با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پدیده‌های اجتماعی در سطح کلان نیازمند پیروی از سیاست‌ها و چارچوب‌های هدایتگر اقتصادی هستند. از این‌رو توجه به ارایۀ مدل-های قابل فهم و کارا جهت الگوبرداری رفتار‌های اقتصادی امری ضروری است. ورزش در سطوح خرد و کلان نیز تحت عنوان یک پدیدۀ اجتماعی از این قائده مستثنی نیست و نیازمند توجه مطالعات اجتماعی در زمینه‌های اقتصادسنجی می‌باشد. با توجه به اینکه سیاست‌های اخیر اقتصادی ایران با مفهوم مقاوم‌سازی است ارایه مدل نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش هدف پژوهش حاضر است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد گلیزر، تعداد ۱۵ مصاحبه کیفی نیمه‌ساختار‌یافته با هدف بهره گیری از دیدگاه‌ صاحب‌نظران و نخبگان حوزه ورزش و اقتصاد اجرا گردید و در راستای تبیین مفاهیم بر اساس یافته‌ها، مدل مفهومی نهادینه‌سازی کلان سیاست اقتصاد مقاومتی در ورزش استخراج و ارایه شد. بر اساس یافته‌ها هشت مقوله اصلی اجتماعی، اقتصادی، قانونی، زیرساختی، محیطی، علمی، تکنولوژیکی و فرهنگی استخراج شد که الزامات مورد نظر صاحبنظران در راستای نیل به موفقیت نهادینه‌سازی کلان سیاست در ورزش ایران می‌باشد. در این مورد می‌توان به صورت کلی اشاره داشت جهت بکارگیری سیاست‌های مهم اقتصادی در قلمرو‌های مدریریتی مثل ورزش می‌بایست فرهنگ‌سازی جهت تحقق و بارومند‌سازی جامعه مورد نظر، فراهم‌آوری زیرساختی نرم و سخت و انسان‌افزاری و همچنین استفاده از حداکثر ظرفیت‌های علمی، جغرافیایی، بومی و جامعه شناختی اجرایی شود.

کلیدواژه‌ها

 1. Amoozadeh J , Fallah V , Saffarian S .(2017). Presenting the Model of University Impact on Resistance Economics due to the Role of Cultural Infrastructure, Human Resources , Political – Social and Economic. Journal of Marine Science Education.4(2).17-32.(persian)

  - Artinian BM, Giske T, Cone PH.(2009). Glaserian Grounded Theory in Nursing Research. Trusting Emergence: Springer Publishing Company.

  - Danaee Fard H, Alvani SM, Azar A.(2015). Quantitative research methodology in management: a comprehensive approach, 1nd Ed Tehran: Saffar Publication. 71-134. (persian)

  - Dousti M,Darvishi A,Bagherian B.(2016). Economic Barriers To The Development Of Coastal Sports Case Study: Central Part Of Mazandaran Province.Journal of Marine Science Education. 3(7), 17-30. (persian)

  - Eydelkhani Y, Akhavan P & Atashgah R .(2017). A Model of Knowledge Management Process Impact on Resistive Economy in Islamic Republic of Iran Ansar Bank Case Study) (October 2, 2017). Journal of Emergency Management, Vol. 5, No. 2. 65-76, 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3046425. (persian)

  - GHiamie rad A .(2006).the Study of Marketing Approaches to Promote and Develop Sport Fields in Iran . Journal of Harekat.39.75-92. (persian)

  - Glaser BG(2008). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. Int J Qualit Method.1(2): 22-38.

  - Glaser BG, Holton J.(2007). Remodeling grounded theory, Historical Social Research/Historische Sozialforschung. Supplement.; 19(32):47- 86.

  - Haan, M.; Koning, R.H. & Witteloostuijn, A. V. (2002). Market force in European Soccer,This paper was prepared for the Dutch Conference on Market regulation.

  - Hoekman, M. J., Schulenkorf, N., & Welty-Peachey, J. (2018). Re-engaging local youth for sustainable sport-for-development. Sport Management Review. Elsevier, Available online 17 September 2018, https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.09.001.

  - Heshmati Molaee H.(2015). Normative Roots in Resistance Economics.Journal of Ravand.22(17).169-192. (persian)

  - Javani V.(2018). Explaining the Basics of Implementing Resistance Economics in the Sports Industry. Journal of Sport Management. 10(3), 580-567. doi: 10.22059/jsm.2019.210486.1661. (persian)

  - Jones M, Alony I.(2011). Guiding the use of Grounded Theory in Doctoral studies–an example from the Australian film industry. International Journal of Doctoral Studies; 6(N/A), 95- 114.

  - Kaghazian S , Naghdi Y , Forgi Rastaghi B.(2014). Impact of Sports Facilities on Economic Growth of Selected Countries . Journal of Development Economics and Planning.3(2).33-46.(persian)

  - Kalashi, M.(2014). Analysis of the Role of Sport in the Growth and Development of the Islamic Republic of Iran. M.Sc. in Shahid Beheshti University. (persian)

  Khazaei, A., Honari, H., & Shahlaee Bagheri, J. (2018). Identify the Challenges of Implementing the Resilient Economy in The Country's Sport Industry. Sport Management Studies, 10(49), 59-

  1. (Persian). Doi: 10.22089/smrj.2017.4610.1886. (persian)

  - khodadadkashi  F , Karimnia E.(2016). The Impact of Economic and Social Factors on Countries' Sport Success in the Olympic Games(1996-2012).Journal of Economic Modeling Research.7(25).44-60. (persian)

  - Marlene A. Dixon; Arden J. Anderson; Robert E. Baker; Pamela Hudson Baker; Craig Esherick.(2019). Management in sport for development: examining the structure and processes of a sport diplomacy initiative.International Journal of Sport Management and Marketing (IJSMM), Vol. 19, No. 3/4. DOI: 10.1504/IJSMM.2019.099787.

  - Milani , G.(2015). Resistance Economics and National Self-Esteem, Opportunities and Challenges. Economic Journal of Economic Issues and Policies.15(7-8)5-22. (pershian)

  Montazar, M. H. (2016). Resistance economy and ways to achieve this goal, international journal of humanities and cultural studies, https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/viewfile/2900/2859.2685-2690. (persian)

  Nazari, R. Haddadi S. (2018). The Effect of Quality of Services on Customer Satisfaction and Loyalty and Promoting the Strategic Position of Private Club Clubs: Providing Model. New Approaches to Sport Management, 5(17): pp. 56-45. (persian)

  - Nazari, R. Mokhtari, M. (2019). Presentation of the brand elements of the brand of professional football clubs based on the brand value of the customers. Management and development of sports. 7(4):pp. 71-80. (persian)

  - Nazari, R. Qavami Komala F. (2018). The Effect of Brand Credit on Brand Branding Strategy to Promote Brand Strategic Position: Case Study of Sepahan Club of Isfahan. Applied Research in Sport Management, 6(1): pp. 71-61. (persian)

  - Park, Seong-Hee, Mahony, Daniel F, Kim, Yukyoum, & Do Kim, Young. (2015). Curiosity generating advertisements and their impact on sport consumer behavior. Sport Management Review, 18(3), pp 359-369.

  - Roozitalab GH.(2016). Investigating the Relationship Between Environmental Variables and Entrepreneurship. Management and Entrepreneurship Studies.2(1).23-32. (persian)

  Rostamzadeh P, Sadeghi H, Assari A, Yavary K. The Effect of Government Investment inSports on Economic Growth in Iran. QJER. 2015; 14 (4) :177-210. (persian)

  - Schulenkorf, N., & Adair, D. (2014). Sport-for-development: The emergence and growth of a New genre. In N. Schulenkorf, & D. Adair (Eds.), Global sport-fordevelopment: Critical perspectives (pp. 3–11). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

  - Seyfloo S.(2014). Resistive Economy : economic Non-executive Defense Strategy . Journal of Defense Policy.22(3).53-88. (persian)

  - SHoormig z , Sedghi  SH , Talchi H.(2014). Identifying the Underlying  Factors Affecting the Information Seeking Behavior of Users Interacting with the Visual Search Option at Abesco Database: A Grounded Theory Study . journal of Human and Information Interaction.1(3).225-234. (persian)

  - Seyfi, S  & C Hall, M. (2018): International sanctions, tourism destinations and resistive economy, Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, DOI: 29.1080/19407963.2018.1482305. (persian)

  - Spaaij, R., Knoppers, A., & Jeanes, R. (2019). “We want more diversity but…”: Resisting diversity in recreational sports clubs. Sport Management Review.

  - Szirmai, A., Naudé, W., & Goedhuys, M. (2011). Entrepreneurship, innovation and economic development, Oxford University Press.

  - Szymanski, S., & Zimbalist, A. (2016). Sports, Economics of. The New Palgrave Dictionary of Economics, pp 1.

  - Van Bergeijk, P. A. G., Brakman, S., & Marrewijk, C. V. (2016). Heterogeneous economic resilience and the great recession’s world trade collapse, Papers in Regional Science, 1-10, doi:10.1111/pirs.12279.

  - Woolf,J.(2008).competitive advantage in the heaith and fitness industry:Developing service bundles.sport management review,11,pp:51-75.

  - Zhang, J.J., Pitts, B.G. and Kim, E. (Eds) (2017), “Introduction: sport marketing in a globalized marketplace”, Contemporary Sport Marketing: Global Perspectives, Routledge, London, pp. 3-20.