با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
ارتقای رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربه گردشگری

محمد علی زبردست؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.47135.2992

چکیده
  اگرچه گردشگری ورزشی در کشور ما به عنوان یک صنعت در حال تکامل توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، اما پژوهش ها در زمینه مدیریت و بازاریابی مقصد، همچنان محدود است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتقای رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربه گردشگری اجرا شد. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور، 245 گردشگر ورزشی که ایران ...  بیشتر

اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی

عزت الله جمشیدی؛ میرحسن سیدعامری؛ همایون عباسی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 23-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7215

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران

امین خدابخش زاده؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 41-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.49137.3069

چکیده
  برای هرگونه سنجش و ارزیابی، وجود شاخص‌ها و معیارهای قابل اعتماد لازم و ضروری است تا به‌وسیله آن شاخص‌ها، ارزیابی دقیق‌تری انجام شود. هدف از این مطالعه طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی در ایران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود، پژوهش در دو بخش زیر ارائه‌شده است؛ در بخش اول که بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته ...  بیشتر

تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران و رتبه بندی آن به روش AHP

علی اصغر خلیلی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسن معصومی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 51-64

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7101

چکیده
  هدف این پژوهش تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و رتبه بندی آن به روش AHP بود. این تحقیق به لحاظ روش‌شناسی از نوع کیفی و از نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را صاحب‌نظران (18 نفر) و نمونه آماری با روش نمونه‌گیری نظری و به صورت هدفمند انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه ‌ساختار ...  بیشتر

تعیین عوامل موثر بر انقطاع حمایت مالی حامیان باشگاه‌های لیگ ‌برتر فوتبال ایران

رضا حسن پور قادی؛ معصومه کلاته سیفری؛ مژگان معمار مقدم

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 65-74

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7216

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین عوامل موثر بر انقطاع حمایت مالی حامیان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال کشور بود.جهت انجام این پژوهش، 10 شرکت که مجموعا از 8 باشگاه طی 6 سال گذشته (1390-1396) حمایت کرده بودند و پس از آن حمایت خود را قطع نموده اند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای جمع آوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه پژوهشگر ساخته متشکل از 56 سوال استفاده ...  بیشتر

طراحی الگوی ساختاری مولفه‌های ذاتی، رفتاری و انگیزشی شرط‌بندی کورس اسب دوانی بر روش آمیخته

حمیدرضا قزلسفلو

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 75-86

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.43713.2846

چکیده
  شناسایی مولفه‌های رفتاری شرط‌بندهای ورزشی، استراتژی کارا در جهت پیش‌بینی تمایل به شرط‌بندی مجدد آنها می‌باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی ساختاری مولفه‌های ذاتی، رفتاری و انگیزشی شرط‌بندی کورس اسب دوانی می‌باشد. بدین منظور یک طرح آمیخته اکتشافی در دوفاز کیفی (30 نفر) به روش نمونه‌گیری قضاوتی و فاز کمی (250 نفر) با استفاده ...  بیشتر

تاثیر بازاریابی عصبی بر رفتار خرید ناگهانی خریداران برندهای ورزشی با توجه به نقش میانجی اشتیاق به برند و ارائه مدل

مهدی داوری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 87-96

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7100

چکیده
  پژوهش حاضر در سال 1397 و ابتدای سال 1398 با هدف بررسی تاثیر بازاریابی عصبی بر رفتار خرید ناگهانی خریداران برندهای ورزشی با توجه به نقش میانجی اشتیاق به برند و ارائه مدل انجام شده است . جامعه آماری این پژوهش کلیه خریداران فروشگاههای برندهای ورزشی در استان خراسان رضوی، که تعداد آنها بسیار زیاد و نامشخص می باشند. می باشند، با شیوه شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

نقش مصرف رسانه‌ای بر انجام فعالیت بدنی براساس الگوی سلامت و سواد بدنی ادراک شده در دانش آموزان ایران

غلامرضا اناری؛ حمید قاسمی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.53433.3294

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی نقش مصرف رسانه‌ای بر انجام فعالیت بدنی براساس الگوی سلامت و سواد بدنی ادراک شده در دانش آموزان ایران با ارائه الگوی کاربردی بود. در این تحقیق از روش پیمایش کمی و مدلیابی معادله ساختاری استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان 11 تا 19 ساله کل کشور بود که با استفاده روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد ...  بیشتر

ارائه‌ی الگوی پارادایمی دیپلماسی توسعه‌ی میزبانی رویدادهای ورزشی بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری: با تاکید بر منطقه آزاد کیش

آرمان اسدی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 115-126

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.45083.2897

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی پارادایمی توسعه‌ی میزبانی رویدادهای ورزشی بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری با تاکید بر منطقه آزاد کیش است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش شامل مدیران متخصص و اساتید مدیریت ورزشی صاحبنظر در زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی در مناطق ...  بیشتر