با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش میباشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد تئوری میباشد. روش جمع آوری داده‌ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه وزارت ورزش، اساتید حوزه قضا، و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی می باشد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و گلوله برفی بوده و مصاحبه ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری در خصوص سوالات و اهداف تحقیق حاصل گردید. فرمت داده ها به دو صورت صوت و متن بوده و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار MAXQDA18 انجام گردید. محقق پس از کدگذاری باز و فرایندی مصاحبه های انجام شده، عوامل احصاء شده را در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر معرفی نمود. مقوله‌های عوامل مدیریتی، حقوقی و ماهیتی ورزش به عنوان مقولات شرایط علی، و عملکرد سیاسیون، دولت و حاکمیت و ساختار را به منزله شرایط بســتر و مقوله‌های«رانت، دلالی و لابیگری، رسانه و عوامل انگیزشی» به منزله شرایط مداخله‌گر به عنوان عوامل اثر گذار بر فساد مالی در صنعت ورزش در ایران هستند. با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود که مدیران و دست-اندرکاران ورزش کشور با تعدیل و ارتقای وضعیت مدیریتی، تدوین برنامه‌های اصولی و علمی، اتخاذ بهترین تصمیمات برای ورزش کشور با کمک متخصصان و خبرگان امر و در نهایت با ارتقای کیفیت مدیریت منابع خود زمینه کاهش فساد مالی در این سازمانها را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

 • Arnegger, J., & Herz, M. (2016). “Economic and destination image impacts of megaevents in emerging tourist destinations”. Journal of Destination Marketing & Management, 5(2), 76e85.
 • Balsdon, E., Fong, L., & Thayer, M. A. (2007). “Corruption in college basketball? Evidence of tanking in postseason conference tournaments”. Journal of Sports economics, 8(1), 19
 • Bosco, B. (2016). “Old and new factors affecting corruption in Europe: Evidence from panel data”. Economic Analysis and Policy, 51, 66-85.
 • Brewer, G. A., Choi, Y., & Walker, R. M. (2007). “Accountability, corruption and government effectiveness in Asia: an exploration of World Bank governance indicators”. International Public Management Review, 8(2), 204-225.
 • Brooks, G., Lee, J., & Kim, H. (2012). “Match-Fixing in Korean Football”. International Journal of Contents, 8(2), 82-88.
 • Buraimo, B., Migali, G., & Simmons, R. (2016). “An analysis of consumer response to corruption: Italy's calciopoli scandal”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 78(1), 22e41. [Persian].
 • Carson, L.D., & Prado, M. M. (2016). “Using institutional multiplicity to address corruption as a collective action problem: Lessons from the Brazilian case”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 62, 56-65.
 • Choi, E., & Woo, J. (2016). “The origins of political trust in East Asian Democracies: Psychological, cultural, and institutional arguments”. Japanese Journal of Political Science, 17(3), 410e426.
 • Coakley, J., & Souza, D. L. (2013). “Sport mega-events: Can legacies and development be equitable and sustainable”? Motriz: Revista de Educaç~ao Física, 19(3), 580e589.
 • d'Agostino, G., Dunne, J.P., & Pieroni, L. (2016). “Government spending, corruption and economic growth”. World Development, 84, 190-205.
 • elahi, A., Sajjadi, N., Khabiri, M., Abrishami, H. (2009). “Barriers to the Development of Revenues from Sponsorship in Iran Football Industry”. Journal of Sport Management, 1(1), 189-202. [Persian].
 • Farrokh Seresht, Behzad (2004), “Investigating the effective factors in the incidence of corruption in order to provide a model to reduce its effects on the development process of the Islamic Republic of Iran”, Journal of Management Knowledge, Volume 17, Number 4, Page 8465. [Persian].
 • Forster, J. (2016). “Global sports governance and corruption. Palgrave Communications”, 2, 15048. https://doi.org/10.1057/palcomms.2015.48.
 • Gholipour, Rahmatullah; Nikraftar, Tayebeh (2006). “Corruption and Appropriate Strategies to Fight It”. Parliamentary Magazine and Strategy. No. 53 p: 54 33. [Persian].
 • Giurian, Hassan (2012). “The Role of Mass Media in Controlling Corruption”, Journal of Media Studies, Volume 7, Number 1712), pp. 148-141.[Persian].
 • Goodarzi, Mahmoud, Ghorbani, Mohammad Hossein, pourSoltani Zandi, Hossein, Safari, Hamidreza (2011). “Study of factors affecting the occurrence and growth of perceived corruption and its control methods in sports organizations in Iran”, Research in Sports Science, No. 10, p: 56 39. [Persian].
 • Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. J. (2014). “Effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization: Evidence from an online experiment”. Journal of Public Administration Research and Theory, 24(1), 137e157.
 • Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). “The effect of transparency on trust in government: A cross-national comparative experiment”. Public Administration Review, 73(4), 575e586.
 • Hassani, Ali, Shams, Abdul Hamid (2012). “Strategies for Combating Corruption Based on Islamic Values”. Journal of Islamic Research and Management Research, Second Year, No. 1, pp. 104: 81.
 • Henne, K. (2015). “Reforming global sport: Hybridity and the challenges of pursuing transparency”. Law and Policy, 37(4), 324e349.
 • Jennings, A. (2011). “Investigating corruption in corporate sport: The 10C and FIFA”. International Review for the Sociology of Sport, 1012690211408845.387 398
 • Kulczycki, W., & Koenigstorfer, J. (2016). “Why sponsors should worry about corruption as a mega sport event syndrome”. European Sport Management Quarterly, 16(5), 545e574.
 • Maennig, W. (2005). “Corruption in international sports and sport management: forms, tendencies, extent and countermeasures”. European Sport Management Quarterly, 5(2), 187-225.
 • Mahmoudi, Ahmad (2017), “Codification of Incidence and Prevention of Corruption Factors in Iranian Football Industry with the Approach of Data Foundation Theory, Ph.D. Thesis in Sports Management and Planning”, Allameh Tabatabai University, Faculty of Physical Education. [Persian].
 • Mason, D. S., Thibault, L., & Misener, L. (2006). “An agency theory perspective on corruption in sport: The case of the International Olympic Committee”. Journal of Sport Management, 20(1), 52-73.
 • Masters, A. (2015). Corruption in sport: “From the playing field to the field of policy”. Policy and Society, 34(2), 111-123.
 • McKelvey, S., & Moorman, A. M. (2007). “Bush-Whacked: A Legal Analysis of the Unauthorized Use of Sport Organizations' Intellectual Property in Political Campaign Advertising”. Journal of Sport Management, 21(1), 79-102.
 • Müller, M. (2015a). “What makes an event a mega-event? Definitions and sizes”. Leisure Studies, 34(6), 627e642.
 • Müller, M. (2015b). “The mega-event syndrome: Why so much goes wrong in megaevent planning and what to do about it”. Journal of the American Planning Association, 81(1), 6e17.
 • najafikolori, M., goodarzi, M., farahani, A., esmaeli bidhendi, H. (2012). “Effective Factors of Corruption in Sport Organizations (Case Study : Football Federation of I.R Iran)”. Journal of Sport Management, 4(14), 109-122. doi: 10.22059/jsm.2012.28907. [Persian].
 • Nassif, N. (2014). “Corruption in Sport”. Middle East Law and Governance, 6(2), 123-140.
 • Nunkoo, R., Ribeiro, M. A., Sunnassee, V., & Gursoy, D. (2018). “Public trust in mega event planning institutions: The role of knowledge, transparency and corruption”. Tourism Management66, 155-166.
 • Papyrakis, E., Rieger, M., & Gilberthorpe, E. (2017). “Corruption and the extractive industries transparency initiative”. The Journal of Development Studies, 53(2), 295e309.
 • Paradiso, E. (2010). “Corruption and politics in Argentine soccer. Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts”. Nova Scotia: Dalhousie University.PP:4-16.
 • Pellegata, A., & Memoli, V. (2016). “Can corruption erode confidence in political institutions among European countries? Comparing the effects of different measures of perceived corruption”. Social Indicators Research, 128(1), 391e412.
 • Pillay, S. (2004). “Corruption-the challenge to good governance: a South African perspective”. International Journal of Public Sector Management, 17(71, 586-605.
 • Potwarka, L. R., & Banyai, M. (2016). “Autonomous agents and destination image formation of an olympic host City: The case of sochi 2014”. Journal of Hospitality Marketing & Management, 25(2), 238e258.
 • Roche, M. (2000). “Mega events and modernity”. London: Routledge.
 • Safari Jafarloo, H. Goodarzi, M.; Sajjadi, S.N.; Ghorbani, M. H. Darabi, H. a. (2008). “Determining the Factors Affecting the Incidence of Corruption and Its Control Methods in the Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran from the Perspective of Experts”, Journal of Research in Sports Sciences, 25 (Winter), p: 4 1. [Persian].
 • Sandholtz,W., & Koetzle,W. (2000). “Accounting for corruption: Economic structure, democracy, and trade”. International Studies Quarterly, 44(1), 31e50.
 • Seldadyo, H., & de Haan, J. (2006). “The determinants of corruption: A literature survey and new evidence”. Paper prepared for the 2006 EPCS Conference, Turku, Finland, 20-23, April 2006.
 • Seligson, M. A. (2002). “The impact of corruption on regime legitimacy: A comparative study of four Latin american countries”. The Journal of Politics, 64(2), 408e433.
 • Torcal, M. (2014). “The decline of political trust in Spain and Portugal: Economic performance or political responsiveness”? American Behavioral Scientist, 58(12), 1542e1567.
 • Weitz-Shapiro, R., & Winters, W. S. (2017). “Can citizens discern? Information credibility, political sophistication, and the punishment of corruption in Brazil”. The Journal of Politics, 79(1), 60e74.
 • Nogara, M. (2009). “Role of Media in Curbing Corruption: The Case of Uganda under President Yoweri K. Museveni during the No-Party System”. Economic & Social Affairs, DESA Working Paper, No. 72. PP:1-32.
 • Williams, B., Onsman, A., & Brown, T. (2010). “Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices”. Australasian Journal of Paramedicine, 8(3).