با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شاهرود،شاهرود، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در سال 1397 و ابتدای سال 1398 با هدف بررسی تاثیر بازاریابی عصبی بر رفتار خرید ناگهانی خریداران برندهای ورزشی با توجه به نقش میانجی اشتیاق به برند و ارائه مدل انجام شده است . جامعه آماری این پژوهش کلیه خریداران فروشگاههای برندهای ورزشی در استان خراسان رضوی، که تعداد آنها بسیار زیاد و نامشخص می باشند. می باشند، با شیوه شیوه نمونه‌گیری خوشه ای دو مرحله ای، تعداد 20 فروشگاه بزرگ در شهر مشهدخیابان امام خمینی و مرکز اصلی توزیع در مشهد و 10 فروشگاه در 10 شهر استان بطور تصادفی انتخاب انتخاب و 384 پرسشنامه بین خریداران توزیع شد. در این تحقیق محقق از سه پرسشنامه بازاریابی عصبی ایزر و همکارانش (2011)، رفتارخرید ناگهانی مصرف کنندگان بسوش (2016) و اشتیاق به برند زایچکوسکی (1985) استفاده گردید.. بازاریابی عصبی بر رفتارخرید ناگهانی خریداران برندهای ورزشی از طریق اشتیاق به برند تاثیر غیر مستقیم دارد. ارتباط بین ایجاد هویت برتر محصولات ورزشى در ذهن مشتریان نشان دهنده آن است که، شخصیت نام تجارى قدرتمند و معتبر برند محصولات مى تواند مشتریان را به سمت مصرف سوق دهد زیرا مشترى این حس ذهنی را دارد که شخصیت نام تجارى بازتاب دهنده و تداعى کننده شخصیت خود اوست

کلیدواژه‌ها

 • Tojari, F. Turkfar, A, (2012). “The effect of friends, social status and family on the motivation of attracting spectators to the matches of the Iranian Football Premier League”. Quarterly Journal of Contemporary Research in Sports Management (Scientific-Research), 1 (2), 79-88.
 • Karimi Mazidi, A. (2013). “A benchmark for traditional marketing, neural marketing is something between the impact of manipulation on customer behavior”. Journal of Ferdowsi University of Mashhad. No. 5.
 • Sohrabi, R., Samadi, A. Yousefifard, A. (2016).“Designing and testing customers' sudden buying behavior”. Business Management Research 6 (11), 147-180.
 • Bessouh, N. Mir, A. Iznasni, A. (2016). “Atest of the relationship between buying impulsiveness and impulse purchases: adapting rook and fishers scale to the Algerian cultural context”. International Journal for Innovation Education and Research, 3(5).
 • Eser Zeliha & et al (2011).Perceptions of marketing academics, neurologists ,and marketing professionals about neuromarketing. Khan, M. T., Humayun, A. A., & Sajjad, M. (2015). “FactorsAffecting Impulse Buying and Percentage of Impulse Buying in Total Purchasing”. Business and Management, 7(1).
 • Husnain, M., & Akhtar, M. W. (2016). “Impact of Branding on Impulse Buying Behavior: Evidence from FMCG's Sector Pakistan”. International Journal of Business Administration, 7(1), 59.
 • Husnain, M., & Akhtar, M. W. (2016). “Impact of Branding on Impulse Buying Behavior: Evidence from FMCG's Sector Pakistan”. International Journal of Business Administration, 7(1), 59.
 • Khan, M. T., Humayun, A. A., & Sajjad, M. (2015). “FactorsAffecting Impulse Buying and Percentage of Impulse Buying in Total Purchasing”. Business and Management, 7(1).
 • Luniya, p. and Verghese, M. (2015). “A Study on Impulse Buying and its Determinants: A Literature Review”. Pacific Business Review International, 8(1).
 • Mihić, M., & Kursan, I. (2010). “Assessing the situational factors and impulsive buying behavior: Market segmentation approach”. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 15(2), 47-66.
 • Ruvio, A. A., & Belk, R. W. (Eds.). (2013).The Routledge companion to identity and consumption. Routledge.
 • Schofield, T. (2016). What Is Consumer Behavior in Marketing? - Factors, Model & Definition. from http://study.com/academy/lesson/what-is-consumer-behavior-in-marketing-factors-model-definition.html
 • Sumetha, M. M., & Vasanthi, S.(2016). “Factors Influencing Online Impulsive Buying Behaviour”. Associate Professor Tiruchirappalli. ( 620002)
 • Timothy D. Wilson (2004). “Strangers to our selves: Discovering the Adoptive unconscious”. Pres I SBNO 67,978.
 • Vazifehdoost, H., Kia, A. & Jafari, M. (2015). “Evaluation of the Influence of Environmental Factors, Personality Traits, Hedonic Consumption and Positive Feeling on Impulsive Purchase”. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(7).
 • Youn, S., & Faber, R. J. (2012). “Impulse buying: its relation to personality traits and cues”.NA-Advances in Consumer Research Volume 27.
 • Anshori M.Wiwik Handayani, Muslich, Indrianawati Usman and Sri Wiwoho Mudjanarko ; (2018), “Why are you happy with impulse buying? Evidence from Indonesia” Management Science Letters Canada, 8 (2018) 283–292.
 • Beatty, S. E., Ferrell, M. E., (1998), “Impulsive Buying:Modeling Its Precursors”, Journal of Retailing, 74,169-191.
 • Chen, Y., & Zhang, L. (2015). “Influential factors for online impulse buying in China: a model and its empirical analysis”. International Management Review, 11(2), 57.
 • Nor, A., Ruzita, A. R., Che, A. C. W., & Syer, S. A. (2014). “Compulsive buying and credit card misuse among credit card holders: the role of self esteem, materialism, impulsive buying and budget constraint”.Intangible Capital10(1), 52-74.
 • Mihić, M., & Kursan, I. (2010). “Assessing the situational factors and impulsive buying behavior: Market segmentation approach”.Management: Journal of Contemporary Management Issues15(2), 47-66.