با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
نقش وفاداری نگرشی در رابطة علّی زیباشناختی مجموعه های ورزشی با وفاداری رفتاری تماشاگران لیگ برتر والیبال ایران

بهنام کوهی کمالی دهکردی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ نجف آقایی

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7387

چکیده
  روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه تماشاگران لیگ برتر والیبال در سال 1395 بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران برای جامعه نامعلوم 384 نفر برآورد شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری ماهونی (2000) و پرسشنامه زیباشناختی اماکن ورزشی سلیمانی (1389) استفاده شد. روایی و پایایی (برای ...  بیشتر

طراحی مدل عوامل استراتژیک موثر در جذب و گسترش حامیان مالی در ورزش‌های همگانی و قهرمانی استان ایلام

شیرین زردشتیان

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، صفحه 23-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7388

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی مدل عوامل استراتژیک موثر در جذب و گسترش حامیان مالی در ورزش‌های همگانی و قهرمانی استان ایلام بود. تحقیق حاضر ترکیبی از نوع متوالی-اکتشافی است.جامعه‌آماری در مرحله کیفی،صاحب‌نظران به تعداد 16 نفر و در مرحله کمی نیز 121 نفر از این صاحبنظران بود. ابزار‌اندازه‌گیری در بخش کیفی مصاحبه نیمه-ساخت‌یافته و در بخش کمی پرسشنامه ...  بیشتر

طراحی و ارائه مدل ساختاری مناسب برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در بخش خدمات اماکن ورزشی ایران: تحلیل مالتی‌متد

فاطمه عبدوی؛ یعقوب بدری آذرین؛ سالواتور سین سیمینیو؛ مجاهد فیشنه؛ سجاد پاشایی

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7386

چکیده
  پژهش حاضر با هدف طراحی و ارائه مدل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در بخش خدمات اماکن ورزشی ایران انجام شد. این پژوهش به لحاظ طرح پژوهش یک پژوهش مالتی‌متد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان(13 نفر) و مشتریان اماکن ورزشی (384 نفر) تشکیل دادند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش کمی و کیفی انجام گرفت. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه فضای ورزشی شهر تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

صادق رضائی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اصغر دورودیان؛ علی محمد صفانیا

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7385

چکیده
  یکی از شرایط لازم و ضروری برای تحقق رشد و توسعه فضاهای ورزشی تعیین و شناخت عوامل و مشکلات پیش رو این فضاها و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه آن می باشد. یکی از مواردی که می تواند تأثیر زیادی بر توسعة فضای ورزشی داشته باشد، مسائل اقتصادی است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه فضای ورزشی شهر تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی بود. نمونه ...  بیشتر

ارائه مدل اقتصاد مقاومتی ورزش ایران

وحید حاجی حیدری؛ رسول نظری

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، صفحه 69-82

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7466

چکیده
  پدیده‌های اجتماعی در سطح کلان نیازمند پیروی از سیاست‌ها و چارچوب‌های هدایتگر اقتصادی هستند. از این‌رو توجه به ارایۀ مدل-های قابل فهم و کارا جهت الگوبرداری رفتار‌های اقتصادی امری ضروری است. ورزش در سطوح خرد و کلان نیز تحت عنوان یک پدیدۀ اجتماعی از این قائده مستثنی نیست و نیازمند توجه مطالعات اجتماعی در زمینه‌های اقتصادسنجی می‌باشد. ...  بیشتر

پتانسیل رقابتی کالاهای ورزشی ایران و کشورهای منتخب

رقیه سرلاب؛ سعید راسخی

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، صفحه 83-97

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.53820.3311

چکیده
  در طی دهه‌های اخیر صنعت ورزش به عنوان یکی از صنایع نوین، در اقتصاد بین-المللی نقش مولدی ایفا نموده و برای سرمایه گذاری‌های کلان اقتصادی بیش از پیش برای هر کشوری تأثیرگذار بوده است. مزیت نسبی کالاهای ورزشی از موارد مذکور در این زمینه به شمار می‌رود. برای تعیین مهم‌ترین شرکای تجاری ایران از سهم تجاری کشورها در زمینه کالاهای ورزشی در ...  بیشتر

بررسی بلوغ منابع انسانی دانشگاه‌های دولتی تربیت بدنی با تاکید بر شناسایی مولفه ها و آینده پژوهی

زهره تقوی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، صفحه 99-108

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7609

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی بلوغ منابع انسانی در دانشگاه‌های دولتی تربیت بدنی با تاکید بر شناسایی مولفه‌ها و آینده پژوهی انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته بود که در مرحله اول با بررسی ادبیات پژوهش و همچنین مصاحبه با گروه خبرگان جمع آوری اطلاعات صورت گرفت و شرط اشباع نظری را بدست آورد و در مرحله گروه خبرگان با مشخص سازی وضعیت آینده متغیرها ...  بیشتر

مطالعه کیفی پیامدهای کارآفرینی اجتماعی در ورزش

جواد کریمی؛ لیلا سلطانیان؛ فاطمه موسوی نسب

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، صفحه 109-119

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7611

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه کیفی پیامدهای کارآفرینی اجتماعی در ورزش بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در مجموع با 13 نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی (هفت نفر)، اساتید اقتصاد (سه نفر) و اساتید مدیریت کارآفرینی (سه نفر) به‌صورت باز مصاحبه شد. روش ﺟﻤﻊ‌آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش‌های پیشین و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ ...  بیشتر

طراحی مدل مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران

علی حسین نژاد اصل؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، صفحه 121-134

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.49738.3097

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ، طراحی مدل مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران بود . این پژوهش کاربردی با روش کیفی و با رویکرد استقرایی و از طریق مصاحبه تا اشباع نظری با خبرگان انجام گرفته است . داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از نرم افزار maxqda12 و روش تحلیل مضمونی ، تجزیه و تحلیل گردیدند . در سه مرحله کدگذاری توصیفی ، کدگذاری تفسیری و یکپارچه ...  بیشتر