با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورشی دانشگاه تهران – پردیس بین المللی کیش

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، طراحی مدل مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران بود . این پژوهش کاربردی با روش کیفی و با رویکرد استقرایی و از طریق مصاحبه تا اشباع نظری با خبرگان انجام گرفته است . داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از نرم افزار maxqda12 و روش تحلیل مضمونی ، تجزیه و تحلیل گردیدند . در سه مرحله کدگذاری توصیفی ، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی ، 365کد ، 107مضمون توصیفی و 16 مضمون تفسیری تولید شدند که نهایتا در مدل مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش آموزی یکپارچه گردیدند . مدل حاصل شامل سه بخش پیش ران ها (توانمندسازها) ، فرایندها و ابعاد (نتایج) می باشد که به روش گروه کانونی مورد رتبه بندی و امتیازدهی قرار گرفته اند . میزان اعتماد پذیری تحقیق از روش های مختلف تایید گردید . مدل ایجاد شده بصورت شابلونی می تواند به مسوولین و کارکنان فدراسیون کمک کند تا در جهت رسیدن به اهداف فدراسیون گام بردارند و میزان موفقیت یا عدم موفقیت خود را در برنامه های فدراسیون -در هر زمان- رصد کنند و عکس العمل مناسب را جهت تقویت یا اصلاح عملکرد نشان دهند .

کلیدواژه‌ها

 • Chapplelet, J. and bayle, E. (2005). “Strategic and performance management of olympic sport organizations”. Human kinetics, 5, pp: 7-55.
 • Jafari, A.; Ehsani, M.;Momeni , M ;Khabiri, M, (2009). "Designing a Performance Evaluation System for Iranian Schools of Physical Education and Sports Sciences", Journal of Sports Management, No. 2
 • Jalali Farahani, Majid; (2017). "Globalization, Sports and Soft Power, Sports Tourism", University of Tehran Press
 • Hamidi, Mehrzad; Vahdani, Mohsen , (2016). "Performance Management in Sports Organizations", Bamdad Ketab Publications
 • Kvale, Steinar (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research
 • Masoumi, Hassan; (2017). "Performance Management in Sports Organizations"; Publication of science and movement; First Edition
 • Maholati, Saeed; Bahrami, Ali Mohammad, (2016). "Management and Performance, Education and Concepts", Payam Farhikhtegan Quarterly, First Year, Summer
 • Neely, A. (2007a). “Indroduction, In A. Neely, ed. Business Performance Measurement. Unifying theories and integrating practices”. Cambridge: Cambridge University Press, p. 511.
 • Poister, T. (2003). “Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations. ” San Francisco: Jossey-Bass.
 • Rafizadeh, Aladdin; Mirsapasi, Nasser;; Adel,A , (2016).  "Presenting a Performance Management Model at the Government Level", Quarterly Journal of Management of Government Organizations, Fourth Year, No. 16, pp. 98-79
 • Rezaian, Ali; Ganjali, Assadaleh, quoted in Oxford, (2011). "Performance Management, What, Why and How; Imam Sadegh University Press
 • Shirvani, Alireza; Mousavi, Elham,(2011). Performance Management; Translation : ; Pooyesh Andisheh Publications  
 • Sutherland, J. and Canwell, D. (2004). “Key concept in operation management (Ied)”. Palgrave Maclillan.
 • Siegel, John philipp and summermatter, Lukas (2008). “Defining Performance in Public Management: A Survey of Academic Journals”. European Group of Public Administration Conference (EGPA)Rotterdam.
 • Talwar, B. (2011). Comparative study of from work, criteria and criterion weighting of excellence models”. In: journal of Measuring business excellence. Vol. 15, No. 1, PP. 49-65.
 • Yavari, Vahid; Zahedi, Shams Sadat; (2013)."Designing a Stool Performance Management Model for Nonprofit Government Organizations"; Strategic Management Thought, Year 7, Issue 1, Spring and Summer