با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

3 استادیار رفتار حرکتی ورزشی، دانشگاه مازندران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین عوامل موثر بر انقطاع حمایت مالی حامیان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال کشور بود.
جهت انجام این پژوهش، 10 شرکت که مجموعا از 8 باشگاه طی 6 سال گذشته (1390-1396) حمایت کرده بودند و پس از آن حمایت خود را قطع نموده اند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای جمع آوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه پژوهشگر ساخته متشکل از 56 سوال استفاده شد که روایی آن به تأیید 8 تن از متخصصان در این زمینه رسید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد )ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی عوامل بیشتر از 7/0 و ضرایب پایایی ترکیبی برای تمامی عوامل بیشتر از 8/0 بدست آمد). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی اثر متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به وسیله‌ی نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین 9 عامل بررسی شده، شرکت‌های حامی تنها 5 عامل را در قطع حمایت خود موثر می‌دانستند، این عوامل به ترتیب اهمیت شامل عوامل فنی (بازیکنان و کادر فنی)، مناسب نبودن مشوق‌های حمایتی، عوامل اقتصادی، عوامل قانونی و عوامل فرهنگی مذهبی می‌باشند. به طور کلی می‌توان گفت قریب به اتفاق شرکت‌ هایی که به حمایت خود خاتمه داده‌اند به نوعی از حمایت خود ناراضی بوده‌اند یا حداقل حمایت از باشگاه مورد نظر نتوانسته است انتظارات آن‌ها را برآورده سازد.

کلیدواژه‌ها

 • Afshari, M. Fallahpour, M. Mirsafaian, H. Mohammadhasan, F.(2018). “Financial Support: An Approach to Get Fund of Sports Projects in Western Azerbaijan Province”. Sport Management Studies, 47)10), 67-84.
 • Al-Khaja, H. H. (2001). “Investors opinions about sports marketing in Bahrain”. International Sports Studies, 23(1/2).
 • Anwar, S. Sun, S. (2011). “Financial development, foreign investment and economic growth in Malaysia”. Journal of Asian Economics, 22(4), 335-342.
 • Azadan, M. Askarian, F. Ramezaninezhad, R (2012). “Survey solutions to attract the financial sponsors of professional football in Iran”. Sports Management Studies, 13, 123-136.
 • Bal, C., Quester, P. G., & Boucher, S. (2007). “Emotions and sponsorship marketing”. Admap, 486, 51.
 • Babatunde Olu , A. (2008). “Perceived Impediments To Effective Sports Sponsorship In Nigeria”, International Journal of African & African American Studies, 1, 67-72.
 • Cornwell, T. B., Humphreys, M. S., Maguire, A. M., Weeks, C. S., & Tellegen, C. L. (2006). “Sponsorship-linked marketing: The role of articulation in memory”. Journal of consumer research, 33(3), 312-321.
 • Dees, W., Gay, C., Popp, N., & Jensen, J. A. (2018). “Assessing the Impact of Sponsor Asset Selection, Intangible Rights, and Activation on Sponsorship Effectiveness”.
 • Dodds, M., Rasku, R., & Laitila, O. (2018). “Corruption impact on sport sponsorship strategy”. Choregia, 14(1).
 • Dosti, M. (2016). “Identification and ranking of obstacles and development factors of selected soccer clubs in Mazandaran province”. Sport management and Motion behavior research, 12(23), 219-236.
 • Elahi, A.(2008). “Investigation of difficulties and solutions for the development of football industry in Iran”( D. Thesis) Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran.
 • Elahi, A. Sajadi, N. Kheybari, M. Abrishami, H (2009). “Difficulties in development of income from financial support in Iran's Football industry”. Sports Management Journal, 1 , 189-202.
 • Fallahi, A. Ehsani, M, Kozehchian, H.(2017).“A Comprehensive Model for Sponsorship Effectiveness in Iran Football Pro League”. Sport Management Studies, 41, 37-60.
 • Fill, C. (2006). “Marketing communications‐engagement, strategies and practice”. Essex Prentice Hall. 1st ed. Great Britain. 316.
 • Gilanipour, J. (2002). “Investigating the administrative approach to attracting foreign direct investment with emphasis on the role of customs in Iran”. (Master's Thesis) Faculty of Economics, University of Tehran, Iran.
 • Huang, Y. (2006). “An analysis of sport business in the Great China region from a strategic perspective”. International journal of sport management and marketing, 1(4), 349-358.
 • Izadyar, M., Mosavi, Z., & Mosavi, M. (2016). “Pricing Equation for Iranian Premier League Football Players”. Economic Research Magazine, 51(1), 25-40.
 • Keshock, C. M. (2004). “Effects of Economic Impact Information on the Attitudes of Potential Sports Sponsors Operating in Mid-Size and Small College Communities” (Ph.D. Thesis) Department of Sport Management, Florida State University.
 • Khosromanesh, R.(2009). “Analysis of financial support management in Tehran clubs- Decision Approach”.( Master's Thesis) Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran.
 • Moradichaleshtari, J. Moradi, M, R. Nozarianghahfarokhi, S. Jafari, A(2013). “Investigation the Affecting Economic Difficulties on External Investment Attraction in Iran's Football Industry”. Sports Management Journal, 17, 129-147.
 • Naghdi, Y., Kaghazian, S., & Afshari, A. (2013). “Analysis of Economic Factors Affecting the Income of Football Clubs (Selected Clubs of the World)”. Scientific and Specialty Dates of Development Economics and Planning, 2(1), 21-44.
 • Sports Management Journal, 17, 129-147.
 • Rahbar, F.(2007). “Investment Difficulties and its Effect on Economic Growth in Iran”. Economic Research Quarterly. 81, 111-138.
 • Rahmati, M, M.(2003). “Investigating the Sociological Factors of Violence and Aggression in Football Spectators: Case study of Tehran city”. Journal of Olympic, 11, 24.
 • Soltani, M., Kargar, G., keshkar, S., & Ghafori, F. (2019). “Designing the Revenue Model for Iranian Professional Football Clubs”. Sport Management and Development, 7(4), 21-30.
 • Strelize, B. (2005). “Relationship in Sport Sponsorship: a marketing perspective. unpublished doctoral degree dissertation”, faculty of management, University of Johannesburg.
 • Thwaites, D., & Carruthers, A. (1998). “Practical applications of sponsorship theory: Empirical evidence from English club rugby”. Journal of sport management, 12(3), 203-219.
 • Vrondou, O., & Dimitropoulos, P. E. (2017). “UEFA Champions League Sponsorship Awareness and Financial Performance”. Choregia, 13(1).
 • Westberg, K., Stavros, C., & Wilson, B. (2011). “The impact of degenerative episodes on the sponsorship B2B relationship: Implications for brand management”. Industrial Marketing Management, 40(4), 603-611.
 • Zoherhvandian, K., Koozehchian, H., Ehsani, M., & Amiri, M. (2018). “Designing and formulation of model of Identification of marketing capabilities in Iran Premier League Football clubs”. Sport Management and Development, 7(1), 81-95.