.

  • Laycock, M. (2005). “Collaboration to compete: achieving effective knowledge sharing in organizations”. The Learning Organization Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 523-538.

  -        Lee, H. & Choi, B. (2003). “Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: an integrative view and empirical examination”. Journal of Management Information Systems, 20(1), 179-228.

  • Loon, M. (2019). “Knowledge management practice system: Theorising from an international meta-standard”. Journal of Business Research, 94, 432-441.
  • Martins, V. W. B., Rampasso, I. S., Anholon, R., Quelhas, O. L. G., & Leal Filho, W. (2019). “Knowledge management in the context of sustainability: Literature review and opportunities for future research”. Journal of Cleaner Production, 229, 489-500.
  • Monds Alizadeh, Z., Ehsani, M., Kozechian, H., & Honari, H. (2015). “The environmental factor affecting on sport entrepreneurship”. Sport Management Review, 7(29), 99-116.
  • Moradi Chaleshtari, J., Moradi, M., Norozi, S., & Jamali, M. (2014). “Presentation of a Model for Organizational Culture and Knowledge Management Success in Physical Education Faculties of Islamic Azad Universities”. New Trends in Sport Management, 2(5),9-24.
  • A.A., Farahani. A., & Vatan Doust. M. (2018). “Investigating and Analyzing Effective Factors on Entrepreneurship of Iranian Physical Education Graduates”. Sport Management Studies, 10(47), 131-52.
  • Noh, M., Kim, H., & Jang, H. (2016). “Learning performance and business performance of knowledge management organizations: The moderating effect of technological capability”. Information Development, 32(3), 637-654.
  • Norouzi, R., Ehsani, M., Kozehchian, H., Amiri, M. (2018). “Designing a Model of Human Capability Development in Sport (by Grounded Theory)”. Journal of Sport Management, 10(1), 49-63.
  • Peña, I., Guerrero, M., & González-Pernía, J.L. (2014). “Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2014”. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria.

  -        Peralta, C. F. & Saldanha, M. F. (2014). “Knowledge-centered culture and knowledge sharing: the moderator role of trust propensity”. Journal of  Knowledge Management, 18(3), 538 - 550.

  • Pyne, D. (2014). “Improving the Practice of Sports Science Research”. International Journal of Sports Physiology and Performance, 9(6), 899.
  • Rashid, W. N., & Ismail, K. (2014). “The Role of Entrepreneurial Leaders towards Commercialization of University Research”. Journal of Basic and Applied Sciences, 4(6), 183-196.
  • Ratten, V. (2017). “Entrepreneurial sport policy”. International Journal of Sport Policy, 9(4), 641-648.
  • Schaillée, H., Spaaij, R., Jeanes, R., & Theeboom, M. (2019). “Knowledge Translation Practices, Enablers, and Constraints: Bridging the Research-Practice Divide in Sport Management”. Sport Management, 20, 1-13.
  • Shohani, M. H., Ehsani, M., & Salehipour, M. (2016). “Relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship among Islamic Republic of Iran's National Olympic Committee employees”. Journal of Human Resource Management in Sport, 3(1), 93 - 103.
  • Svensson, P., Klofsten, M. & Etzkowitz, H. (2012). “An Entrepreneurial University Strategy for Renewing a Declining Industrial City: The Norrköping Way”. European Planning Studies, 20 (4), 505-525.
  • Travica, B. (2013). “Conceptualizing knowledge culture”. Online Journal of Applied Knowledge Managemen,1(2), 85-104.
  • Wang, Z. & Wang, N. (2012). “Knowledge sharing, innovation and firm performance”. Expert Systems with Applications, 39(10), 8899-8908.