با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

4 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

یکی از شرایط لازم و ضروری برای تحقق رشد و توسعه فضاهای ورزشی تعیین و شناخت عوامل و مشکلات پیش رو این فضاها و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه آن می باشد. یکی از مواردی که می تواند تأثیر زیادی بر توسعة فضای ورزشی داشته باشد، مسائل اقتصادی است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه فضای ورزشی شهر تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی بود. نمونه های برگزیده در پژوهش حاضر، متخصصان، صاحب نظران، خبرگان و اعضاء هیات علمی ( مدیریت ورزشی و اقتصاد) بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام حدود 20 ساعت مصاحبه عمیق با 16 نفر از نمونه های منتخب، اشباع نظری بدست آمد و مصاحبه ها پیاده سازی شدند با استناد به نتایج مصاحبه های میدانی در محیط maxqda 12 ، مدل کیفی مذکور با 106 مفهوم 24 کد محوری و 5 کد گزینشی به دست آمد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد عواملی در تدوین مدل، بدست آمده و موثر هستند که شامل 5 متغیر اصلی و مولفه های آن می باشد که در نهایت مدل توسعه فضاهای ورزشی شهر تهران با تاکید بر اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهند که اگر به مرحله اجرا در بیایند فضاهای ورزشی با هزینه کمتری توسعه خواهند یافت بنابراین راهبردهای لازم در کنار تدوین قوانین شامل توانمندسازی نیروی متخصص، مبارزه با فساد در ورزش، حمایت دولت از حضور بخش خصوصی، به روز رسانی و تقویت مهندسی ورزش و جذب سرمایه می تواند باعث توسعه فضاهای ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی شود.

کلیدواژه‌ها

 
 
-Alidoust Ghahfarokhi, E., Jalali Farahani, M., Goudarzi, M., & Naderan, E. (2013). “The cultural and social barriers to implement general policies of article 44 in Iran professional sport”. Sport Management Studies, 5(20), 109-28. (In Persian).
-Ajili, H.(2013). “Resistance Economics in the System of World Political Economy. Quarterly Journal of Political Science”. Ninth year . no. 24. P 87-105.(In Persian).
- Abdoli, B. (2014). Psychosocial basics of physical education and exercise (4thed). Tehran: bamdadketab Publications. (In Persian).
-Akbarpoor Iskanrood, Mohammad. Qarakholo, Mehdi. Noroozi, Mahbobeh. (2010), “Evaluation and localization of green space position in 9th region of Tehran”, Applied research in geography, 14. (persian)
-Bahmani, Y. (2010). Checking impacts of privatization on measure of official corruption. Master thesis U niversity of Tehran.(InPersian).
-Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. sage.
-Eschenfelder, M. J., & Li, M. (2007). Economics of sport (2nd Ed.). Morgantown, WV: Fitness Technology
-Ebrahimi, K. (2008). Spatial Analysis of Amol City Sports Areas Using GIS Geographic Information
-Honari, Habib. Shahlaei, Javad. Ahmadi, Alireza. Moradi, Mehdi. (2011), “The role of optimized sport space localization in fair distribution of sport centers and sport – cit
-Jalali Farahani, M. (2009). Management of Sports Facilities, Facilities and Equipment, University of Tehran Publications.
-Khazaei. Ali.(1979). “Master of Sport Management, Allameh Tabatabai University, Tehran”. Sport Management Studies, pp. 59-78
-Honari, Habib. Shahlai Bagheri, Javad. .(1979). “Associate Professor of Sport Management, Allameh Tabatabai University, Tehran”. Sport Management Studies 1979, pp. 59-78.
-Khalili, H. (2012). “Economic resistance in resistance economics”. Journal of Karagah, 2(20), 24-43. (In Persian).
-Khodadad Kashi, F., & Karimnia, E. (2016). “The effect of economic and social factors on the success of sport in the Olympic games” (2012-1996). Journal of Economic Modeling Research, 7(25), 43-67. (In Persian).
-Malakoutian, M. (2009). “Sport and Politics”. Politics Quarterly: Journal of Faculty of Law and Political Scince, 39(2), 301-31. (In Persian).
-Mandalizadeh, Z., & Honari, H. (2010). “An investigation of the factors affecting entrepreneurship in Sport: As an interdisciplinary area”. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 2(2), 113-36. (In Persian)
-Morad,S.A.(2012). “proposet Model of Implementation of Resistive Economy of the  Islamic Republic of Iran (Based on the view of the Supreme Leader)” . The Afagh Security Jornal, Fifth Year, No. 16, pp. 15-20
-Mir Mirzi, Seyyed Hassan, 2012, “The Resistance Economy and Its Essentials (with Emphasis on the Supreme Leader's View)”, Islamic Economics, pp. 76-49, 47
-Nobakht, f. And Muharramzadeh, M. (2007) Design and Construction Engineering of Indoor Sports Facilities, First International Conference on Sport Engineering, Institute of Physical Education and Sport Sciences, Tehran.
- Oh, Kyushik. Jeong, Seunghyun. (2007), Assessing the spatial distribution of urban parks using GIS, Department of urban planning, Hanyang university, Seoul, Republic.framework, A guide for sport and recreation clubs and associations in Western Australia )
-Poggio, Laura. Vrscaj, Borut. (2009), “A GIS-Based human health risk assessment forurban green space planning-an example from Grugliasco (Italy)”, Science of thetotal environment, 23, 5961-5970.
-Razavi, M. H. (2005). “Increasing efficiency with the privatization policy in sport”, Journal of Sport Management, 23(23), 5-22. (In Persian).
-Rinsford, N.C. And Lipton, A. (2000). “Urban Design Guide to Urban Planning (Towards a Better Approach), (Translated by Mohammad Taghizadeh Motlaq)”, Journal of Urban Development Queries, Issue 7, Winter 2003.
-Statement by the Supreme Leader on Resistance Economics, 16 September 2010. 11 July 133. 13 May 2015. 4 December 2015
-System, MSc Thesis, School of Physical Education and Sport Sciences, University of North, Amol
-Seyf, A. M. (2012). “Proposed resistance model of the Islamic Republic of Iran (Based on the views of the Supreme Leader)”. Journal of Afagh and Security, 5(16), 124-42. (In Persian).
-Seyf, A. M., Rahi Dehghi, M., & Morshedi, B. (2015). Resistive economy and banking: Concepts, experiences and indicators. Tehran: Supreme National Defense University Publishers. (In Persian).
-Shabani, A. (2009). Study of the policies and strategies of the general sport of the comprehensive system of sports development in the country. (Unpublished master's thesis). Allameh Tabataba’i University, Tehran. (In Persian).
-Zhang, J. J, Brandon Mastromartino, E. K, Qian,  T, Y. Nauright, J. (2018). “The sport industry in growing economies: critical issues and challenges”, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 19 (2), 110-126.