با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور،

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور،

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

4 استادیار پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده

توسعه ورزش از دغدغه‌های اصلی هر کشوری از‌ جمله جمهوری اسلامی ایران است. همچنین یکی از رویکردهای نوین در توسعه، الگوی حکمرانی است. در این تئوری تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت‌ها بیان و زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت را در فرایند تصمیم‌گیری فراهم می‌آورد. در این راستا بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورهای پیشرو در زمینه ورزش با استفاده از روش مطالعات تطبیقی می‌تواند در این امر تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله معرفی و بررسی ساختار کلان ورزش کشورهای منتخب از منظر دولتی، خصوصی و مدنی بودن و نحوه تعامل و همکاری با یکدیگر و در یک کلام حکمرانی ورزشی است. این پژوهش از لحاظ هدف به صورت توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل و مطالعه اسناد و منابع انجام شده است. 11 کشور برزیل، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، استرالیا، ایران، آفریقای جنوبی، چین، ژاپن، فنلاند و کانادا مورد بررسی قرار گرفتند، در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی جهت تدوین الگوی حکمرانی ورزشی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

 • Australian Sports Commission (2012). Sports Governance Principles.
 • Azad Armaki, T. (1390). Sociology of Development: Principles and Theories, Alam Publications, Tehran. (In Persian)
 • David Shilbury ; IanO’Boyle (2018). Identifying enablers and barriers: shaping collaborative sport governance theory, 60(4): 352-330.
 • Ghadiri Masoom, M. (1379). “A Journey in Different Concepts and Dimensions of Development”, Journal of the Faculty of Literature and Humanities University of Tehran, 44 (156): 15-1. (In Persian)
 • Ghaffari, Gh. (1388). “Logic of Comparative Research”, Iranian Journal of Social Studies, 3 (4): 76-92. (In Persian)
 • Itkonen; Anna. Salmikangas (2015). The Changing Roles of Public, Civic and Private Sectors in Finnish Sports Culture, DOI:10.13165/ V PA-15-14 - 4 - 0 4.
 • Thomas; R. Persson (2011). “Good governance and the Danish Football Association: between international and domestic sport governance”, International Journal of Sport Policy and Politics, 3(3): 384-373.
 • Heshmatzadeh, M. B (1396). “Investigating Barriers to Good Governance in Iranian Political Culture”, Contemporary Political Essays, 8 (1): 24-1. (In Persian)
 • Imam Jomehzadeh, S. Javad; Shahram Nia, A. M; Safarian Garmakhani, R. (2015). “Good Governance Model: Partner Society and Efficient Government in Development Management”, Political Science Quarterly, 12 (36): 40-8. (In Persian)
 • Hallmann and K. Petry (2013.). “Comparative Sport Development: Systems, Participation and Public Policy, Sports Economics, Management and Policy”. Publicated by Springer.
 • Kalliopi (Popi) Sotiriadou (2009). “The Australian sport system and its stakeholders: development of cooperative relationships”, Sport in Society, 12:7, 842-860.
 • Lev, Kreft (2017). The Governance of Sport, Sport, Ethics and Philosophy, 11:1,119-131,DOI: 10.1080/17511321.2017.1294196.
 • Liang, Yiyong (2014) Corporate governance of the football industry -the stakeholder approach towards the games marketisation and professionalisationin China. Ph.D. thesis, Birkbeck, University of London.
 • Moghimi, S. M; Ardakani Alaei, M.(1390). “Assessing the indicators of good governance and the role of e-government in promoting it”, Journal of Information Technology Management, 3 (8): 188-171. (In Persian)
 • Neil King (2017). Sport governance: An introduction, First published, Routledge, New York.
 • Qaedi, A. (1395). “Investigating the role of championship sports on social development indicators”, Journal of Applied Research in Sports Management, 5 (1): 35-47. (In Persian)
 • Rafiei, Farshad (1391). “The role of youth NGOs in the national development of sports, Master Thesis in Sports Management”, Azad University, Central Tehran Branch. (In Persian)
 • Sabounchi, R; Hadavi S. F; Mozaffari, S. A. A. (2009). “Explaining the organizational structure of the Physical Education Organization of the country”, Journal of Motor Sciences and Sports, 7 (13): 144-137. (In Persian)
 • Sajjadi, N. (1393). “Challenges of Sports Managers in Iran”, Sports Management Studies, 22: 62-39. (In Persian)
 • Sajjadi, S. A. (1395). “Designing the model of the country's sports structure, PhD thesis in sports management”, Mazandaran University. (In Persian)
 • Australian Sports Commission (2012). Sports Governance Principles.
 • Azad Armaki, T. (1390). Sociology of Development: Principles and Theories, Alam Publications, Tehran. (In Persian)
 • David Shilbury ; IanO’Boyle (2018). Identifying enablers and barriers: shaping collaborative sport governance theory, 60(4): 352-330.
 • Ghadiri Masoom, M. (1379). “A Journey in Different Concepts and Dimensions of Development”, Journal of the Faculty of Literature and Humanities University of Tehran, 44 (156): 15-1. (In Persian)
 • Ghaffari, Gh. (1388). “Logic of Comparative Research”, Iranian Journal of Social Studies, 3 (4): 76-92. (In Persian)
 • Itkonen; Anna. Salmikangas (2015). The Changing Roles of Public, Civic and Private Sectors in Finnish Sports Culture, DOI:10.13165/ V PA-15-14 - 4 - 0 4.
 • Thomas; R. Persson (2011). “Good governance and the Danish Football Association: between international and domestic sport governance”, International Journal of Sport Policy and Politics, 3(3): 384-373.
 • Heshmatzadeh, M. B (1396). “Investigating Barriers to Good Governance in Iranian Political Culture”, Contemporary Political Essays, 8 (1): 24-1. (In Persian)
 • Imam Jomehzadeh, S. Javad; Shahram Nia, A. M; Safarian Garmakhani, R. (2015). “Good Governance Model: Partner Society and Efficient Government in Development Management”, Political Science Quarterly, 12 (36): 40-8. (In Persian)
 • Hallmann and K. Petry (2013.). “Comparative Sport Development: Systems, Participation and Public Policy, Sports Economics, Management and Policy”. Publicated by Springer.
 • Kalliopi (Popi) Sotiriadou (2009). “The Australian sport system and its stakeholders: development of cooperative relationships”, Sport in Society, 12:7, 842-860.
 • Lev, Kreft (2017). The Governance of Sport, Sport, Ethics and Philosophy, 11:1,119-131,DOI: 10.1080/17511321.2017.1294196.
 • Liang, Yiyong (2014) Corporate governance of the football industry -the stakeholder approach towards the games marketisation and professionalisationin China. Ph.D. thesis, Birkbeck, University of London.
 • Moghimi, S. M; Ardakani Alaei, M.(1390). “Assessing the indicators of good governance and the role of e-government in promoting it”, Journal of Information Technology Management, 3 (8): 188-171. (In Persian)
 • Neil King (2017). Sport governance: An introduction, First published, Routledge, New York.
 • Qaedi, A. (1395). “Investigating the role of championship sports on social development indicators”, Journal of Applied Research in Sports Management, 5 (1): 35-47. (In Persian)
 • Rafiei, Farshad (1391). “The role of youth NGOs in the national development of sports, Master Thesis in Sports Management”, Azad University, Central Tehran Branch. (In Persian)
 • Sabounchi, R; Hadavi S. F; Mozaffari, S. A. A. (2009). “Explaining the organizational structure of the Physical Education Organization of the country”, Journal of Motor Sciences and Sports, 7 (13): 144-137. (In Persian)
 • Sajjadi, N. (1393). “Challenges of Sports Managers in Iran”, Sports Management Studies, 22: 62-39. (In Persian)
 • Sajjadi, S. A. (1395). “Designing the model of the country's sports structure, PhD thesis in sports management”, Mazandaran University. (In Persian)