با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی پارادایمی توسعه‌ی میزبانی رویدادهای ورزشی بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری با تاکید بر منطقه آزاد کیش است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش شامل مدیران متخصص و اساتید مدیریت ورزشی صاحبنظر در زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی در مناطق آزاد بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده-ها از مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته استفاده شد که بعد از یازدهمین مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. برای به دست‌آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از دو روش کدگذاری مجدد و همچنین بازبینی خبرگان شرکت‌کننده در پژوهش استفاده شد. پدیده محوری دیپلماسی توسعه‌ی میزبانی رویدادهای ورزشی بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری بود. نتایج نشان داد که با استفاده از راهبردهایی همچون استفاده از ورزشکاران نخبه به عنوان سفیران دیپلماسی، اعمال تمهیدات فیزیکی و مدیریتی در ورزشگاه‌ها جهت حضور بانوان و تشکیل کارگروه فعال دیپلماسی در وزارت ورزش می‌توان در توسعه‌ی میزبانی رویدادهای ورزشی بین‌المللی موفق بود. در نهایت با توجه به شرایط علی، شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر و پس از تدوین راهبردها، الگوی پارادایمی نهایی ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

- Andam, R., Mahdizadeh, R., & Taghipour, F. (2013). “Survey the impact of sport events on host society”. Contemporary Studies on Sport Management, 3(6): 73-85. (Persian)
- Asadi, S. T. (2018).“ The impact of social networks on the marketing mix of mport events from the viewpoint of sport management specialists and model presentation”. Master's Thesis, Islamic Azad University of Sanandaj. (Persian)
- Caiazza, R., Audretsch, D. (2015). “Can a sport mega-event support hosting city's economic, socio-cultural and political development?”. Tourism Management Perspectives, (14): 1-2.
- Charmaz, C. (1990). “Discovering Chronic Illness: Using Grounded Theory”, Social Science and Medicine, 30.
- Chen, K.-C., D. Gursoy & Lau. L. K. (2018). “Longitudinal impacts of a recurring sport event on local residents with different level of event involvement”. Tourism Management Perspectives, (28): 228-238.
- Danaeifard, h., & Emami, H. (2007). “Qualitative Research Strategies: Grounded Theory”. Management Thought, 2(2): 69-97.
- Djalali Farahani, M., & Alidoust Ghahfarrokhi, E., (2011). “Management of sport events and sport camps”. First edition, Tehran, university of Tehran press, pp 40. (Persian)
- Eydi, H. J., & Yousefi, B. (2016). “SWOT of Hosting Mega Sport Events in Iran”. Sport Management Studies, 8(39): 88-171.
- Eydi, H. J., Abbasi, H., & Khodabakhshian, Zh. (2015). “SWOT of Hosting Mega Sport Events in Kermanshah City”. Master's Thesis, Razi University. (Persian)
- Eydi, H., Yusefi, B. (2013). SWAT analysis hosting of major sports events in Iran. Sport Management Studies Journal, 39: 171-188.
- Glaser, B. G. (1992). “Emergence vs. Forcing: Basics of Grounded Theory Analysis”. Sociology Press.
- Karadakis, K., & Kaplanidou, K. (2010). “Event leveraging of mega sport events, a SWOT analysis approach”. International Journal of Event and Festival Management, 2 (3): 170-85.
- Knott, B., Swart. K., & Visser. W (2015). “The impact of sport mega-events on the quality of life for host city residents: reflections on the 2010 fifa world cup”. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure,4(1): 1-16.
- Koosha, M. (2012). “SWOT Analysis of Bidding and Hosting Sport Mega-Event in Iran”. Master's Thesis, Razi University. (Persian)
- Koosha, M., Yousefi, B., & Eydi, H. (2013). “Facilitators and inhibitors of bidding and hosting mega sporting events in Iran”. Choregia Journal, 9 (2): 9-20. (Persian)
- Lee, C.-K., J. W. Mjelde & Y. J. Kwon (2017). “Estimating the economic impact of a mega-event on host and neighbouring regions”. Leisure Studies, 36(1): 138-152.
- Malchrowicz-Mośko, E., & J. Poczta (2018). “A Small-Scale Event and a Big Impact—Is This Relationship Possible in the World of Sport? The Meaning of Heritage Sporting Events for Sustainable Development of Tourism—Experiences from Poland”. Sustainability, 10(11).
- Perić, M. (2018). “Estimating the Perceived Socio-Economic Impacts of Hosting Large-Scale Sport Tourism Events”. Social Sciences, 7(10): 176.
- Pinson, J. (2017). “Heritage sporting events: theoretical development and configurations”. Journal of Sport & Tourism, 21(2): 133-152.
- Preuss, H. (2015). “A framework for identifying the legacies of a mega sport event”. Leisure Studies, 34(6): 643-664.
- Randeree, K. (2011). “Islam and the Olympics: Seeking a Host City in the Muslim World”. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and, Management. 4 (3): 211-226.
- Scandizzo, P. L., & M. R. Pierleoni.(2018). “Assessing the Olympic Games: the economic impact and beyond”. Journal of Economic Surveys ,32(3): 649-682.
- Sharieati, M., & Goudarzi, M. (2017). “Structural Equation Modeling (SEM) of the Components of Sport Diplomacy in the Development of International Relations of Islamic Republic of Iran”.  New Trends in Sport Management, 5(16): 89-104. (Persian)
- Vahdani, M., Moharramzadeh, M., &  Talaie, R. (2015). “Affective factors analyze in hosting sport major events of Urmia city based on Porter's model of competitive advantage”. Journal of Sport Management, 7(5), 765-778. (Persian)
- Yao, j., 2010. “The effect of hosting the Olympics on national image: An analysis of US newspaper coverage of host countries with reputation problems”, Graduate Theses and Dissertations, Iowa State University.
- Yao, Q., & E. C. Schwarz. (2018). “Impacts and implications of an annual major sport event: A host community perspective”. Journal of Destination Marketing & Management, 8: 161-169.
- Zhou, R., & Kaplanidou , K. (2018). “Building social capital from sport event participation: An exploration of the social impacts of participatory sport events on the community”. Sport Management Review, 21(5): 491-503.